Page 5 - magazin-január
P. 5

3


      A belvízi problémákat jelzik az áram-                  gyon régi a szigetelése. A többségében
     szolgáltatók által az utak mellett                     vályogból készült épületek veszély-
     kialakított ideiglenes csatlako-                       ben vannak, hiszen a falba ke-
     zási pontok. Méternyi magas,                          rült talajvíz megfagy, a jég
     hosszú dobozok ezek, ame-                            szétrepeszti a falat, olva-
     lyeket a katasztrófavédelem                           dáskor pedig elkezd omla-
     kérésére az óév utolsó előtti                          dozni a sérült szerkezet.
     napján állított fel a szolgál-                          Vagyis a fagy csak konzer- KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. január
     tató. Ezekre kapcsolták a                            válja, néhol súlyosbítja a
     nagyteljesítményű elektro-                            problémákat.
     mos szivattyúkat. Miután való-
     színű, hogy az olvadáskor ismét                        Véget nem érő védekezés
     szükség lesz rájuk, itt hagyták őket.
      Helyszíni sétánk idején a települé-                    Csanyteleken talán még több meg-
     sen működő szivattyútelepek egyike éppen                repedezett falú házat látni, mint Pál mo nos-
     a Dongér-csatornába emelte át az egyik ideigle-           to rán. A Damjanich utcában kialakított ideiglenes
     nes tározóból a vizet. A több mint húsz centi  is túlterhelve, egymástól nagyon messze helyez- szivattyúzási ponton a Csongrádi HÖT két mun-
     vastag vízsugár alatt kiporladt víz és pára szo- kednek el, tehát nem képesek elvezetni ennyi  katársa dolgozik. A jelenleg itt működő hat szi-
     borként megfagyva furcsa, érdekes alakzatot vett  vizet. Szerencsére – tette hozzá, mintaszerű az  vattyúból hármat a Csongrád Megyei Katasztró-
     fel. A Pálmonostora határában lévő Bujáki tanya  együttműködés az önkormányzat, a vízgazdál- favédelmi Igazgatóság, egyet a Csongrádi Hiva-
     közelében a Félegyházi vízfolyást homokzsáko- kodási társulat, és a katasztrófavédelem között.  tásos Önkormányzati Tűzoltóság biztosít. A
     lással tudták megfogni a vízügyesek, hogy ne  A szokásosnál kétszer több csapadék azért is  CSMKI 9000 homokzsákkal is segítette a
     árassza el a közeli földeket és tanyákat. Bács- okoz problémát, mert Csanytelek az ország leg- csanyteleki védekezést – egészítette ki a látotta-
     Kiskun és Csongrád megye határán is szivattyú- hosszabb falva, egy városnyi területen él nagy- kat Nagy Sándor.
     telep működik, három nagyteljesítményű szivaty- jából háromezer ember, tehát nagy területen kell  A homokzsákokból épült falakat úgy össze-
     tyú nyomja folyamatosan vizet a Fehér-tóba ve- egy községi önkormányzat eszközrendszerével  fogta a fagy, hogy azokat csak olvadáskor lehet
     zető csatornába.         védeni a házakat a belvíztől. Az elvezető rend- majd bontani. Persze csak akkor, ha már nem lesz
                      szert pedig nem ennyi csapadékhoz tervezték.  rájuk szükség. A belvízi védekezésnek a januári
     MIndenkinek jut feladat      Forgó Henrik kétszáz olyan házról beszél, amely- fagy és hó miatt még csak nem is látni a végét.
                      nek nincs rendes alapja, illetve nincs vagy na-    Turányi József
     A következő állomás Csanytelek. A Csongrád
     megyei település polgármesteri hivatalában Nagy
     Kirendeltség vezetője segítette Forgó Henrik pol- Nemzetközi ár- és
     Sándor pv. őrnagy, a Szentesi Polgári Védelmi
     gármestert a belvízvédelmi munkálatok megszer-
     ségi területéhez tartozik a megye északi részén belvízvédelmi konferencia
     vezésében. Mint mondta, a kirendeltség illetékes-

     elhelyezkedő két kistérség, a szentesi és a csong-
     rádi. Ez összesen 12 települést jelent közel 68  és védelmi felkészítés
     ezer emberrel. A kirendeltség illetékességi terü-
     lete mintegy 1140 négyzetkilométer. A belvízi fe-
     nyegetettség miatt január elején III. fokú belvízvé- Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgá- felkészítést szervezett Karcsa, Alsóberecki,
     delmi készültség volt Csanyteleken, II. fokú Szen- ri Védelmi Szövetség, valamint a Sátor- Felsőberecki és Karos települések kijelölt pol-
     tes, Csongrád, Szegvár, Derekegyház és Tömör- A aljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda nov- gári védelmi alegységei, valamint a bodrogkö-
     kény településeken. A megyében 13 embert kellett  ember 18-án Karcsa településen nemzetközi  zi települések polgármesterei számára. A
     kitelepíteni, 7 főt a szentesi kistérségben. A kiren- ár- és belvízvédelmi konferenciát és védelmi  felkészítésen részt vett többek között Bod-
     deltség csongrádi irodája folyamatosan nyomon
     követi a helyzetet, segít a védekezéssel kapcso-
     latos ügyek intézésében. Jelentős szerepet vállalt
     a munkálatokban a Csongrádi HÖT állománya is,
     hiszen a tűzoltók az első pillanattól segítették a
     védekezést. Amikor ott jártunk, már nem volt olyan
     ingatlan, amelyet a belvíz közvetlenül veszélyez-
     tetett volna – mondta el az őrnagy.
      Forgó Henrik polgármester a helyi védekezés
     kapcsán elmondta, december eleje óta hat szi-
     vattyút üzemeltetnek folyamatosan. A nagytel-
     jesítményű gépeket az önkormányzat vásárolta,
     azóta éjjel-nappal folyamatosan üzemelnek. Mint
     mondta, a csatornák rendben vannak, ám ke-
     resztmetszetük nem teszi őket alkalmassá ilyen
     rendkívüli mennyiségű víz elvezetésére. Ezért
     készítettek egy másfél kilométeres ideiglenes
     csatornát is. A polgármester arról is beszélt,
     azért is szükség van a nagyteljesítményű szi-
     vattyúkra, mert a csatornák, még ha nincsenek
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10