Page 4 - magazin-december
P. 4

2  Kolontáron és Devecserben

      Kolontáron és Devecserben
    VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA a legtöbben az újrakezdést tervezik


      a legtöbben az újrakezdést tervezik
                                          Talajjavítás dudarittal
      Elhagyott házak
                        szintkülönbség, szabad szemmel nem is
                        észlelhetõ, csupán a Torna-patak folyásán
      Az októberi vörösiszap-katasztrófa által leg-
                         A gátszakadás közelében kialakították a
      inkább érintett településrészeken a bontásra
                                          kálatoknak, ugyanakkor többször kellett a
                                          keletkezõ por miatt locsolni. Közben megkez-
      ítélt házak még a korábbinál is lepusztultabb-
      nak tûntek november közepén, hiszen érzékelhetõ.     k i -  A november eleji napsütés kedvezett a mun-
                                          dõdött a Kolontár és Devecser közötti földe-
      sok ablakot és ajtót elvittek a tu-                    ken lévõ iszap dudarittal történõ semle-
      lajdonosok annak reményé-                           gesítése. A gépkezelõk – Vincze
      ben, hogy újra tudják                             István és a Nagy Attila – el-
      majd azokat haszno-                                 mondták, hogy hektáron-
      sítani. A házak fa-                                  ként 50 mázsát szórtak
      lán méteres szá-                                    szét. Ez az anyag be-
      mok adták tud-                                     szántás, és egy kis
      tul, hogy a                                      esõ után mérsékli a
      már nem itt                                      vörösiszap lúgos
      élõ tulajdo-                                      hatását, nem kell
      nos milyen                                       talajcserét végezni,
      telefonszá-                                       ismét lehet majd
      mon érhetõ el.                                    növényeket termesz-
      A Mal Zrt.-nek                                    teni.
      „köszönetet kifeje-
      zõ” feliratok is olvas-                               Most veszíti el
      hatóak voltak. A házak
      oldala egy-két méter maga-                           vagyona egy részét?
      san még mindig vöröslött. Ezeket
      már nem tisztította, mosta senki.                    Lehman Róberték háza Kolontáron, a Malom
                                     sebb,  utcában, a sérült zagytározóhoz legközelebb
      Megtisztított járdák, udvarok    X/A jelû tározót, ide hordták a devecseri kas- esõ településrészen épült. Vele és élettársá-
                        télyparkból kitakarított iszapot. Varga István- val pár nappal a katasztrófa után beszélget-
      A leglátványosabb változás az, hogy a házak nal, az OKF Szállítási és Gépjármû-üzemelte- tünk, akkor, amikor kétszintes házuk emele-
      elõtt, a járdán, az utcán, az árkokban és a te- tési Alosztályának vezetõjével – aki itt a kár- térõl pakolták ki a bútorokat. Habár
      reken már nem vöröslött az iszap, november helyszínen az Újjáépítési Kormányzati Koor- Kolontárnak ezt a részét lakhatatlanná nyilvá-
      közepén már nem volt annyi munkagép, te- dinációs Központ logisztikáért felelõs cso- nították, november ötödikei találkozásunkkor
      herautó, valamint közmunkás, önkéntes és portvezetõje – és Lukács Tibor gépkocsive- a visszaköltözést tervezgették. A meglepõ lé-
      tûzoltó sem a kárterületen. Kevesebb helyi zetõvel a biztonság kedvéért terepjárón kö- pésrõl a férfi azt mondta: keveslik a nekik fel-
      lakos járt az utcákon, Devecser és Kolontár zelítettük meg az új lerakót. Szinte egymást ajánlott összeget. „Azt mondták, ha itt ka-
      bevezetõ útjain és a falut kettészelõ Torna- érték a hatalmas teherautók. A vörösiszap, punk valamit, vagyis a felajánlott lakást elfo-
      patak hídján rendõrök posztoltak. Valószínû- föld és törmelék keverékét egy nagy lánctal- gadjuk, ki kell lépni a pertársaságból, amely
      leg ennek köszönhetõen nem volt betörés, pas jármû tolólapáttal taszította beljebb, a Mal Zrt. ellen szervezõdött. – Így nem lát-
      fosztogatás sem.          hogy minél több anyag férjen el a gyûjtõhe- juk annak az esélyét, hogy legalább részben
                        lyen. A nehézgépjármûvek „körforgalomsze- visszakapjuk, amit a katasztrófa következté-
      A gátszakadás torkánál       rûen” közlekedtek, más úton mentek vissza, ben elveszítettünk. A mi házunk 35 millióra
                        így nem akadályozták egymást, folyamato- volt biztosítva. Szép nagy, kétszintes épület.
      Kolontár észak-keleti kijáratától egy nagyjá- san dolgozhattak. Óránként több száz tonna Hatunkra jutott három fürdõszoba, minden
      ból 900 méter hosszú utat építettek, amely szennyezett anyag került az ideiglenes tár- gyereknek külön szobája volt, étkezõ, konyha
      egyenesen a X. tározó szétszakadt sarkáig helyre.           stb. Amikor mindezt berendeztük, nem arra
      vezet. Az út utolsó harmada leszakadt szik- Elkezdõdött a X. tározó tátongó szakadá- számítottunk, hogy pillanatok alatt az egész
      latömbök között vezet. Ez a hely most is sának a lezárása is. Kolontár és a szakadás kárba vész. Nem sokkal a katasztrófa után el-
      Mars-béli tájat idéz. Az, hogy a hatalmas között már annyi gát, gátként is szolgáló út dõlt, hogy le fogják bontani a házunkat. Ez
      kövek 100-200 métert „úsztak”, mutatja az készült el, hogy egy esetleges újabb iszap- óriási veszteség, amihez adjuk hozzá az ingó-
      áradat iszonyatos erejét. És az, hogy a mint- ömlés esetén is biztonságban lennének a ságot, amit nehéz felértékelni, hisz évtizede-
      egy hat kilométerre fekvõ Devecserben kõ- község és Devecser lakói.  ken keresztül gyûjtöttük, gyarapítottuk. 18
      falakat döntött le, ajtókat tört be, úgy, hogy             milliót ígértek a házért, ami nagyjából a fele
      a tározó és a kisváros között minimális a            annak, amire a biztosításunk szólt. Ezt sem-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9