Page 3 - magazin-december
P. 3

1

      Törvény, amelyet                          A tartalomból
      Törvény, amelyet

      az élet diktál                           Interjú Benkovics Zoltánnal
      az élet diktál
                                       ..................................................................5

      A jelenkor igényeit és kihívásait tükrözõ katasztrófavédelmi törvényt széles körû
      társadalmi konszenzusra kell alapozni. A katasztrófavédelem nemzeti ügy és a tár-
      sadalom által elvárt szerepének betöltése megköveteli a különbözõ természeti és             KATASZTRÓFAVÉDELEM 2010. december
      egyéb változásokhoz igazodó korrekciók elvégzését, az állami szerepvállalás növe-
      lését, valamint fejlesztéseket is.
       A katasztrófavédelmi törvény 2000. január elsejei hatályba lépése óta megnõtt
      a lakosságot, az anyagi javakat és a környezetet veszélyeztetõ természeti kataszt-
      rófák száma, összetettebbé és ellenõrizhetetlenebbé váltak a civilizációs veszélyfor-
      rások és azok kiváltó okai. Az elmúlt években többször adódtak olyan problémák,
      amelyek különbözõ fajtájú és szintû beavatkozást igényeltek.    Hírek a katasztrófavédelemrõl
       Az új, jelenleg éppen társadalmi vitán lévõ tervezet alapján elmondható, hogy a ................................................................11
      várhatóan tavasszal elfogadandó katasztrófavédelmi törvény a való élet legaktuáli-
      sabb eseményeinek tanulságait levonva változtat azokon a szabályzókon, amelyek
      a lakosság életének, vagyonának biztonságát, valamint az ország mûködõképessé-
      gének folyamatos fenntartását alapozzák meg.
       Egyértelmûen bebizonyosodott, hogy nem feltétlenül csak az a veszélyes üzem,
      amelyet eddig annak neveztünk. Ami korábban ártalmatlannak tûnt, arról mára ki-
      derült, kockázatot, sõt fenyegetést jelent a környezetében élõkre. Újra kell tehát
      gondolni, melyek azok a tevékenységek, amelyek csak az eddiginél sokkal szigo-
      rúbb szabályok, szorosabb felügyelet mellett folytatódhatnak. Ez az ilyen céget üze-
      meltetõre éppúgy pénzügyi terheket ró, mint az ellenõrzést folytató hatóságokra, de
      az élet megmutatta: nem szabad a megelõzés költségeit megtakarítani! Ahogyan az Idõszerû kérdések
      is bebizonyosodott, valódi és hatékony kontrollt egy hatóság képes gyakorolni. Mi-
      nél többen járnak el, annál valószínûbb, hogy lesz, aki utóbb a másikra mutogat.  EU elnökségi felkészülés ..........................22
       Az elmúlt hónapok eseményei arra is rávilágítottak, hogy csökkenthetõ a baj,
      ha nemcsak a beavatkozást végzõ hivatásosok és önkéntesek, hanem a lakosság is Az igazgatóságok életébõl
      pontosan tudja, veszélyhelyzetben mi a teendõje a saját és a védtelenek mentésé- ................................................................24
      ben. Ehhez felkészítésekre, és persze szakszerû irányításra van szükség. Mindenki-
      nek, aki bármilyen veszély közelében él, tisztában kell lennie azzal, hogy eljöhet az
      a pillanat, amikor nem a saját akarat, hanem az utasítás az egyetlen irányadó. Aho-
      gyan azt is el kell fogadni, hogy az öngondoskodás az a minimum, amellyel vala-
      mennyien csökkenthetjük az idõnként elkerülhetetlen veszteségünket. Aki pedig a
      más kárából akar hasznot húzni, annak számítania kell a hétköznapokban szokásos-
      nál gyorsabb ítélkezésre és szigorúbb büntetésre.
       Bõvíteni kell azok körét, akik a baj órájában javítani képesek a helyzeten, és
      munkájukhoz legcélszerûbb a modern technikákat segítségül hívni. Persze ez is
      pénzbe kerül, de hosszú távon biztosan kevesebbe, mint egy emberélet, vagy a ha-
      talmas károk felszámolása.
       Immár tíz éve mûködik a katasztrófavédelem irányítását, koordinálását végzõ
      egységes szervezet, és úgy tûnik, ma már senki nem kérdõjelezi meg annak szük-
      ségességét, szerepének fontosságát. Rendeltetésének megfelelni persze akkor ké-
      pes száz százalékosan, ha valamennyi jogosítvány birtokában lesz, amely ha szük-
      séges ösztönöz, ha kell, elrettent. És persze akkor, ha rendelkezik azokkal az eszkö-
      zökkel, amelyek nélkül a legképzettebb, hivatását szívbõl mûvelõ szakember is te- A címoldalon szereplõ fotót
      hetetlen.                             Páros György készítette
       Az elmúlt évek katasztrófavédelmet érintõ megszorításai után végre jobb idõk
      következhetnek, megkezdõdhetnek azok a fejlesztések, amelyek nélkül a legjobb
      törvény is csak betûtenger. Mindenre felkészülni persze képtelenség, mint láttuk, a
      természet elképesztõ meglepetéseket képes produkálni, de azt el kell érni, hogy el-
      mondhassuk: mindent megtettünk, amit emberi számítás szerint megtehettünk.
      Csak az ezen felüli rész múlhat a szerencsén!
                             A szerkesztõség     Az Országos Katasztrófavédelmi
                                         Fõigazgatóság hivatalos honlapja
                                             az Interneten:
                                        www.katasztrofavedelem.hu
   1   2   3   4   5   6   7   8