Page 13 - magazin-január
P. 13

11


     téshozók gondoltak a lakosság és a beavatkozó
     erők mentális ellátására is. A megyei védelmi
     bizottság arról is értesült, hogy folytatódik a
     felszíni vízművek monitorozása, illetve kiderült,
     hogy a Marcal folyóból még körülbelül 50 ezer
     köbméter vörösiszapot kell eltávolítani.

     Közös testületi ülés                                           KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. január

     A Somlóvásárhelyen tartott testületi ülésen De-
     vecser, Kolontár és Somlóvásárhely polgármes-
     terei és önkormányzati képviselői mellett részt
     vettek a helyreállítás irányítói is.
      Szittáné Bilanics Erzsébet, a BM Önkor-
     mányzat Gazdasági Főosztály főosztályvezető-
     je a kárenyhítési ügyintézést szabályozó új
     rendeletekre, azok végrehajtásának módjára
     hívta fel a képviselők, a polgármesterek és a
     jegyzők fi gyelemét.
      Dr. Tollár Tibor, a BM OKF gazdasági főigaz-
     gató-helyettese, kormánybiztos-helyettes azok-
     ról a lehetőségekről és forrásokról szólt, ame- Lakossági fórum Devecserben kárenyhítés a lehető legteljesebb legyen, a
     lyek a katasztrófa következtében használhatat-           károsultak együttműködésére van szükség.
     lanná vált ingóságok pótlását segítik. Mint  A Devecseri Művelődési Házban tartott lakos- Például mielőbb nyilatkozniuk kell elképzelé-
     mondta, az állami támogatás mellett a Kármen- sági fórumon Stadler György és felesége Dr.  seikről.
     tő Alap és karitatív szervezetek által rendelke- Bakondi György tű. altábornagy, kormánybiz- Dr. Tollár Tibor, a kormánybiztos helyettese
     zésre bocsátott eszközök biztosítják ennek  tostól vehette át ünnepélyes keretek között az  az ingóságok pótlásáról szólva elmondta, a
     forrását.             új ingatlan vásárlását igazoló támogatási szer- Magyar Bútorszövetség konzorciuma által felkí-
      A képviselői felszólalásokra válaszul Dr.  ződést. Ezt követően a fórumon összegyűlt  nált berendezési tárgyak kiválasztáshoz akár
     Bakondi György az ülésen is beszélt az útlezá- helyi lakosok részletes tájékoztatást kaptak az  profi lakberendező segítségét is kérhetik a ká-
     rások indokairól, a megismételt értékbecslések- őket leginkább foglalkoztató kérdésekről. A  rosultak. Fontos szempontnak nevezte, hogy
     ről. A tábornok felhívta a fi gyelmet arra, hogy a  kormánybiztos elmondta, teljes kártérítésről  hazai bútor kerüljön az új otthonokba, és azok-
     hatóságoknak maximális körültekintéssel, a  azért nem beszélhetünk, mert az állam nem  hoz önköltségi, vagy ahhoz közeli áron jussanak
     törvények szellemében kell eljárniuk, mert a  vállalhatja magára a nem vagyoni károk meg- hozzá az érintettek.
     kárpótlás az adófi zetők pénzéből történik. térítését. Ahhoz viszont, tette hozzá, hogy a  Galántai Judit-Turányi József     Napra bontott ütemterv                       rendszerezi a feladatokat. Az első, ám alapvető
                                       kérdés az állami kárenyhítésben érintett állam-
                                       polgárok nyilatkoztatása, vagyis annak tisztázá-
     szerint zajlik az újjáépítés                    sa, ki kíván a Devecseren, Kolontáron, illetve a
                                       Somlóvásárhelyen kijelölt építési telken felépí-
                                       tendő új épületek valamelyikébe költözni, vagy
     Sokféle feladatot ró a katasztrófavédelem vezetésére és állományára az iszapkataszt- lakna inkább az ország más településén eladás-
     rófa károsultjainak kárenyhítését, a kárrendezést, az újjáépítést előirányzó kormány- ra kínált ingatlanban. Az is a nyilatkozatokból
     határozatok végrehajtása. A megvalósítás ütemtervéről Kivágó Tamás pv. dandártá- derül ki, hogy ki kér a károsodott, ám még hely-
                                       reállítható háza helyreállításához segítséget.
     bornok, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központjának vezetője, az Újjáépítési Kormány- A nyilatkozatok beszerzésével párhuzamo-
     zati Koordinációs Központ parancsnoka adott tájékoztatást.     san módosítani kellett a Devecseren kijelölt te-
                                       rület szabályozási tervét, el kellett készíteni az
       ● Az iszapkatasztrófa kapcsán a legaktuá- újjáépítési kormányintézkedéseket is szkeptikus  építési szabályzatot, majd a beépítésre szánt
     lisabb kérdés, hogy mikor lesz lakása, háza  felhangok kísérték. Ez annyiban érthető is volt,  területeket belterületbe kellett vonni. A párhuza-
     a károsultaknak?         hogy tényleg nagyon kevés idő állt rendelkezés- mosságot az magyarázza, hogy az utóbbi lépé-
      – Számunkra a kormány november 4-én  re, hiszen a július nyolcadikán meghozott kor- sek megtételéhez legalább megközelítőleg
     meghozott, az október 6-án kihirdetett veszély- mányhatározat október 31-ét jelölte meg az  tudni kellett, hogy hány tulajdonos választ új
     helyzet során keletkezett károk enyhítéséről és  építés és átadás végső határidejeként. Erre  építésű házat, mekkora lakóparkkal kell számol-
     a helyreállításról szóló határozata az irányadó.  akkor azért volt szükség, hogy a fedél nélkül  ni. December elejére mindez megtörtént. Az
     Ugyanígy azok számára is, akik közvetve vagy  maradt emberek a tél beállta előtt beköltözhes- ütemterv szerint a lakóépületek építése decem-
     közvetlenül részt vesznek a helyreállítási és  senek új otthonukba. Alapvetően ez sikerült is.  ber végétől 2011 májusának elejéig, míg az utak,
     újjáépítési munkában. A szabályozás szinte  Bízunk tehát abban, hogy a vörösiszap-kataszt- közművek kiépítése május közepéig tart majd.
     valamennyi pontja végrehajtási terminusokat  rófa utáni helyreállítás is időre befejeződik. A  A műszaki átadás-átvételi eljárás, a hatósági
     jelöl ki ugyanis. A legfontosabb határnap június  kárrendezéssel kapcsolatos kormányhatároza- használatbavételi eljárás pedig azon hónap vé-
     30-a, amikorra a helyreállítási és újjáépítési  tok megvalósításának részletes ütemtervét Dr.  gén fejeződhet be. Ekkorra állíthatóak helyre a
     munkákat – beleértve az utak, hidak, kapcsoló- Bakondi György tű. altábornagy, a BM OKF  sérült ingatlanok is. A július várhatóan a költsé-
     dó műtárgyak helyreállítását is – be kell fejezni.  főigazgatója, kormánybiztos a belügyminiszter  gek elszámolásával, a nyilvántartások, kimu-
     Emlékeztetnék arra, hogy a borsodi árvíz utáni  elé terjesztette. Ez a dokumentum öt fejezetben  tatások elkészítésével telik majd.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18