Page 12 - magazin-január
P. 12

10   hető. A tábornok fontosnak nevezte, hogy a  A sérült X-es gát mellett kialakított X/A tározóba  egyeztetést tartottak a közműszolgáltató cégek-

    VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA kosság védelme, és bár többtonnás járművek  kastélykertből összegyűjtött iszapot, több mint  lehet kiépíteni a víz- villany- gáz és egyéb háló-

                       hordták a Somlóvásárhelyen és a devecseri
                                        kel, hogy a telekalakítás után milyen ritmusban
      mentesítésnél elsődleges szempont volt a la-
                                        zatokat azokon a területeken, ahol ezek a köz-
      jártak az utakon, baleset nem történt. Dr.
                       22 ezer köbmétert.
                         A sérült tározó és Kolontár között épül a II-es
      Muhoray Árpád beszélt a jogászok munkájáról
                                        művek eddig nem léteztek.
                       számú védőgát, valamint a föld alatt húzódó
                                          Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely pol-
      is, akik 4 munkacsoportban beszélgettek el a
                                        gármesterei leginkább az iránt érdeklődtek,
                       résfal. Az összesen 1200 méteres védmű alatt
      lakosokkal.
                       6-9 méter mélyen, 1300 méter hosszan húzódik
                                        hogy mikor lehet feloldani a forgalmi korlátozá-
        A sajtótájékoztatón Dr. Bakondi György be-
                                        sokat. Mint mondták, az intézkedések a helybé-
                       majd az a betonfal, amely a tározóból kikerülő
      jelentette, kezdeményezi az érintett települések
                       folyadékot hivatott megfogni, így az nem juthat
      felé, hogy a beregihez hasonlóan a kapott pénz-
                                        liek számára sok kerülőutat, ezzel együtt több-
      ből olyan létesítményeket is építsenek, amelyek
      korábban nem voltak, így fejlődhetnek. Hozzá-
                       jelzi, hogy a föld alá kerülő betonfal megépítése
                                        pedig a helyi vállalkozóknak veszteséget okoz,
      tette, az érintettek a tíz évvel ezelőtti beregi új-
                                        és az útlezárások nagyon megnehezítik a napi
                       érdekében egy kisebb betonkeverő üzemet te-
      jáépítés eredményét megnézhetik, így tapasz- a környező patakokba. A munkálatok méretét  letköltséget jelent, az átmenő forgalom hiánya
                                        ügyek intézését. Ezzel kapcsolatban Dr. Bakondi
                       lepítettek ide.
      talják majd, mire számíthatnak. (december 13-            György hangsúlyozta, mindaddig, amíg a II-es
      án 61-en utaztak a Beregbe – A szerk.) Somlóvásárhelyen ülésezett  gát el nem készül, mindenképpen marad a kor-
        A sajtótájékoztatón a szakemberek kérdé- a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság látozás, hiszen a katasztrófavédelemnek mindig
      sekre válaszolva elmondták, a külterületek men-           a legrosszabb szcenárióra kell készülnie, ez
      tesítésére a Mecsekérc Zrt.-vel 29,3 milliárd  A kormánybiztos programja Somlóvásárhelyen  pedig egy újabb gátszakadás eshetősége. A
      forintos keretszerződést kötöttek, ez az összeg  folytatódott, ahol a védelmi bizottság tagjai előtt  II-es gát egy ilyen végletes esetben adna védel-
      azonban valamennyi eshetőséggel számol, a  Dr. Töreki Sándor rendőrezredes, Veszprém  met, illetve időt a környék kimenekítésére. A
      munkálatok a jelenlegi állás szerint körülbelül  megye rendőrfőkapitánya a kormánybiztos kér- másik rizikófaktornak a tábornok a nagy súlyokat
      8,3 milliárdba kerülnek majd.   désére válaszolva elmondta, a térség bűnügyi  szállító nehézgépjárműveket jelölte meg, ezek
                       helyzete a vörösiszap-katasztrófa után nem vál- zavartalan haladását biztosítani kell, mert ko-
      Bejárás a gátszakadás helyén   tozott számottevően. Mindössze kilenc bűncse- moly balesetet tudnának okozni. A BM OKF
                       lekmény köthető a történtekhez, ezek során el- főigazgatója azt kérte a jelenlévőktől, hogy gon-
      A MAL Zrt.-ben tartott sajtótájékoztató után a  hagyatott autókat fosztottak ki, illetve szabad  dolják át, a gát elkészülte után milyen forgalom-
      helyreállítás irányítói és a sajtó képviselői meg- területen lévő tisztítóanyagokat tulajdonítottak el.  szervezéssel könnyíthető a közlekedők dolga.
      tekintették a X-es tározó északi és nyugati falá- Három esetben pedig segélyekkel próbáltak  A külterületi mentesítésről Dr. Szabó Csaba
      nak találkozásán október 4-én keletkezett sza- csalni. Vagyis negatív tendencia nem indult el. A  miniszteri biztos informálta a VÉB tagjait. El-
      kadást, valamint a környéken zajló munkálato- rendőrfőkapitány kijelentette, megerősített járőr- mondta, hogy áprilisig szeretnének végezni a
      kat. Az újságírók először juthattak el erre a  szolgálattal gondoskodnak a rendről, a vagyon  feladattal, de úgy véli, még jóval a határidő előtt
      helyre, korábban a veszélyhelyzet, később pedig  védelméről.    elkészülnek a teendőkkel.
      a mentesítési és helyreállítási munkálatok miatt  Dr. Göndöcs Zsigmond, egészségügyi ál- Az egészségügyi központról elhangzott, ott
      nem lehetett ezt a helyszínt megközelíteni. Ekkor  lamtitkári megbízott arról beszélt, hogy a króni- nemcsak a szűrővizsgálatokat végzik el, a dön-
      szembesülhettek a gát valódi méreteivel, a tör-embesülhettek a gát valódi méreteivel, a tör- kus légúti betegségek súlyosbodtak a vörösiszap us légúti betegségek súlyosbodtak a vörösiszap
      sz
                       k
                       megjelenésével, leginkább az asztmával küzdők gjelenésével, leginkább az asztmával küzdők
      téntek súlyosságával.       me
      téntek súlyosságával.
        D
        Dr. Bakondi György tű. altábornagy, kor-r. Bakondi György tű. altábornagy, kor- f fordultak orvoshoz. Hozzátette, hosszú távú ordultak orvoshoz. Hozzátette, hosszú távú
      má                h hatásokra nem számítanak, mert nehézfém nem atásokra nem számítanak, mert nehézfém nem
      mánybiztos és Kossa György, a MAL Zrt. állami nybiztos és Kossa György, a MAL Zrt. állami
      f felügyeletét ellátó felügyelők munkájának koor-elügyeletét ellátó felügyelők munkájának koor- o oldódott ki a szennyezőanyagból.ldódott ki a szennyezőanyagból.
      d
      dinátora bemutatta, hogy milyen védművek inátora bemutatta, hogy milyen védművek  Dr. Szaló Péter, az építési ügyeket felügyelő
                         Dr. Szaló Péter, az építési ügyeket felügyelő
      k készültek és készülnek még a sérült tározó és észültek és készülnek még a sérült tározó és területrendezési és építésügyi helyettes állam-
                       területrendezési és építésügyi helyettes állam-
      Kolontár között. A látogatás idején is több hek- titkár a települések építésügyi helyzetéről adott
      Kolontár között. A látogatás idején is több hek-
                       titkár a települések építésügyi helyzetéről adott
                       tájékoztatást. Egyebek mellett szólt arról, hogy
      táros területen dolgoztak a nehézmunkagépek.
      táros területen dolgoztak a nehézmunkagépek.  tájékoztatást. Egyebek mellett szólt arról, hogy
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17