Page 8 - magazin-december
P. 8

6  elég nehezen értették meg, hogy igenis okból sem volt lehetséges. Ettõl csak egy- ledte miatt fontos lenne tudni, hány házat

    VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA hergépjármûvek a gyakran kellemetlen útvi- volt a belga belügyminiszter, illetve az Euró- rozott május végi újjáépítési határidõ tart-

                                          kell újjáépíteni, hogy a kormány által elhatá-
                        egy rendezvény alkalmával tértünk el, ilyen
      szükség van korlátozásokra, mert a nehéz te-
                                          ható legyen. Én egyébként furcsának tartom
      szonyok mellett komoly veszélyt jelentenek
                        pai Unió polgári védelmi biztosának látoga-
                                          néhány ember értetlenkedését, mert láttam,
      a közlekedésben résztvevõkre. Az egyik elsõ
                        tása, amikor a zárt területekre szervezetten,
                        kísérettel bejuthattak.
      teendõm volt a Volán járatok közlekedési
                                          hogy mindenrõl korrekt tájékoztatást kap-
                                          tak, az ingatlanban, ingóságban keletkezett
                         Ha röviden kellene összefoglalni, milyen
      rendjének felülvizsgálata, mivel azelõtt a bu-
                        volt egy-egy napunk, azt mondanám, hogy
                                          károk enyhítésérõl éppúgy, mint a jogaikról,
      szok kerülõ úton, a 8-as számú fõúton jártak,
                        bonyolult. Esténként eligazítást tartottunk,
                                          lehetõségeikrõl. Voltak olyanok is, akik buj-
      de ez kényelmetlen volt az ott élõk számára,
      a visszatelepítés után pedig különösen nagy
                                          rû embereket könnyû félrevezetni, inkább
                        változtatni. Nagy dilemmát okozott, hogy a
      gondot okozott.
       Szabályozni kellett az ott lakóknak az el-
                                          hisznek a nagyhangúaknak, mint a higgadt
                        hátsó kertek tisztítását csak úgy kezdhettük
      zárt területekre történõ bejutását, megoldást ahol értékeltük, mi mûködött jól, és min kell togatták a helybélieket, és ugye az egysze-
                                          szónak. Nekem nagyon tetszett, hogy
                        meg, hogy elbontattuk a kerítéseket. Itt az
      kellett találni a halottak napjára is, mivel önkormányzat, a megye vezetésével együtt Kolontáron a polgármester a lakossági fóru-
      ezen a napon nem csak a helyi lakosok köz- kellett dönteni, hiszen a kerítések és az élet- mokat a templomban tartotta, és ez mindig
      lekedtek Devecserben. Erre az idõszakra fel- veszélyes melléképületek ledózerolása elõtt kellõ méltóságot adott az eseménynek, nem
      oldottuk a korlátozást, ám az átmenõ forgal- nem tudtunk minden lakossal külön-külön volt olyan lázadozás, mint Devecseren a
      mat ekkor sem engedélyeztük. A buszok köz- egyeztetni. Ebben az esetben bizony fel kel- mûvelõdési házban.
      lekedését úgy alakítottuk, hogy reggel a lett vállalni annak kockázatát, hogy esetleg Az ÚKKK megalakításával egy idõben
      munkába, iskolába járáshoz és az esti haza- valaki utólag reklamál az eljárás miatt.  kialakítottuk az ügyfélszolgálati rendszert
      utazáskor a rendes útvonalon haladtak, a Mindennap jelentkeztek különbözõ, is, errõl az önkormányzat képújságában, a
      közbülsõ idõben viszont a kerülõ utat hasz- megoldásra váró problémák. Szükség szerint helyi televízióban, illetve a hirdetmény-ki-
      nálták.               átcsoportosítottuk a tisztítást végzõ jármû- függesztési helyeken, a polgármesteri hiva-
       Devecserben akkor még a lakott terüle- veket, javítottuk a nagy igénybevételnek ki- talban adtunk tájékoztatást. A károsultak-
      tek mentesítése zajlott, érkezett a szennye- tett utakat. A devecseri iskola újraindulása- nak a jogi munkacsoport egyik ügyvédje
      zett talaj és törmelék Somlóvásárhelyrõl is, kor megváltoztattam a mentesítést végzõ te- állt a rendelkezésére, segített eligazodni a
      mindezt Kolontáron keresztül szállították, il- herautók útvonalát, mivel nem tartottam el- jogszabályok labirintusában, elmondta, ki-
      letve Kolontárról Ajka felé hordták ki ezeket fogadhatónak, hogy ezek a negyventonnás nek mennyi pénz jár, az hogyan vehetõ
      a tározókhoz. Különbözõ intézkedésekkel jármûvek az iskola elõtti úton közlekedjenek. igénybe, hogyan lehet a kármentõ alaphoz
      igyekeztünk csökkenteni a kockázatot, ezért Természetesen folyamatosan gondoskodni fordulni, a vállalkozók kiesett haszna ho-
      a 8-as kazettához vezetõ feljárónál az út szé- kellett a lakosság tájékoztatásáról, illetve a gyan rendezhetõ, stb.
      lén kialakítottunk egy bazaltkõvel feltöltött helybeliek nyilatkoztatásáról azt illetõen, ho-
      területet, ahol az iszappal és sárral szennye- gyan képzelik el a jövõjüket.  ! Az október 4-én történtek, amellett,
      zett teherautókat meg tudtuk tisztítani. Az itt             hogy településeket, életeket tettek
      keletkezett szennyezett vizet egy mélyebben ! Ezt kimondottan az önkormányzatok tönkre, eddig ismeretlen kihívás elé ál-
      fekvõ területen gyûjtöttük, majd szállíttattuk végezték, vagy bekapcsolódott ebbe a lították a katasztrófavédelmi rendszert.
      el szennyvízszippantó teherautó segítségé- katasztrófavédelem is?  Az ilyen eseményekbõl illik tanulni is.
      vel. Az út melletti szakasz helyreállítása az-             Milyen elsõdlegesen levonható tapasz-
      óta már megtörtént.         – Az ÚKKK megalakulása elõtt a nyilatkoza- talatai vannak az esetnek?
                        tok bekérése nem mûködött annyira zökke-
      ! Hogyan telt egy nap?       nõmentesen, mert ekkor még az önkor- – Vörösiszap-tározó gátjának átszakadásá-
                        mányzatra nagyobb feladat hárult. Az ÚKKK ra, az azután kialakuló helyzetre, annak ke-
      – Elsõ feladatunk az éjszaka történtekrõl ké- megalakulása segítette a település vezeté- zelésére ugye nem volt kidolgozott menet-
      szült jelentés áttekintése volt, majd felké- sének feladatát. Alakult egy jogi munkacso- rend. Amikor átvettem az irányítást, akkor
      szültünk az aznapi feladatok végrehajtására. port, melynek tagjai szervezetten, négy már kialakult bizonyos rend az elsõ „útkere-
      Hét órakor a munkavezetõknek, a cégek részlegben dolgoztak, vagyis egy idõben sések” alapján. Az addig ott lévõ parancs-
      képviselõinek, az együttmûködõknek, a négy ügyféllel tudtak foglalkozni. Naponta noktól tájékoztatást kaptam a befejezett fel-
      honvédségnek, az ÁNTSZ-nek, a karitatív összesen tizennyolc károsulttal tárgyaltak, adatokról, a folyamatban lévõ ügyekrõl, a
      szervezeteknek eligazítást tartottunk, meg- mindegyikükre legalább másfél órát kellett kapcsolattartókról, akikkel jómagam is fon-
      határoztuk a különbözõ munkaterületek fel- fordítaniuk ahhoz, hogy mindent alaposan tosnak tartottam minél hamarabb felvenni
      adatait. Napközben igyekeztünk a felmerülõ elmagyarázhassanak az embereknek, egye- a kapcsolatot.
      problémákat megoldani. Amikor én odake- bek mellett azt, hogy nem kártérítést, ha- A híradórendszer nagyon jól mûködött,
      rültem, akkor vezették be, hogy a sajtó a nem kárenyhítést fognak kapni. Az ingatla- az EDR bevált, mindenki azt használta. A
      BM OKF, a különbözõ szakértõk, tudósok a nok értékét független értékbecslõk állapítot- rendszer használata megfelelõ volt, a törzs-
      KKB Tudományos Tanácsa akkreditációjával ták meg. 18 lakos közül körülbelül 7-8 azon- ben folyamatosan figyelemmel tudtam kí-
      dolgozhattak Devecserben és Kolontáron. ban nem fogadta el az eredményeket, külön sérni a rádióforgalmazáson keresztül, hogy
      Ezt a rendszert a szakértõk könnyebben a elbírálást, gondolkodási idõt kértek. Mindez körülbelül miként állnak a dolgok, melyik te-
      magukévá tették, de a sajtó munkatársaival megnyújtja az egyeztetési szakaszt, hiszen rületen milyen problémák vannak, be kell-e
      akadtak gondok, mivel sokszor olyan elzárt minél késõbb dönt a károsult, annál késõbb valahol avatkozni. Az EDR rádió használatá-
      területekre akartak bejutni, ahova nem volt fejezõdik be a bontás, és annál késõbb lehet val gyorsabb, könnyebb volt az információ
      engedélyük, ez baleset- és vagyonvédelmi nekilátni az új házak építésének. A tél köze- áramlása. Ugyancsak pozitív tapasztalat,
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13