Page 9 - magazin-december
P. 9

7

                     A természet meggyógyul,
                     A természet meggyógyul,
    hogy az ÚKKK felállításakor az informatikai,
    távközlési feltételek pillanatokon belül adot-
                     de az emberek lelkével
    tak voltak, mivel a vezetés alapja, hogy
    azonnali összeköttetést lehessen teremteni de az emberek lelkével
    elöljáróval és a beosztottal egyaránt.
                     még sokáig foglalkozni kell
    terén, hogy eltûnt az elmúlt évek nagy hibá- még sokáig foglalkozni kell
     Kedvezõ tapasztalatom volt a vezetés
    ja, amit „fölösleges információéhségnek”
    neveznék. A napi kétszeri, reggeli és esti je-                               KATASZTRÓFAVÉDELEM 2010. december
    lentési kötelezettségen kívül napközben el-
    vétve akadt olyan helyzet, ami miatt soron
    kívül információt kért volna tõlünk az elöljá-
    ró. Ilyen volt annak a gipsz-szállítmánynak
    az esete, amely nem volt alkalmas a közöm-
    bösítésre, mert ez az anyag is magas lúgtar-
    talmú volt.
     Bebizonyosodott, hogy a vezetési pont-
    ként szolgáló buszra nagy szükség van. Hát-
    ránya, hogy szûkös a területe, a kis helyi-
    ségben önkéntelenül mindenki mindent hal-
    lott, ez gyengítette néha a figyelem össz-
    pontosítását. A bérelt helyiségbe költözés
    után, ezt kiküszöbölve, zökkenõmentesebb
    volt a feladatok végrehajtása.
     Hasznosnak ítélem, hogy a kárhelyszíni
    irányítókkal konzultáltak az OKF vezetõi, ki-
    kérték a véleményemet a törzsek módosítá- A Magyar Tudományos Akadémia által felkért kutatók a vörösiszap-katasztró-
    sánál, feladatmegosztásánál, és ezeket a ja- fa másnapján a helyszínen voltak, elsõdleges méréseik eredményei máig ér-
    vaslatokat figyelembe is vették. Az ÚKKK vényesek. A Kormányzati Koordinációs Bizottság akadémiai tagokból álló Tu-
    megalakulásakor készült egy mûködési dományos Tanácsa koordinálta a vizsgálatokat, ezzel elejét lehetett venni a
    rend, egy szabályzat, amit elolvastam, és
    abban állapodtunk meg, hogy ez egy alapot segítõ szándékú, ám szervezetlen kutatásoknak. A legnagyobb veszélyekrõl,
    jelent, ha a gyakorlatban valamirõl kiderül, megállapításokról, és a várható összegzõ javaslatokról a Tudományos Tanács
    hogy a leírt módon nem mûködik, akkor azt elnöke, prof. Dr. Németh Tamás, illetve helyettese, prof. Dr. Csépe Valéria be-
    meg lehet változtatni. Tapasztalataim szerint szélt. A professzor szakterülete a talajtan, a professzor asszonyé pedig a pszi-
    jó volt az együttmûködés az országos veze- chológia. Éppen e két terület ad rengeteg munkát a kutatóknak a történtek
    tés és a kárhelyszínen lévõ törzsek között.
    Hasznos volt, hogy az ország minden terüle- kapcsán.
    térõl érkeztek a törzsbe tisztek, akik a ta-
    pasztaltabbaktól tanulhattak, gyakorlatot Arról, hogy mennyi információ birtokában fõtitkár figyelemre méltónak nevezte, hogy
    szerezhettek. Meggyõzõdésem, hogy egy mentek október 5-én a katasztrófa helyszí- az akkor tett megállapítások a mai napig ér-
    ekkora káreseményt az érintett megye ilyen nére az akadémia kutatói, elmondták, éppen vényesek. Nagyon gyorsan kellett lépni, tet-
    hosszú távon nehezen tudna kezelni külsõ annyit tudtak, mint bárki más, aki a híreket te hozzá, hiszen a felszíni vizeken keresztül a
    segítség nélkül.          figyelte. Õk is a tudósításokat követték, ami szennyezõdés elérhette volna a Dunát, ami
     Amiben most részt veszünk, az egy jó arra elegendõ volt, hogy meghatározzák, 20-25 évre okozott volna problémát, és
    gyakorlat, és a jövõben meghatározó lesz mely szakterület kutatóit kell Kolontárra és nemzetközi kihatásokkal járt volna.
    abban, miként lehet egy nagyobb kárese- Devecserbe küldeni. Németh Tamás hozzá- De szerinte legalább ennyire fontos volt
    ményt kezelni, a megye munkáját segíteni. tette, kilenc olyan ember ment Veszprém megtudni azt is, fenyegeti-e veszély a felszín
    A vörösiszap-katasztrófa felszámolása a jö- megyébe, aki rendelkezett terepgyakorlattal, alatti vizeket, hiszen a vörösiszappal elöntött
    võre nézve minta lehet a különbözõ szintû hiszen fontos szempont volt, hogy az isme- terület alatt húzódik a bakonyi karszt, amely
    önkormányzatokkal való kapcsolattartásnál, retlen szituációban egyenként is feltalálják nemcsak magyar, hanem európai vonatko-
    a védelmi bizottságok feladatainál, felelõs- magukat.         zásban is igen jelentõs ivóvízbázis. Fontos
    ségénél, a katasztrófavédelem kapcsolódási – Új és kegyetlen helyzettel szembesül- feladat volt az iszap lokalizálása, körülhatá-
    pontja, együttmûködése esetében, például tek – hangsúlyozta Csépe Valéria. – Depri- rolása, vagyis meg kellett akadályozni to-
    a honvédséggel. A történtekrõl nemcsak máló volt, amit ott láttunk, még most is visz- vábbi területek szennyezõdését. Németh Ta-
    elemzõ tanulmányokat lehet majd készíteni, szaköszön az iszap szaga és színe.  más szerint mindez sikeres volt, ám a tragé-
    hanem hasznosítható lesz az oktatásban, A tudósok heroikus munkát végeztek a dia egészségügyi hatásaival hosszabb távon
    felkészítésben.          kárhelyszínen azért, hogy a lehetõ leggyor- számolni kell.
              Galántai Judit sabban a lehetõ legtöbb információ birtoká- Az elnök és helyettese beszélt arról a
                     ba kerüljenek. Azonnal dolgozni kezdtek, s problémáról is, amelyet az elsõ napokban a
                     pár óra alatt megszületett az elsõ jelentés. A „tudományos turizmus” beindulása jelentett.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14