Page 5 - magazin-december
P. 5

3

                     Tovább tart a bizonytalanság
    miféleképpen sem tudtuk elfogadni. Akinek               tés idején még több optimizmussal nézett a
    új építésû háza volt, kevesli a felajánlott ösz- Holczer József nyugdíjas autóvillamossági jövõbe, mint egy hónappal a történtek után.
    szeget. Egyelõre várunk. Azt mondták, voltak mûszerésszel is október 5-én találkoztunk Szakállat növesztett, egyesek szerint bána-
    kint a kárszakértõk, de szerintem meg sem elõször. Házát már a falut kettéválasztó vé- tában. Az biztos, hogy szavai fásultságot, fá-
    nézték a házat. Mások is azt mondták, hogy dõgát építésekor lebontották. A kolontári ki- radtságot mutattak. „Mi akkor beleegyez-
    nem is voltak megnézni a házukat, csak a tér- telepí-         tünk a bontásba, mert kellett a hely az új töl-
    képet nézték meg. Persze a tulajdoni lapon is                tés építéséhez. Most azt adnak,
    szerepeltek a melléképületek, garázs stb.                   amit akarnak. Remélem, nem
    Úgy néz ki, nincs esély arra, hogy a                         akarnak kisemmizni. A KATASZTRÓFAVÉDELEM 2010. december
    biztosító megtérítse a károkat, hi-                           kárpótlásunkról szó-
    szen ez ipari katasztrófa, ne-                            ló döntés még
    künk meg viharkárokra, jég-                                 csak ezt köve-
    kárra meg ilyesmikre szólt                                  tõen  fog
    a biztosításunk. Ezért                                   megszület-
    döntöttem úgy, hogy                                     ni. Én sze-
    nem írom alá a bontási                                     retném, ha
    engedélyt, majd csak                                     az  elve-
    lesz valami. Nem tudom                                     szett ingó-
    mi, már bele is fáradtunk                                   ságainkért
    ebbe a hercehurcába.”                                    is kárpótol-
                                                  nának. Mel-
                                                 léképületek, ga-
                                                rázs, és mûhely is
                                               volt a ház mellett ren-

                                           gépjármûben esett károk enyhí-
    Kormányhatározat az október                        tését, a gépjármû életkorát figyelembe
    6-án kihirdetett veszélyhelyzet során                 véve, a gépjármu amortizációval csökken-
    keletkezett károk enyhítésérõl és a helyreállításról          tett értékéig”. A szabályozás szerint a tönk-
                                       rement ingóságok pótlására háztartáson-
    A 1221/2010 (XI. 4.) számú kormányhatá- sa a bontási, romeltakarítási és kivitelezési ként 500 ezer forintot, a tönkrement ruhá-
    rozat felkéri a belügyminisztert a károsodott munkálatokat, továbbá, hogy a helyreállí- zatra, valamint élelmiszer vásárlására pedig
    lakóépületek felmérésére, a fedél nélkül tással és újjáépítéssel szerzett ingatlanok személyenként 200 ezer forintot kaphatnak
    maradt lakosok ideiglenes elhelyezésérõl adó- és illetékmentességet élvezzenek. A a károsultak.
    való gondoskodásra a karitatív szervezetek kabinet a vidékfejlesztési miniszter javasla- A támogatás feltétele, hogy a károsult
    bevonásával, és biztosítja a fentiek finan- tát várja az európai uniós források átcsopor- vállalja, a más forrásból megtérülõ kárösz-
    szírozását a katasztrófa-elhárítási célelõi- tosítására az iszapkárok enyhítése céljából. szeget az állam javára visszafizeti, és egy-
    rányzatból. Továbbá, hogy mûködtessen fo- Kéri az érintett helyi önkormányzatokat, ben hozzájárul ahhoz, hogy a számára
    lyamatba épített ellenõrzési rendszert a hogy az adományokat a legszélesebb nyil- juttatott támogatásról a nyilvánosság szá-
    közpénzek felhasználása és a pénzügyi fo- vánosság és a teljes átláthatóság biztosítá- mára hozzáférhetõ nyilvántartás készüljön.
    lyamatok átláthatósága érdekében. A ka- sával használják fel, illetve az érintett pol- A kormányhatározat szabályozza az
    tasztrófa-elhárítási elõirányzat terhére, a gármestereket és a kisebbségi önkormány- egészségügyi szûréseket úgy a védekezés-
    károkozó felelõsségét nem érintve, támo- zatok képviselõit arra, hogy a lakosság ezzel ben és kárelhárításban résztvevõk, mint a
    gatja a magánszemélyeket új lakóépület kapcsolatos tájékoztatásában közremûköd- lakosok tekintetében – egészen a közép- és
    építésében, meglévõ lakóépület helyreállí- jenek. A helyreállítási és újjáépítési munkák hosszú távú rendszeres szûrõvizsgálatokig.
    tásában, lakás vásárlásában, vagy, ameny- határideje 2011. június 30.  A jogszabály felhívja a vidékfejlesztési
    nyiben a károsult családján belül oldja meg A 1222/2010. (XI. 4.) számú kormány- minisztert, hogy intézkedjen a szennyezõ-
    lakhatását – pénzbeli támogatás formájá- határozat a nem lakóépületekben keletke- dött földterületek kezelésérõl.
    ban. A támogatás feltétele, hogy az ingat- zett károk enyhítésérõl is rendelkezik. A ka- A Kolontár települést övezõ körgát meg-
    lan károsodás elõtti értékét szakértõ állapít- tasztrófa-elhárítási elõirányzat terhére tá- építését, a szennyezõ anyag elszállítását és
    sa meg. A károsult tulajdonába kerülõ in- mogatja azon károk enyhítését is, amelyek az ehhez szükséges elkerülõ út megépítését
    gatlanra 10 évre elidegenítési tilalmat je- a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalko- a központi költségvetés elõfinanszírozza.
    gyeznek be. Fontos azonban, hogy olyan te- zók tulajdonában lévõ ingatlanokban a gyár- A 1223/2010. (XI. 4.) kormányhatároza-
    rületen, amit a hatóság a veszélyelhárítás tott, vagy a gyártáshoz szükséges termé- ta soron kívül biztosítja a területet az új épü-
    során szerzett tapasztalata alapján nem mi- kekben, a konyhakertekbõl be nem takarí- letek építéséhez: Kolontár településen ez kö-
    nõsít biztonságosnak, nem támogatható a tott terményekben, az elhullott haszonállat- rülbelül 4 és fél, Devecseren pedig 23 és fél
    károsodott épület helyreállítása.  állományban keletkeztek. A kormányhatáro- hektárt nyilvánít építési beruházási célterü-
     A kormányhatározat felhívja a nemzet- zat ezen kívül intézkedik a sérült gépjármû- letté.
    gazdasági minisztert, hogy közcélú munka vek ügyérõl is, támogatja „a természetes
    (közfoglalkoztatás) szervezésével támogas- személy tulajdonában lévo egy darab
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10