Page 9 - magazin-január
P. 9

7
     Kolontáron hamarosan épülhetnek az új házak                               KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. január
                                        A másik malom Kolontár szélén működött.
     Az utóbbi évek egyik                        Emlékét a Malom utca őrizte idáig. Ezután az utca
                                       és az áldozatok emlékét emlékház őrzi majd.
                                        A Torna-patakba torkolló Malomárok vizét a
     legnagyobb építkezése                        tragédia óta savazzák. Egy ilyen savazótelep
                                       lakókonténerből, áramfejlesztő berendezésből és
                                       tucatnyi sósavat rejtő műanyagtartályból áll. A
     Ivó János tű. alezredessel, az Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központ Műve- technológia sem bonyolult: egy csövön keresztül
     letirányító Munkacsoportjának vezetőjével december nyolcadikán az októberi iszap- engedik vékony sugárban a lúgot semlegesítő
                                       savat a patakba. Az anyag és a víz keveredését
     katasztrófa utáni kárfelszámolás felvonulási területét jártuk be, amely a sérült X-es  úgy segítik elő, hogy valamivel lejjebb visszaduz-
     tározótól Devecser északi városrészéig tart.            zasztják a patakot. A sérült X-es tározó délnyu-
                                       gati sarkánál egy másik sa va zó ál lo más üzemel.
       evecserből indulva megyünk végig a  kialakítása is. Ezeken a védművonalakon, az épí- A vegyszeres kezelésnek köszönhetően a folya-
       félig kész bevezető murvás úton, ame- tésüket szolgáló szervizutakon, valamint a Kolon- matos mérések azt mutatják, hogy az élővizek
     Dlyet a Mecsekérc Zrt. épít a 8. számú  tár szélén kialakított két logisztikai bázison és az  pH-értéke nem emelkedik a megengedett határ-
     főút felé. A kastélypark és a húsüzem közötti  ideiglenes lerakóhelyeken ötvennél is több nehéz- érték fölé. A porterhelés ugyan az időjárás függ-
     utat a HM Verga Kft építette, a LEKO Kft. Pedig  gépet látni. A terület nagyságához képest óriási  vényében változik, de az is jelentősen csökkent
     a Devecser Vízmű közelében. A lapzártakor  munkálatokat a BM OKF, a katasztrófavédelmi  mindkét súlyosan károsult településen.
     már járható utak most jó ideig a nehéz munka- kormánybiztos és az ÚKKK koordinálja, szervezi.
     gépek közlekedését szolgálják, tehát az iszap            Készül az új lakópark
     és más hulladék szállításakor nem a közutakat Ami évekig épült,
     használják. Így nem a lakott területeket átszelő  most percek alatt tűnik el A károsultak számát tekintve a kolontári helyzet
     és a településeket összekötő közutakat szeny-            áttekinthetőbbnek mondható, mint a devecseri,
     nyezik és foglalják el.      Kolontárnak a Torna-patakon és a vasúton túli  tehát az újjáépítés előkészítése itt lényegesen
      A Kolontár és a sérült tározó közötti Malom- településrészét ért károk miatt alig marad ház.  előrehaladottabb szinten van. Ezt jelzi az is, hogy
     földek elnevezésű mezőn, valamint a mellette levő  Amikor ott jártunk, éppen Harasztos Józsefék  már december elején kijelölték és átadták a köz-
     Káposztás-dűlőn olyan bonyolult út- és gátrend- házának maradványait rakodta az óriási teherau- beszerzésen nyertes építési vállalkozásnak azt a
     szer épült ki, amely már most, az építés vége előtt  tókra egy nagy exkavátor. Az ingatlan bontásból  területet, ahol felépülhet az a lakópark, ahol új
     képes útját állni egy, az október 4-ihez hasonló  megmaradt romjait gyűjtik össze hihetetlen gyor- otthonra lelhetnek az otthonukat veszített embe-
     iszaplavinának.          san. Ivó János tű. alezredessel, az Újjáépítési  rek. A telek a település dél-keleti bejáratánál lévő
      A sérült X-es tározó nyugati gátjának koroná- Kormányzati Koordinációs Központ Műveletirá- Bezerédi utca folytatása, viszonylag magas, dom-
     járól jól megfi gyelhető ez az óriási építkezés. A  nyító Munkacsoportjának vezetőjével nézzük  bos részen helyezkedik el. Ide biztosan nem ér el
     töltés tetején a katasztrófa óta a VFCS szakem- végig, ahogy percek alatt eltüntetik egy olyan ház  az iszap, ha bármilyen katasztrófa is történne.
     berei tartanak folyamatos ügyeletet, éjjel-nappal  nyomait, amelyet hónapokig építettek, tulajdono- Piros Róbert építésvezető megmutatta a 29
     mérik a sérült északi gát repedéseinek tágulását,  sa évtizedekig gyűjtötte a rávalót, törleszti a ban- parcellát, ahol 2011 júniusáig korszerű téglaházak
     hogy azonnal jelezhessék, ha azok kritikus mér- ki hitelt.     épülnek a károsultak számára. Az építésvezető
     tékben változnak.          Kolontár és a sérült tározó között folyik a Ma- elmondta, a területrendezési munkálatok után
      Alattunk, pár méterre a nyugati gát talapzatától  lomárok. Ezen a patakon valamikor két malom is  megkezdik a közművek kiépítését.
     készül az 1-es védművonal. Ez a nagy töltéssel  működött. Az egyik – a Hefl er család malma –
     párhuzamos pernyegátból és a tátongó szakadást  éppen a szakadás helyén. Az Újjáépítési Kor- A tragédia után, újrakezdés előtt
     elzáró körgátból áll. Párszáz méterrel nyugatabb- mányzati Koordinációs Központban találkoztam
     ra, a Malomföldek közepén épül a 2-es gátrend- id. Hefl er Jenővel, aki még dolgozott ebben a  A legtöbb szó azokról esik, akik maguk élték át a
     szer, amely töltésből és a vele párhuzamos árok- malomban. Az államosításkor veszítette el a csa- katasztrófát, találták szembe magukat a házuk felé
     ból áll. Hasonló szerkezetű a 3-as, Kolontár kele- lád a malmát és házát, most pedig azt a devecseri  hömpölygő iszapáradattal. Említést érdemelnek
     ti széléhez egészen közel húzódó védmű. Észak- házat, amelybe akkor költöztek be. Amikor betört  azonban azok is, akik ugyan nem szenvedték el a
     nyugatra, a gátszakadástól Kolontár északi  az iszap udvarukba, úgy szétmarta ifj. Hefl er Jenő  történteket, ám a mai napig szeretteikért aggód-
     sarkáig húzódó Malomárok mellett épül az  lábát, hogy még több mint egy hónappal a történ- nak. Horváthné Fatalin Zsuzsa, a Devecseri Gár-
     ülepítőtér. Épülnek az átrakó depóniák és a hoz- tek után sem tudott a vastag kötés miatt rendes  donyi Géza Közös Fenntartású Általános Is-
     zájuk vezető utak, zajlik az egyik gát melletti résfal  lábbelit húzni a lábára. kola és Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14