Page 7 - magazin-december
P. 7

5

    Parancsnokként racionálisnak kell lenni
    Parancsnokként racionálisnak kell lenni


    A vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos mentési, mentesítési, késõbb pedig az újjáépítési feladatokat a Kolontáron,
    majd Devecserben dolgozó vezetési törzs irányította. A tapasztalt tisztekbõl álló törzs tevékenységérõl, a felmerült meg-
    oldandó feladatokról, a tanulságokról Benkovics Zoltán pv. dandártábornok, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
    tóság igazgatója beszélt.

    – Az elsõ turnus számomra október 15-én                nem volt szüksége, a közremûködõ szerve- KATASZTRÓFAVÉDELEM 2010. december
    kezdõdött, akkor már egyhetes váltásban              zet tagjai, a civil szervezetek önkéntesei
    dolgozott az operatív törzs. Elsõ feladatom            mindig elfogadták a törzs vezetõjének intéz-
    az volt, hogy az akkor még Kolontáron, a            kedéseit, kéréseit. Elõfordult természetesen,
    mozgó vezetési pontként szolgáló autóbusz-               hogy a civil szervezetek bizonyos feladatok-
    ban mûködõ törzset áthelyeztessem                  kal kapcsolatban nem voltak velünk azonos
    Devecserbe, és ott egy egységes irányítást               véleményen, illetve a polgármestereket visz-
    hozzak létre. Kolontáron egy összekötõ ma-               sza kellett tartani attól, hogy megpróbálják a
    radt, aki rálátást biztosított az ottani felada-            lehetetlent, és minden lakos kívánságának
    tokra, a különbözõ mûveleti területekre, illet-            meg akarjanak felelni. Itt azt kellett tisztán
    ve kapcsolatot tartott a polgármesterrel és a             látni, mi az a vonal, amit az állam képvisel,
    lakossággal. Ekkorra már normalizálódtak a               hiszen annak helyi képviselõje, a konkrét
    viszonyok, de a helyzet még mindig rettene-              esetben az operatív törzs, késõbb pedig az
    tes volt. Én külföldön, például a törökországi             Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Köz-
    földrengésnél, és Magyarországon is több              pont vezetõje ennek az iránynak megfelelõen
    helyen részt vettem a mentési munkálatok-               jár el.
    ban, tehát láttam már sok tragédiát, de azért
    ez egészen más volt. Borzasztó látvány volt,              ! Akadt visszatérõ feladat, vagy min-
    hogy egy új építésû ház falát 2 méter maga- vezet tevékenységét kellett irányítanom. den nap más-más probléma megoldása
    san vörösiszap borítja, és amikor egy élet Nyilván a tûzoltóknak, a polgári védelmi elé állította a törzset?
    munkája, a kertben termõ gyümölcsfák, élõ- szakembereknek közvetlen utasítást lehetett
    lények is elpusztulnak. Végig kellett nézni, adni, de ott volt a honvédség, a rendõrség, a – Többször felvetõdött a területek felszaba-
    ahogy ezt egy gép szinte pillanatok alatt a mentesítésben résztvevõ cégek, és az õ dításának, vagyis a forgalomkorlátozás meg-
    földdel teszi egyenlõvé. Ezen túl kell lépni és munkájukat is koordinálni kellett. Kijelenthe- szüntetésének igénye, az, hogy mindenki át-
    ilyenkor háttérbe kell       tem, hogy igazá-         mehessen a területen, ne legyenek az utak
    helyezni a szemé-         ból parancs-             lezárva. A polgármesterek és a lakosok
    lyes emberi ér-         ra senkinek
    zéseket, mivel
    ilyen helyze-
    tekben racio-
    nális gondol-
    kodásra van
    szükség.
     P a -
    r a n c s -
    nokként
    több szer-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12