Page 13 - magazin-december
P. 13

11

    Újabb biztonsági gát véd                        kormány, ezzel is gyorsítva a normális élet-
    Újabb biztonsági gát véd
                                       feltételek megteremtését.
                                         Dr. Szaló Péter területrendezési és épí-
    majd a vörösiszaptól
    majd a vörösiszaptól                          tésügyi helyettes államtitkár elmondta, sok
                                       olyan épület van még, amelynek mûszaki és
                                       élettani állapotát mûszeres mérésekkel lehet
    A kármentesítés aktuális helyzetérõl, az új család megélhetése függ attól. A napi mûkö- csak biztonsággal megállapítani. Városszer-
    biztonsági gát építési terveirõl, közegészség- dés mellett megkezdõdött a technológiai vál- kezeti szempontok is befolyásolják, mely
    ügyi kérdésekrõl, a károsultak lakhatásának tás elõkészítése is, hiszen február 11-én lejár épületek kerülnek végül a bontandók körébe, KATASZTRÓFAVÉDELEM 2010. december
    megoldását célzó lépésekrõl, a finanszírozás a MAL nemzetközi környezethasználati en- és a megfelelõ zöldterületrõl is gondoskod-
    forrásairól, valamint MAL Zrt. felügyelete so- gedélye, az újat pedig már csak a modern, nak majd. A legfrissebb adatok szerint Deve-
    rán tapasztaltakról rendelkezésre álló infor- száraz technológia alkalmazása esetén kap- cseren 225, Kolontáron 35, Somlóvásárhe-
    mációk hangzottak el október 30-án, a BM hatja meg a társaság. Megkezdõdött annak lyen két lakóházat kell lebontani, az érintettek
    Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatósá- a biztonsági gátnak az építése is, amely a már megismerhették a településrendezési
    gon tartott sajtótájékoztatón.   környék védelmét szavatolja majd.  terveket, és az építendõ házak rajzait is be-
     Dr. Bakondi György tû. altábornagy, fõ- A tábornok emlékeztetett arra a kor- mutatták nekik. A helyettes államtitkár hoz-
    igazgató, a MAL Zrt. állami felügyeletét ellá- mánydöntésre, amelynek értelmében a fe- zátette, kijelölték az építési telkeket, a tulaj-
    tó kormánybiztos elmondta, a mentésben lülrõl nyitott katasztrófa-elhárítási célelõi- donosok aláírták az elõszerzõdéseket, az épí-
    valamennyi katasztrófavédelemben résztve- rányzat az önkormányzatok és az állami tési területté nyilvánítás gyorsított eljárás-
    võ szervezet – tûzoltóság, rendõrség, hon- szervek költségei mellett a károsultak támo- ban történik, a közmûvesítés pedig már a tel-
    védség, mentõszervezet, polgári védelem – gatására és a mezõgazdasági területek kek kialakítása közben megkezdõdik. Szaló
    egységesen járt el, ezzel is megakadályozva, mentesítésére is forrást biztosít. Mindez Péter az épülõ biztonsági gáttal kapcsolatban
    hogy még nagyobb baj történjen. A tábornok nem jelenti azt, hogy az állam kíván helytáll- hangsúlyozta, az a tény, hogy a sérült X. ka-
    külön kiemelte a vízügyesek munkáját, ni a MAL helyett, annak felelõsségét bünte- zetta szomszédságában egy olyan négymé-
    amelynek hatékonyságát nemzetközi szerve- tõügy keretében tisztázni kívánják – hang- teres gát épül, amely a legsúlyosabb havaria-
    zetek is méltatták. A kormánybiztos hangsú- súlyozta a kormánybiztos. A lakhatási felté- helyzetben is védelmet nyújt a környéken
    lyozta, a mentési munkálatok a végéhez kö- telek több módon is biztosíthatóak, tette élõknek, nagyban befolyásolja a helyiek ma-
    zelednek, zajlik az utak építése, újraindult a hozzá, igény szerint mód van új ház építésé- radásról vagy költözésrõl hozott döntését. A
    vasúti közlekedés, megtörtént a sérült lakó- re, lakás vásárlására, helyreállításra, de kettes gát megépítése a MAL feladata, a
    házak statikai vizsgálata, és a helyiek nyilat- akár pénzügyi támogatásra is azok eseté- technológiai váltást követõen születõ hulla-
    koztak jövõbeni elképzeléseikrõl. Dr. Bakondi ben, akik esetleg koruk miatt már nem kí- dék tárolására is alkalmas lesz – hangsúlyoz-
    György hozzátette, az MTA Tudományos Bi- vánnak új otthonba költözni, hanem például ta Dr. Szaló Péter.
    zottsága felügyelete mellett folyamatosan gyermekükkel laknak majd együtt a további- Dr. Hoffmann Imre tû. vezérõrnagy, fõ-
    mérik a levegõ és a víz állapotát, ezek szerint akban. A bontási és építési munkálatokra igazgató-helyettes a tájékoztatón kiemelte,
    a szennyezettség változatlanul nem haladja már megkezdték a közcélú munka szervezé- köszönhetõen annak, hogy az iszapkatasztró-
    meg a megengedett értékeket. A kormány- sét – tette hozzá Dr. Bakondi György. Az új- fa következményeinek felszámolása táborno-
    biztos felhívta a figyelmet arra, hogy az ál- jáépítési munkák határideje 2011. június ki szintû irányítás mellett zajlik, amelyben va-
    lam finanszírozza az emberek lakhatását az 30. A károsultak adó- és illetékmentességet lamennyi érintett szervezet közremûködik, a
    átmeneti idõszakban, de megkezdõdött a kapnak, és a kormány az ingatlanokkal kap- közbiztonság végig fenntartha-
    végleges megoldást célzó tervezési folya- csolatos jogi költségeket is magára vállalja. tó volt és a
    mat is.              A térségben uniós programokat is indít a helyzet má-
     A MAL Zrt. felügyeletével kapcsolatban
    arról tájékoztatott a tábornok, hogy az szabá-
    lyozott rend szerint történik, a gyár újrain-
    dult, ami azért különösen fontos, mert 6000
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18