Page 10 - magazin-december
P. 10

8  A környezõ és távolabbi egyetemekrõl sorra csak ott lehet szükség, ahol ennél nagyobb ültetni. Ezeket kétéves korukban levágják és

    VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA mint mondták – ennek akkor nem volt ott az semmiképpen nincs erre szükség, sõt nem bad elkapkodni, a gazdák átgondolhatják,

                                          erõmûvekben eltüzelhetik.
                        mennyiség rakódott le. Az egész területen
      érkeztek a segítõ szándékú kutatók, ám –
                                           Németh Tamás szerint semmit nem sza-
      ideje. Az egyetemi vezetõk segítségével a
                        is szabad azt megtenni. Vannak persze
                        menthetetlenül sérült helyek, ilyen például a
                                          miként döntenek földjükrõl. Eladhatják azt az
      tanács igen gyorsan szervezetté tette a fo-
                        halastó, azt ki kell merni. De arra figyelmez-
                                          államnak, vagy kérhetnek helyette máshol
      lyamatot, ám ennek ellenére napvilágot lá-
                        tetett mindenkit, nagyon pontosan fel kell
                                          jelenleg állami tulajdonban lévõ területet.
      tott néhány olyan nyilatkozat, amely – meg-
                                          Aki ezt a megoldást választja, ott folytathat-
      látásuk szerint – finoman szólva sem volt
                        mérni, hol, milyen mélységig kell beavatkoz-
                                          ja a gazdálkodást. Lehetõség az is, hogy a
      szerencsés. Higany- és arzénmérgezésrõl
                        ni, hiszen különben a jó szándék ellenére
      beszélni, szarkofágot emlegetni és radioak-
      tív anyagok jelenlétével riogatni egy ilyen
                        Tamás és Csépe Valéria is hangsúlyozta,
                                          vesz a projektben, és ezentúl nem búzát
                        fontos, hogy ezekben a kérdésekben a KKB
      helyzetben rendkívül veszélyes – tette hozzá
                                          vagy kukoricát termel, hanem energianö-
      az elnök. Bár az akadémia helyszínre küldött többet ártanak, mint használnak. Németh károsult megtartja a földjét, vagyis részt
                        TT szava döntõ legyen, hiszen a rengeteg
                                          vényt. Meglepõ módon, minél több informá-
      kutatói által vett minták elemzése már négy segítõ szándékú felajánlás, ötlet válogatás ció birtokába kerülnek a helyiek, annál ke-
      nappal a katasztrófa bekövetkezte után elké- nélküli alkalmazása vakvágányra vezethet. vésbé akarnak megválni a földjüktõl – tette
      szült, a grémiumnak mindenkivel el kellett Nagyon pontosan mérlegelni kell, hogy mi- hozzá az elnök. Ennek egyrészrõl pszicholó-
      fogadtatnia azt a tényt, hogy a szavak dön- kor, minek van itt az ideje, melyik módszer a giai magyarázata van, ugyanakkor azt sem
      tõen befolyásolják az érintettek sorsát. A fõ- legcélravezetõbb – tették hozzá. A kataszt- szabad elfelejteni, hogy ezek nem különösen
      titkár véleménye szerint a helyzet alapvetõ- rófavédelem munkáját is könnyíti, hogy an- jó minõségû termõföldek. Nagy valószínû-
      en akkor javult, amikor a Kormányzati Koor- nak vezetõje pontosan tudja, mikor, kivel séggel a csereként felajánlottak jobbak. Emi-
      dinációs Bizottság Tudományos Tanácsa kell konzultálnia.      att persze kisebb földet kapnának, mert a
      megkapta a kutatások koordinálására szóló A tanács vezetõi úgy látják, nagy tudo- cserét paritásos alapon bonyolítanák le.
      mandátumot az országos katasztrófavédelmi mányos újdonságokra, meglepõ megállapí- Könnyen lehet tehát, hogy az eddigi 50 he-
      vezetõtõl. Mint mondta, megengedhetetlen tásokra már nem lehet számítani, mostanra lyett 30 hektárral kellene beérni, de az biz-
      lett volna, hogy bárki szervezetlenül, a maga nagyon sokat tudnak a szakemberek. Éppen tos, hogy azon legalább akkora termésho-
      feje után menjen, és ezt a szakemberek sze- ezért az iszappal elöntött 1017 hektár men- zamra számíthatnak. A fõtitkár szerint nem
      rencsére elég gyorsan belátták.   tesítésére tett javaslataik a térség újjászüle- mindenki, de a legtöbben megértik ezt.
       Ebben valószínûleg nagy segítséget je- téséhez vezethetnek. Az elöntött területet A környék jövõbeni kilátásai kapcsán
      lentett, hogy a Tudományos Tanács egyik különbözõ protokollok szerint felmérték, és Németh Tamás emlékeztetett rá, ez a vidék
      vezetõje a talajtan, míg a másik a pszicholó- az elnök úgy vélte, ezek az adatok elegendõ- negyven éve beteg. Arra az orvosra hivatko-
      gia tudományát mûveli, ez a tény a testület ek ahhoz, hogy tudni lehessen, a külterüle- zott, aki éveken át Ajkán gyógyított, és aki
      javaslatait hitelesítette. A kutatások eljárás- tek mekkora része kezelhetõ a helyszínen, és elmesélte, a környéket az elmúlt évtizedek-
      rendjének kialakítása azért is fontos volt, mekkora hányadán kell gépi munkát végezni. ben három szín jellemezte. Szeles idõben a
      mert a méréseket utóbb ellenõrizni, minden Amennyiben biztosítják az eltávolított anyag piros mellett a hõerõmûbõl jövõ fekete, vala-
      egyes pillanatot dokumentálni kell, hiszen a biztonságos elhelyezését, a szántóföldekrõl mint az üveggyárból érkezõ azbeszt, amit
      késõbbi kontrollmintákat 20 centiméteres legfeljebb tíz centiméternyi talajt kell elvinni, persze nemigen lehetett látni. A környék
      pontossággal az elsõ mintavétel helyén kell ennél többet nem is szabad. Óvatosnak kell nem most került rá Közép-Európa környezet-
      venni. A kár helyszínére ugyanis még hosz- lenni ezzel – figyelmeztetett a fõtitkár –, szennyezési térképére, Ajka évtizedek óta
      szú idõn át vissza-visszatérnek majd a szak- mert a termõréteg tízezer év alatt ott alakult szerepel azon. Az igazsághoz hozzátartozik –
      emberek. Rengeteg ponton kell vizsgálódni – ki, ott van jó helyen. Azt tehát nem lehet tette hozzá Csépe Valéria –, hogy Németor-
      magyarázta Németh Tamás –, hiszen a terü- csak úgy elhordani. Ezen a területen egyéb- szágnak és Franciaországnak is vannak ilyen
      let nem homogén módon szennyezõdött, ként nem a természeti károk, hanem inkább régiói. A természet azonban hihetetlen ön-
      hullámokban, hatalmas sebességgel érke- pszichológiai okok miatt nem lehet még jó gyógyításra képes, példaként a belvízzel el-
      zett az ár, a tározótól távolabb esõ helyeken ideig termelõ tevékenységet folytatni – álla- árasztott földeket említette az elnökhelyet-
      akár egy kukoricaszár is befolyásolhatta a pította meg. Tavasszal nem a vörösiszap mi- tes. Ezeket a helyeket olyan madarak népe-
      vörösiszap lerakódását.       att nem lehet búzát vetni, hanem azért, mert sítették be, amelyek azelõtt soha nem éltek
       Arról a mostanában gyakran elhangzó a környék gazdáitól nem veszik majd meg az ott. Németh Tamás pedig a Kis-Balaton hely-
      kritikáról, amely szerint késõn kezdik meg a árut, ha nem garantálják, hogy az máshon- reállítása utáni idõszakról szólva elmondta,
      külterületek mentesítését, a professzor nan való való. Vagyis ezt a területet a fõtit- már az elsõ tavaszon megjelentek a növé-
      meglepõ módon vélekedett. Álláspontja kár szerint jó idõre ki kell vonni a termelés- nyek és a madarak. Véleménye szerint a
      szerint nem is szabad azt korábban megkez- bõl, más funkciót kell adni neki, például vörösiszap sújtotta területtel is ez történik
      deni, és nemcsak azért, mert elõször a lakó- energiaültetvények segítségével.  majd. Attól a pillanattól, hogy a gátakkal tel-
      területeket, házakat, kerteket, utcákat, köz- A térség számára a tanács vezetõi sze- jesen megakadályozzák a szivárgást, amikor
      épületeket kellett megtisztítani. A „kivárást” rint három megoldás lehetséges. Az iszappal a Torna-patakba többé nem kerül szennyezõ
      az anyag sajátos tulajdonságai indokolják, érintett terület egy részét, nagyjából az ezer anyag a depókból, a Marcal hat hónap alatt
      hiszen míg az október 8-i mintavételkor 20 hektár 25 százalékát erdõsíteni lehet. A la- regenerálódik. El kell persze távolítani a me-
      centiméteres iszapréteg fedte a földeket, a kott terület határára, nagyjából száz hektárra derbõl a gipszet, de a természet elképesztõ
      száradás miatt az mostanra három-négy energianádat érdemes telepíteni, az akár há- meglepetésekkel képes szolgálni. Ugyanez
      centiméterre „fogyott”. Ez pedig az elnök romméteresre is megnõ, kiválóan megfogja történt tíz éve a Tiszával. A cianidszen-
      véleménye szerint semlegesítõ anyag kiszó- a port, késõbb pedig fûtésre alkalmas. A nyezés után mindenki azt mondta, hogy har-
      rásával kezelhetõ. Úgy látja, talajcserére maradék területre gyorsan növõ fákat lehet minc évre halott a folyó. Ehhez képest még
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15