Page 6 - magazin-december
P. 6

4  geteg géppel, na meg hordók újborral, télire hordását, vagyis Devecser lakott területeirõl nok emlékeztetett arra, hogy a Kármentõ

    VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA Holczerék helyzetét nehezíti, hogy már a ka- A kastélypark megtisztítása tovább tartott, forint is felhasználható lesz, de a karitatív

                                          Alapban összegyûlt több mint egy milliárd
                        teljesen eltávolították a szennyezõ anyagot.
      elrakott termény, és az aprójószág.”
      tasztrófa elõtt válófélben voltak, most külön
                        azt nem a katasztrófavédelem végezte. Az
                                          szervezetek által összegyûjtött adományok
                        ezredes szerint ezzel a munkálatok új szaka-
                                          is a rászorulókat segítik. Arról, hogy mit te-
      albérletben laknak. Novemberben lett volna
                                          hetnek azok, akik nem értenek egyet a kár-
      a vagyonmegosztás, de nincs min osztozni.
                        sza kezdõdött meg: a mentesítési, fertõtlení-
                        tési munkálatok végeztével mind a 12 tûzol-
                                          becslés eredményével, Dr. Muhoray Árpád
                                          elmondta: õk polgári peres úton szerezhet-
                        tó egység hazautazhatott, helyüket az Újjá-
      Akik nem panaszkodnak
                        építési Kormányzati Koordinációs Központ
                                          nek érvényt követeléseiknek.
      Vannak persze olyanok is, akik beletörõdtek
                                           A kárhelyszínen zajló munkálatok kap-
      a történtekbe, és elfogadják a hatóságok,
                                          kor 650 teherautónyi iszapot és törmelé-
      az állam által felajánlott kártérítést.
      Õri Ákos nejével és két gye-                vette át. En- csán emlékeztetett arra, volt olyan nap, ami-
                                            ket, hordalékot takarítottak el, no-
      rekével Kolontár „pata-                            vember elején pedig a házak
      kon túli” településré-                              bontása adott sok feladatot.
      szén lakott nemrég                                 A hónap közepére már
      épült nagy há-                                   csak az a hét ház ma-
      zukban, innen                                     radt a helyén, amelyek
      is rálátni a sé-                                    tulajdonosaival még
      rült tározó tá-                                    folyt az egyeztetés a
      tongó szaka-                                      kárenyhítés mértéké-
      dására. Akkor                                     rõl. A kárbecslést a
      találkoztunk,                                     Magyar Igazságügyi
      amikor rokonai                                    Szakértõi Kamara által
      segítségével  a                                   felkért szakértõi csoport
      bontásra váró ház-                                munkatársai végezték De-
      ról a szarufákat szedte                             vecserben, Kolontáron. Min-
      le. Mint mondta, engedélyt                           den egyes lakóházról, ingatlanról
      kapott arra, hogy a kitûnõ álla-                      hiteles okiratot készítettek a kárérték
      potban levõ faanyagot és cserepeket                   feltüntetésével. Ennek alapján lehetett kiszá-
      elvigye. Miközben mentik a menthetõt, az          n e k  molni, hogy a különbözõ jogszabályok, a kor-
      épület hátsó részét már lerombolta a marko- elsõ vezetõje Benkovics Zoltán pv. dandártá- mányhatározat figyelembevételével kinek
      ló. A kárbecslést, mint mondta, kis gondol- bornok, Pest megyei katasztrófavédelmi mekkora építmény jár a károsodott ingatla-
      kodási idõ után elfogadták. A terasszal igazgató volt. Irányítása alatt öt munkacso- nért cserébe.
      együtt 160 négyzetméteres, viszonylag új port, a vezetési törzs, a logisztikai, mûvelet-
      házat 33 millió forintra biztosították, most 20 irányítási, jogi és újjáépítési munkacsoport Munkában
      millióra értékelték. Ezért a pénzért valahol a dolgozott. A logisztikai csoport például a ko-
      közelben – de a gyerekek miatt nem ordinációs központ mûködését biztosítja, a Koordinációs Központ
      Kolontáron – szeretnének egy házat venni. A gondoskodik az adományok raktározásáról,
      szomszédban lakó apósa, Harasztos József elosztásáról, az újjáépítési csoport pedig a Kivágó Tamás pv. dandártábornok, az OKF
      is annak örül, hogy emberveszteség nem ér- lakóházak építését koordinálja. Dr. Takács Gazdasági Ellátó Központjának igazgatója is
      te családot. Õk a rövidesen épülõ kolontári Árpád arról is tájékoztatott, hogy elkészült az azon katasztrófavédelmi vezetõk közé tarto-
      lakóparkot választották lakhelyül. A ledóze- úgynevezett újjáépítési terv, amely jövõ év zik, aki október negyedike óta rengeteg idõt
      rolt 115 négyzetméteres régi, de felújított, június 30-ig hónapra lebontva tartalmazza a és energiát szentelt a súlyos katasztrófa kö-
      bebútorozott parasztház helyett egy 98,8 teljesítendõ feladatokat.  vetkezményeinek felszámolására. Novem-
      négyzetméteres új, falusias jellegû épületet November tizedikén megkezdték a káro- ber közepén új minõségben – az Újjáépítési
      kapnak. Azt még nem tudja, hogy a 2700 sultakkal a kárenyhítéshez szükséges nyilat- Kormányzati Koordinációs Központ soros
      négyzetméteres telekért, ingóságokért, a kozatok aláírása érdekében szükséges vezetõjeként, az ÚKKK számára kijelölt pan-
      mûhelyért és a gépekért miként kárpótolják. egyeztetést. Az elsõdleges adatok szerint zióban, folyamatos telefoncsörgés közepet-
      Az új házakhoz 1000 négyzetméteres telkek Devecserben 225, Kolontáron 21, Somlóvá- te tájékoztatott az éppen aktuális helyzetrõl.
      tartoznak majd.           sárhelyen pedig két házat kell lebontani.  „A folyamatos koordinációnak köszönhetõ-
                                          en a védekezésbe bevont szervek együtt-
      Újabb mérföldkõ           A kárenyhítés menete        mûködése olajozott. Az újjáépítésben érin-
                                          tett tárcák és országos hatáskörû szervek
      November elejétõl a kárelhárítási munkála- Dr. Muhoray Árpád pv. vezérõrnagyot, hely- megfelelõ adatszolgáltatással segítik az
      tok során egy minõségileg új szakasz vette reállítási és újjáépítési felügyelõt a kárfelszá- elemzõ, értékelõ munkát, a karitatív szerve-
      kezdetét. Ezekrõl Dr. Takács Árpád pv. ezre- molásról és újjáépítésrõl azt követõen kér- zetek pedig mûködtetik a korábban kialakí-
      des, Békés megyei katasztrófavédelmi igaz- deztük, hogy megjelent a kárenyhítésrõl és a tott segélyhelyeket, segítik a kárelhárítás-
      gató, a helyszíni operatív törzs leköszönõ ve- helyreállításról szóló kormányhatározat. Ez ban résztvevõket.”
      zetõje adott rövid áttekintést. Mint mondta, egyértelmûen kimondja, hogy az állam helyt- Turányi József-Megyeri Viktória
      november 4-ére befejezték a vörösiszap el- áll a Mal Zrt. által okozott károkért. A tábor-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11