Page 15 - magazin-január
P. 15

13
     A tudományos élet                         – vagyis hőkamerás légi felvételeket készí-
                                      tettek, a LIDAR-t – egy repülőgép, egy lézer-
                                      távmérő és a GPS navigációs rendszer há-
     eredményei a gyakorlatban                     zasságából született lézertechnológiát, és a
                                      hiperspektrálist –, amelynél a felszínről
                                      visszavert elektromágneses sugárzás bizo-
     hasznosultak                           nyos hullámhossztartományait a szenzorok  KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. január
                                      észlelik, azokhoz különböző jellemzők társít-
                                      hatók, és mindezek osztályozásához terepi
                                      mérési adatok társulnak.
     nagyban segítette az országos katasztrófa- Éppen ezért az orvosi egyetemek és az or- A thermális és infrakamerás felvételekkel
     védelemmel való együttműködés – szögez- szágos intézetek, például a pulmonológiai és  a vörösiszap-gátak repedéseit, töréseit le-
     te le. A különböző felajánlások is a TT-hez  az onkológiai is folyamatosan nyomon köve- hetett megtalálni, azonosíthatóakká váltak a
     érkeztek be, ezeket úgy rendszerezték és  tik a helyi lakosság, valamint a mentésben  töltésen megjelenő szivárgások, és kimutat-
     dolgozták fel, hogy csak ki kell azok közül  részt vevők egészségi állapotát. A történtek  ták a gátak környezetében található nedve-
     választani a legmegfelelőbbet. Dr. Németh  megnyugtató tudományos lezárása a cél –  sedési foltokat. A LIDAR lézertechnológia
     Tamás szerint ez már nem tartozik a KKB TT  tette hozzá.     segítségével a szakemberek meg tudták
     feladatkörei közé. Az elnök arról is beszélt,  Józsa János, a Műegyetem Vízépítési és  határozni a kiömlött iszap mennyiségét, a
     hogy az operatív feladatok végeztével a gré- Vízgazdálkodási Tanszékének vezetője arról  X/A tározó kapacitását, azt, hogy a megépí-
     mium a normál működési rend szerint dol- számolt be, hogy a tudósok vizsgálatai a  tendő védművek merre vezessenek, és
     gozik tovább. A főiskolák, egyetemek, kuta- döntések támogatását, megalapozását szol- mekkorák legyenek, biztosítani tudták az
     tók saját költségükön végezték vizsgálatai- gálták. A kolontári töltés, valamint a kettes  elöntési modell bemeneti paramétereit, illet-
     kat, ez volt a tudományos élet hozzájárulása  számú védvonal építéséhez, annak mérete- ve meghatározták, mennyi iszapot távolítot-
     a vörösiszap-katasztrófa elhárításához – tet- zéséhez szolgáltattak adatokat. Dr. Bakondi  tak el a kárelhárítás során, és mennyi szeny-
     te hozzá az elnök.        György ezzel kapcsolatban elmondta, hogy  nyezett földdel kell számolniuk az érintettek-
      Dr. Csépe Valéria, a KKB TT elnökhelyet- példás gyorsasággal készült el az a hiteles  nek. A dékán a kiömlött iszapról elmondta,
     tese arról beszélt, hogy van olyan terület,  műszaki szakvélemény, amely nélkül nem  annak mennyiségi meghatározása azért sem
     ahol az igazi munka most kezdődik, ez pedig  lehetett volna megalapozott munkát végezni. volt egyszerű, mert bizonytalan volt az ere-
     az egészségügyi, a pszichikai hatások vizs- Dr. Bíró Tibor, a gyöngyösi Károly Róbert  deti folyadékszint, a kiömlés után a kialakult
     gálata. A kiömlött szennyező anyag ugyanis  Főiskola dékánja az intézmény által nyert  iszapfelszín, valamint a gát belső felszíne
     nem teljesen ismert még a szakemberek  mérési eredményeket, az alkalmazott mód- szabálytalan alakot vett fel. A hiperspektrális
     előtt sem, így az október 22-én megalakult  szereket ismertette. Elmondta, a főiskola egy  felmérés eredményeképpen pontosan meg-
     egészségügyi munkabizottság továbbra is  olyan távérzékelési protokollt dolgozott ki,  határozhatóvá vált a szennyezés kiterjedése,
     dolgozik, ha szükséges, javaslatokat tesz.  mely nagyban segíti a hazai katasztrófavé- a szennyezőanyagok, köztük a sokat emle-
     Dr. Schaff Zsuzsa, a munkacsoport vezetője  delmet a katasztrófák előrejelzésében, tá- getett nehézfémek koncentrációja, illetve a
     ezt azzal egészítette ki, a társadalom joggal  mogatja az azonnali elhárítási feladatokat és  tudósok helyrajzi számmal ellátott rétegvas-
     várja el, hogy az orvosok választ adjanak  lehetővé teszi a károk minél pontosabb fel- tagsági térképet tudtak készíteni, vagyis meg
     arra a kérdésre, hogy az akut problémákon  mérését. A szakember beszélt arról, hogy  tudták mondani, melyik telken milyen vasta-
     kívül fenyegetnek-e hosszú távú veszélyek.  három technológiát alkalmaztak, a thermálist  gon ülepedett ki a vörösiszap. (Ú.K-G.J.)


     Év végi mérleg Kolontáron                      sének tetejéről jól láthatók az északi és nyugati
                                       oldalon zajló építkezések és az új utak, árkok,
                                       töltések kialakításának munkálatai. Az ünnepre
     és Devecserben                           tekintettel leginkább az egymás mellé sorakoz-
                                       tatott, „pihenő” nehézgépeket, munkagépeket
                                       lehetett látni.
       karácsonyi és újévi ünnepek előtti mér- Rudolf tű. alezredes, törzsparancsnok, Maczek  A 2. számú töltés távolból nézve egy több-
       legről, az iszapkatasztrófa sújtotta terü- Szilárd tű. főhadnagy, törzstiszt ebből az alka- száz méteres gát, valójában annál sokkal több.
     A leten végzett munkáról Dr. Takács Ár- lomból évzáró szemlén tekintette át a hatalmas  A hagyományos gátaktól leginkább az külön-
     pád pv. ezredes, az Újjáépítési Kormányzati  léptékű, már-már természetet átalakító munka  bözteti meg, hogy alatta 6-8 méter mély résfal
     Koordinációs Központ negyedik váltásának  eredményeit.       húzódik, ami megakadályozza a vörösiszappal
     vezetője adott tájékoztatást.    A sérült X-es tározó töltésein a főtisztek el- szennyezett talajvíz, csapadék megtisztított te-
      A vegyi katasztrófát követő kárrendezés  lenőrizték a telepített mérőeszközök állapotát,  rületekre történő átszivárgását. A Kolontár ha-
     fontos fejezete zárult le a karácsony előtti na- a gáton dolgozó VFCS munkáját. A VFCS fi gye- tárában húzódó 2. számú gát tetején és mellett
     pokban, hiszen befejeződött a 2. számú gát  lőpontjára telepített konténerben hatórás váltás- is út van. Ezt a dömperek, a homlokrakodók és
     építése. Ez a védmű akár egy újabb gátszaka- ban tevékenykedik a fi gyelőszolgálat. A szak- más nehézgépek annyira megviselték, hogy
     dás esetén is megakadályozná, hogy a  emberek arról tájékoztattak, hogy az elmúlt  helyenként mély, tó méretű tócsák állják a terep-
     vörösiszap a Kolontár és a X. tározó közötti  héten a gát állapotában jelentős változás nem  járón érkezők útját. Tapasztalt gépkocsiveze-
     földekről messzebb jusson. Nagy előrehaladás  történt. Ez azért is megnyugtató, mert az észa- tőnknek, Kobrehel Gyulának minden rutinjára
     történt több más munkaterületen is, közvetlen  ki töltés töredező nyugati vége meglehetősen  szüksége volt ahhoz, hogy átjussunk az elárasz-
     veszély már nincs, így a védművonalakat építők  rossz állapotban van. A gát leszakadt része  tott útszakaszon. Az új töltésre való felhajtáskor
     többsége, valamint a munkagépek szentestére  befelé dől, így a körülbelül tízméteres gátkorona  már ez a rutin is kevés volt. A homok és agyag
     megpihenhettek. Az ÚKKK IV. váltásának veze- belső oldala körülbelül fél méterrel van lejjebb,  vendégmarasztaló keverékében tengelyig
     tője, Dr. Takács Árpád pv. ezredes, Jambrik  mint a külső. A sérült X-es tározó északi tölté- ásta magát a terepjáró. A Mecsekérc Zrt.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20