Page 12 - magazin-december
P. 12

10  A nagykövetek országuk                         kell tárni a katasztrófához vezetõ okokat.

    VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA felajánlását tolmácsolták             ták kérdezték a fõigazgatót. Valamennyien
      A nagykövetek országuk
                                           A találkozó további részében a diploma-
      felajánlását tolmácsolták
                                          megköszönték, hogy elsõ kézbõl kaptak tájé-
                                          koztatást, és egyben felajánlották hazájuk
                                          segítségét. Kérdéseik az európai uniós szak-
                                          értõk megállapításaira, a MAL Zrt. technoló-
                        szen a környéken négyezer ember megélhe-
      A Budapestre akkreditált nagyköveteknek
      tartott beszámolót az ajkai vörösiszap-tároló
                        tése függött ettõl, illetve a cég termelés hí-
                                          giájának megváltoztatására, az abban való
                                          segítségnyújtásra vonatkoztak, akadt, aki
      gátjának október negyediki átszakadásáról,
                        ján jelentõs bevételtõl esne el, amelyre a
      annak következményeirõl, a tragédia után
                                          tötték össze a vörösiszapot, más pénzügyi
      közvetlenül és azóta elvégzett feladatokról
      Dr. Bakondi György tû. altábornagy, or-
                                           támogatást ajánlott fel, volt, akit az ér-
                                              dekelt, hogyan alakul a légszeny-
      szágos katasztrófavédelmi fõ-   kárenyhítés fedezetéhez is szükség van. arra volt kíváncsi, milyen módszerrel gyûj-
      igazgató október 28-án a                            nyezettség az érintett terüle-
      Külügyminisztérium-                                  ten,  egyben  nagy
      ban. A tábornok                                    mennyiségû, por el-
      részletesen  is-                                     len védõ maszk
      mertette a gát-                                     gyors szállítását
      szakadás utáni                                      is felajánlotta,
      védekezés mi-                                       megint más a
      kéntjét, az élõ-                                      veszélyhelyzet-
      vizek védelmé-                                       rõl érdeklõdött,
      re tett intézke-                                     illetve azt szeret-
      déseket. Beszélt                                     te volna tudni,
      a mindent elöntõ                                    biztonságos-e az or-
      vörösiszap eltávolítá-                                 szágából érkezõ turis-
      sáról, összegyûjtésérõl,                              táknak arra a tájra láto-
      a házak mentesítésérõl. Ki-                          gatni, és természetesen fel-
      emelte, a lakott területek veszé-                     merült a magántulajdonú cég állami
      lyeztetettségének megszüntetése érdeké-                 felügyelet alá való vonásának problemati-
      ben védõgát épült, illetve a Magyar Alumíni-          Meg   kája is.
      um Termelõ és Kereskedelmi Zrt.-vel hármas kellett elõzni a további veszélyhelyzetet; elõ  Galántai Judit
      védmûvet építtettek. Az országos katasztró- kell készíteni az érintettek kártalanítását, il-
      favédelmi fõigazgató beszámolt a helyreállí- letve tisztázni kell a felelõsség kérdését, fel
      tás, újjáépítés teendõirõl, a kárt szenvedett
      lakosokról való gondoskodás mikéntjérõl, és Hajdúságiak a vörösiszap-katasztrófa
      bejelentette a nagyköveteknek, hogy a kor-
      mány döntött arról, megelõlegezi az állam- elhárításában
      polgárok lakhatási feltételeinek megterem-
      téséhez szükséges összeget, illetve megkez-
      di az eddig elvégzett védekezési munkálatok Bár Hajdú-Bihar megye az ország másik végén helyezkedik el, munkatársaink is kivették
      költségeinek kifizetését. Ezzel kapcsolatosan részüket a katasztrófa által sújtott terület lakosságvédelmi feladataiban. Igazgatóságunkról hat
      bemutatta a Magyar Kármentõ Alapot, an- fõt vezényeltek Veszprém megyébe. Október 10. és 25. között Tuska József mk. pv. alezredes,
      nak felhasználási lehetõségeit. Beszélt arról a PVKO vezetõje a BM OKF-re beérkezõ felajánlások kezelésében vett részt. Október 22-tõl a
      is, hogy az október 4-én történt ipari baleset megyei VFCS két tagja és az igazgatóhelyettes látott el Devecserben sokrétû feladatkört.
      körülményei nem teszik lehetõvé, hogy Bu- Tarsoly Gyula mk. tû. ezredes október 25-éig a Logisztikai Központot vezette. A központ az
      dapest támogatást hívjon le az elsõdlegesen itthonról és külföldrõl érkezõ felajánlások, adományok megfelelõ helyre juttatását, legcélszerûbb
      természeti katasztrófák miatt keletkezett ál- igénybevételét irányította. VFCS-seink, Kecán Attila pv. zászlós és Szabó János ka. az elsõ
      lami költségek uniós kiegészítésére létreho- napon a szokásos helyi VFCS szolgálatot látták el. A szállítási feladatok végzése mellett
      zott pénzügyi eszköz, a Szolidaritási Alap közremûködtek egy sérült gázvezeték javításában, ahol a beavatkozók védelme érdekében rob-
      költségvetésébõl, ezért Magyarország a banáskoncentrációt vizsgáltak. A késõbbiekben az Operatív Törzs nappali diszpécserszolgálatát
      strukturális alapok hosszabb távú projektjei- erõsítették. A szolgálat feladata volt a különbözõ lakossági, önkormányzati megkeresések
      re vonatkozó lehetõségeket vizsgálja majd kezelése is. Kecán Attilára, a VFCS gépjármûvezetõjére külön szállítási feladatok is hárultak. Az
      meg. Úgy vélte, át kellene tekinteni, hogyan október 29. és november 5. közötti szolgálati ciklusban a nappali diszpécserszolgálatot Papp
      lehetne rugalmasabbá tenni az uniós pénz- Ferenc tû. õrnagy (MSZO) és Katonka László tû. hadnagy (PVKO) látta el Devecserben.
      ügyi eszközök felhasználását.     Munkatársaink új ismeretekkel gazdagodtak a vörösiszap-katasztrófa elhárításában
       Dr. Bakondi György elmondta, a tározót végzett munkájuk során, mely segítheti a régi, hamis biztonságérzeten nyugvó bürokratikus
      birtokló MAL Zrt.-t állami felügyelet alá von- hivatalnokszemlélet megváltozását a katasztrófák megelõzésében és elhárításában valóban
      ták, mely felügyelet vezetését kormánybiz- érdekelt emberek és szervezetek számára.
      tosként õ végzi. Hozzátette, több feladatot is                 Szabó János ka. PVKO elõadója
      kapott: újra kellett indítani a termelést, hi-
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17