Page 10 - magazin-január
P. 10

8                                     dolták, a parketta és a járólapok cseréjével, a lá-

    VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA                         menteni a házat. A statikus és más szakértők

                                        bazat újravakoltatásával és festéssel meg lehet

                                        azonban úgy látták, fennáll a veszélye annak, hogy
                                        elporlad a lábazat, sérülhetnek az alapok. Szomo-
                                        rúan mondta el, hogy a majdnem száz négyzet-
                                        méteres épülethez nagy kert és udvar tartozott,
                                        rengeteg növényt és virágkülönlegességet nevel-
                                        tek ott. Köztük egy olyan mamutfenyőt, amelyből
                                        Magyarországon 4-5 ha van. Erdészként dolgozó
                                        édesapja ültette ezt 36 évvel ezelőtt. Mindezt első
                                        körben 9 millió háromszázezer forintra értékelték.
                                        Miután az összeget nem fogadták el, új eljárás
                                        indult. A második értékbecslés egy millióval több-
                                        re taksálta az ingatlant, és bár ezt is kevesellték,
                                        elfogadták. Úgy ítélték meg, hogy ennél lényege-
                                        sen nagyobb szám nem jön ki egy esetleges újabb
                                        felmérés nyomán sem. És az ezzel járó további
      Intézmény pedagógusa arról beszélt, hogy idős  nagy nehezen jutott be az épületbe, ahova szintén  huzavonát is el akarták kerülni. Úgy érezték, az
      édesanyja és a család többi tagja miként élte át a  betört az ár. A tanárnő telefonon értesült a gát- állam most ennyit tud biztosítani: édesanyjának
      tragédiát. 73 éves édesanyja a súlyosan károso- szakadásról, és arról, hogy veszélyben van az  felajánlottak egy újépítésű 90 négyzetméteres
      dott devecseri Fűzes utcában lakott egyedül.  édesanyja. Ekkor tudta meg azt is, hogy maró  házat telekkel együtt. Az idős asszony kora és az
      Október 4-én is otthon volt, amikor valaki becsen- hatású anyagról van szó, így rögtön arra kérte az  átéltek miatt lelkileg nagyon rossz állapotban van.
      getett hozzá azzal, hogy jön az ár. Mint mondja,  édesanyját, hogy azonnal mossa le. Szerencsére  A család tehát úgy vélte, jobb, ha a jövővel foglal-
      az idős asszony nem tudta, mit is jelent ez, de  az asszony sérülés nélkül megúszta. Bár Fatalin  koznak. Azzal, milyen legyen az új ház, melyik
      azért megpróbálta menteni a teraszon lévő virá- Zsuzsa elindult a Fűzes utca felé, a környéken  típusterv szerint épüljön, az újonnan épülő lakó-
      gokat. Ekkor látta, hogy szinte minden irányból jön  már olyan magasan állt az iszap, hogy nem jutott  parknak melyik részén álljon. Jobb, ha lezárjuk a
      a vörös hullám, fogalma nem volt, mi az. Igyeke- el a szülői házig. Utóbb szembesült csak a pusz- közelmúlt megrázó, ellentmondásos, vitás szaka-
      zett visszajutni a házba, de pillanatok alatt a tér- títással: öt centiméter vastagon lepte el a ház  szát – tette hozzá a pedagógus.
      déig ért az iszap, majdnem elsodorta, és csak  helyiségeit. Az első takarítás után még úgy gon- Turányi József–Megyeri Viktória


        Iszapkárosultak a Beregben          z iszapkatasztrófában érintett devecseri és kolontári lakosok
          közül 61-en éltek azzal a lehetőséggel, amelyet a BM OKF
        Afőigazgatója legutóbbi helyszíni látogatásakor felkínált, és
        megtekintették a 2001-es árvíz után újjáépített beregi településeket.
        A november 26-i devecseri lakossági fórumon Dr. Bakondi György
        tű. altábornagy, kormánybiztos, országos katasztrófavédelmi főigaz-
        gató bejelentette, hogy a katasztrófavédelem megszervezi a beregi
        utazást a devecseri, kolontári károsultak számára, így a helyiek meg-
        tekinthetik, mire számíthatnak, ha a kárenyhítés során új ház építését
        választják.
         December 12-én kora reggel két autóbusz indult Devecserről az
        ország másik végébe. Tákos polgármesteri hivatalában Varga János
        polgármester, Csepely Zsigmond pv. alezredes, a Szabolcs-Szatmár-
        Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, helyettese,
        Dányi Béla pv. ezredes és Tóth Sándor pv. alezredes, a Vásárosna-
        ményi Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka fogadta a Veszprém me- Az utazás következő állomásán, a Csarodai Faluházban Csepely
        gyéből érkezőket. Varga János a két nagy katasztrófát követő újjá- Zsigmond pv. alezredes arról beszélt, hogy a kormány milyen intéz-
        építés hasonlóságairól és az eltérésekről tájékoztatta a vendégeket.  kedéseket tesz azért, hogy az őszi iszapkatasztrófa valamennyi ká-
        A tákosi kisiskolások szavalatai után a települést tekintették meg,  rosultjának feje fölé mielőbb fedél kerüljön. Ezután Király Béla István,
        amelynek során a helyi lakosok megmutatták az árvíz után épített  Csaroda polgármestere „A csarodai újjáépítés története az építésen
        házukat. A legtöbb látogatót az érdekelte, hogy a tervezés és a kivi- át az átadásokig” című rövidfi lmet mutatta be a látogatóknak.
        telezés során fi gyelembe vették-e az egyedi kívánságokat, igényeket.  A gulácsi kultúrházban Szente Róbert, az Újjáépítési Kormány-
        Ezekre a kérdésekre a tákosiak mellett Zsigmond László, Ybl-díjas  zati Koordinációs Központ devecseri összekötője Toldi Tamás
        építész, a Kós Károly Egyesülés igazgatója is válaszolt. Az egyesülés  devecseri, Lehmann Gizella pedig Tili Károly kolontári polgármester
        a beregi és az őszi borsodi újjáépítésben is részt vett, most pedig a  köszönetét és jókívánságait tolmácsolta a vendéglátóknak, majd az
        kolontári és devecseri tervezésen dolgozik.   iszapkárosultak a „Devecser évszázadai” c. könyvet ajándékozták a
         A beregi utazás megható pillanatokat is hozott, az ország két  beregieknek.
        végében élők régi ismerősként üdvözölték egymást, és búcsúzáskor  A látogatás a művelődési otthon előtt elhelyezett adventi koszorú
        abban állapodtak meg, hogy jövő nyáron, a devecseri, kolontári újjá- mellett zárult, ahol a gulácsi asszonykórus népdalokkal és karácsonyi
        építés végén a beregiek látogatnak el az ajkai térségbe. énekekkel búcsúztatta a vendégeket. (T.J.)
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15