Page 8 - magazin-január
P. 8

6   legyen kialakítható, amely hosszú távon, leg- számtalan emberi tragédiával találkozott, látta  arról is van véleménye: bízik abban, hogy a

    KATASZTRÓFAVÉDELEM alább 10 évig biztosítani tudja a rendszer haté- hogyan próbálják a kollégák menteni az embe- rendszer megújítását célzó intézkedések elérik


                       rek életét, vagyonát. „Óriási dolog volt együtt
                                        céljukat, hiszen az integráció óta eltelt tíz év
      kony működését.”
                                        nagy idő, tovább kell lépni, struktúrában, gon-
                       dolgozni velük. Az a csapat, amelyhez én még
        A belügyminiszter és a főigazgató beszédét
                       mindig hozzá tartozónak érzem magam, az a
      követően a Központi Tűzoltózenekar ünnepi
                                        dolatvilágban, szellemiségben is váltani kell. A
                       csapat mindig segíteni akart, segíteni akar.” Az
                                        volt parancsnok gondolt a társakra is, telefonon
      műsorát hallgathatták meg a jelenlévők, vezé-
                       egykori országos parancsnok pozitív jelzésnek,
      nyelt Dóra László tű. alezredes, karnagy.
                                        elmesélte Dr. Sági János és Dr. Száray Zoltán
                                        tábornokoknak is, hogy mi történt a rendezvé-
        A meghívottak között jelen volt a katasztró-
                       nagy dolognak tartja, hogy a belügyminiszter
      favédelem egyik elődszervezetének egykori
      vezetője, Dr. Héra Attila tűzoltó vezérőrnagy is.
                       és személyesen jött megköszönni az elvégzett
                                        ügyi okok miatt nem tudott eleget tenni az OKF
                                        meghívásának.
      Az immár két évtizede nyugdíjas tábornok 1987
                       munkát nemcsak a még aktív, hanem a már
                       nyugállományba vonult vezetőknek is. Mint
      és 90 között állt a BM Országos Tűzoltó-pa- megtisztelte a katasztrófavédelem szervezetét,  nyen, a két egykori vezető ugyanis egészség-
                                          Az ünnepi rendezvényt követő állófogadá-
      rancsnokság élén. A hivatásos szolgálatban  mondta, a rendezvényen találkozott olyanokkal,  son Dr. Bende Péter tű. vezérőrnagy, fővárosi
      eltöltött évek alatt több nagy tüzet is átélt, ott  akik akkor kezdték a pályát, amikor még ő is  tűzoltóparancsnok, a Magyar Tűzoltó Szövet-
      volt a Fővárosi Bútoripari Vállalat gyárában  javában dolgozott, és bizony az akkori fi atalok  ség elnöke mondott pohárköszöntőt. Örömét
      történt robbanásnál 1984 októberében, ’86  ma már vezetői beosztásban vannak. Sőt, sze- fejezte ki, hogy legidősebb tűzoltóparancsnok-
      májusában a Mikroelektronikai Vállalat újpesti  rencséje volt olyan, egykori Vas megyei pa- ként nyugdíjba vonulása előtt szólhatott a BM
      üzemében keletkezett tűznél (a kár akkori áron  rancsnokkal is találkozni, aki ma már a kilenc- OKF állományához. Reményét fejezte ki, hogy
      körülbelül kétmilliárd forintos volt), de élénken  venes éveiben jár, mégis olyan jó erőben van,  a belügyminiszter és a főigazgató által ismer-
      emlékszik még 1988. május 6-ájának éjszaká- hogy vállalkozhatott a hajnali kelésre és az  tetett változások elvisznek a megfogalmazott
      jára is, amikor a Rákóczi téri csarnokban csap- utazásra. Akadt olyan egykori kolléga, akit  célokig, és mindez a lakosság biztonságának
      tak fel a lángok. Ahogy Héra tábornok elmond- évek, évtizedek óta nem látott, de olyan is, aki- növeléséhez vezet majd. Az összefogás cso-
      ta, ezekben az esetekben csak a felelősséget  vel alig egy hete együtt ebédelt. A viszontlátás  dákra képes, tette hozzá, arra nemcsak a nagy
      vette át, a tűz oltásának irányítását nem, hiszen  örömén túl azonban Héra tábornok fontosnak  vészek idején, hanem a hétköznapokban is
      a beosztottak jól tették a dolgukat, noha az  értékelte, hogy a szervezet jelenlegi vezetése  szükség van. A vezérőrnagy egy ógörög böl-
      annak idején rendelkezésre álló felszerelések  odafi gyel a múltra, szükségét érzi kikérni a  csességgel búcsúzott a jelenlévőktől: „Az élet
      elmaradtak az akkori európai színvonaltól. Ezt  korábbi vezetők véleményét, támaszkodik ta- ünnepnapok nélkül olyan, mint a hosszú út
      azonban a tűzoltók tudással, találékonysággal,  pasztalataikra. Ami a katasztrófavédelem jele- vendégfogadók nélkül”.
      lelkesedéssel ellensúlyozták. Az évek során  nét illeti, vérbeli szakemberként természetesen  Galántai Judit
        Új feladatokra kész                       gal várja el mindenki, hogy a soros elnök
                                        vajon mit tesz. Az új katasztrófavédelmi
                                        törvény változtatásai a hatósági munkában
        az átalakított BM OKF                      jelentkeznek majd – hívta fel a fi gyelmet a
                                        főigazgató a következő fontos tennivalóra.
                                        Ezt követően a kora tavasszal várható árví-
          BM OKF szervezetének átalakításá-OKF szervezetének áta Dr. Bakondi György szerint júniusig, vagyis Bakondi G örgs er zi helyzetről szólt a tábornok, és ahhoz,
                        Dr
          val együttjáró kinevezéseket Dr.  a módosított katasztrófavédelmi törvény  hogy ez bekövetkezik, nem kell jóstehetség-
        A Bakondi György tű. altábornagy, fő- várható elfogadásáig további szervezeti  nek lenni – tette hozzá. Már most azt fi gye-
        igazgató, Dr. Hoffmann Imre tű. vezérőr- átalakítás nem lesz. li az egész ország, hogy miként állunk helyt.
        nagy, főigazgató-helyettes, valamint Dr.  Ezt követően a kinevezési okmányok  Éppen ezért már most fel kell készülni a
        Tollár Tibor gazdasági főigazgató-helyettes  átadása következett. Dr. Bakondi György tű.  ránk váró feladatok ellátására, legyen szó
        a január 3-i állománygyűlésen adta át az  altábornagy, illetve Dr. Hoffmann Imre tű.  az együttműködés szervezéséről, a kész-
        állomány régi és új tagjainak. vezérőrnagy, főigazgató-helyettes, és Dr.  letek beszerzéséről, vagy a felkészítésről.
         Dr. Bakondi György tű. altábornagy,  Tollár Tibor gazdasági főigazgató-helyettes  Amikor pedig beindul az áradás, nem fo-
        főigazgató előljáróban elmondta, a szerve- az állományába tartozók kinevezési okmá- gunk késlekedni. „Megragadjuk a helyszíni
        zet, a tervezési, irányítási, gazdálkodási  nyát nyújtotta át. irányítást”, úgy védekezünk, mit tettük a
        rendszerek átalakításakor az volt a cél,  Az állománygyűlés zárásaként a főigaz- vörösiszap-katasztrófa során – jelentette ki
        hogy a katasztrófavédelem megerősítésé- gató arról beszélt: bízik abban, hogy a rend- Dr. Bakondi György. A rosszabb szcenárió
        vel olyan új feladatok és hatáskörök ellátá- védelem és a közigazgatás terén tapasztalt  a jeges árvíz, illetve több folyó egyidőben
        sára váljék alkalmassá, amelyeket a tábor- változásokat a katasztrófavédelemben  történő áradása, éppen ezért elképzelhető,
        nok szerint a szervezet fél évvel ezelőtt  dolgozók is követik. Sok tennivaló áll előt- hogy a polgári védelmi mozgósítás próbája
        még nem bírt volna el. A vörösiszap-ka- tünk – hangsúlyozta a tábornok, köztük az  ekkor történik majd meg – mondta.
        tasztrófa kezelése pozitívan hatott az OKF  első félévben az EU-elnökséggel együtt járó  Beszéde végén a tábornok azzal a ké-
        csapatszellemére, az alkalmassá vált az új  feladatok. Kivételes pillanat ez Magyaror- réssel kívánt sok sikert az újonnan kineve-
        szervezeti felépítésre – tette hozzá a fő- szág számára, amikor kiderül, képes-e az  zetteknek, hogy munkájukat csapatként
        igazgató. Mint mondta, „új állománytáblát  ebben rejlő lehetőségeket kihasználni. Mint  végezzék, hiszen együtt messzebbre lehet
        léptetünk életbe, és számos személyi vál- mondta, az országos katasztrófavédelem- jutni. Feladataikat a becsületesség, korrekt-
        tozást is végrehajtunk, amelynek az a célja,  ben dolgozók munkája is a fi gyelem közép- ség, a szakértelem és a hivatástudat szem
        hogy a feladat iránt elkötelezett, friss gon- pontjában lesz ebben az időszakban, kezd- előtt tartásával végezzék – hívta fel a fi gyel-
        dolkodású, tenni akaró, az üggyel, a hiva- ve a helyszínek tűzvédelmi ellenőrzésétől  met a főigazgató, hozzátéve, aki ezekkel az
        tással azonosulni képes állomány létszá- az egyéb konkrét tennivalókig. Ha bárhol az  erényekkel bír, az sikeres lesz, aki nem, az
        mát növeljük a katasztrófavédelemnél”. Az  Unió érdekkörében az első félévben történik  kudarcot vall, és távozik a szervezettől.
        átalakítással a hatékonyság növelése a cél.  egy jelentős katasztrófahelyzet, akkor jog- (Újhegyi)
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13