Page 7 - magazin-január
P. 7

5


     Ünnepi állománygyűlés     a belügyminiszter részvételével


     A katasztrófavédelem, a polgári védelem, a tűzoltóság aktív és nyugdíjas hivatásos  de nagyobb lehetőségeket is adódnak majd a
     elsőszintű vezetői számára tartottak ünnepi állománygyűlést december 27-én a BM  technikai fejlesztésben, felszereltségben is. Mint KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. január
     Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. A rendezvényen részt vett és beszé- mondta, ehhez természetesen a vezetői és a
                                       beosztotti állomány jobb felkészültségének is
     det mondott Dr. Pintér Sándor belügyminiszter. A belügyi tárca vezetője elsőként  párosulnia kell. Pintér Sándor kijelentette, mind-
     kijelentette, mindenképpen szeretett volna személyesen köszönetet mondani az  ehhez még „hozzáadják” a kollégák elkötelezett-
     elvégzett munkáért a katasztrófavédelem vezetőinek.         ségét is, hiszen már 2010-ben megindult az a
                                       folyamat, amely orvosolni fogja a tűzoltók túl-
                                       órapénzre vonatkozó követeléseit. A tárcaveze-
                                       tő emlékeztetett arra, először egy olyan számí-
                                       tási módot kellett kidolgozni, amelyet az érintet-
                                       tek és a szakszervezetek is elfogadtak. „A
                                       2011-es évben reményeink szerint meglesz az
                                       a költségvetési háttér, hogyha nem is egyszerre,
                                       egy összegben, de 2011 december végéig azt
                                       tudjuk mondani, hogy megkezdtük a kifi zetést,
                                       és sok helyen ez be is fejeződött.”
                                        Pintér Sándor utalt a rendezvény idején is
                                       zajló védekezési munkálatokra, arra, hogy az
                                       ország jó néhány területén küzdenek árvízzel,
                                       belvízzel, gondoskodnak a bajba jutott lakosok
                                       mentéséről, végezetül azt kérte, hogy 2011-ben
                                       legalább olyan hatékonyan dolgozzon a kataszt-
                                       rófavédelem, mint tette azt 2010-ben.
                                        A belügyminisztert követően a BM OKF fő-
                                       igazgatója, Dr. Bakondi György tű. altábornagy
                                       fordult a teremben ülő jelenlegi és egykori kol-
                                       légákhoz. Emlékeztetett arra, hogy most először
     2010 történéseiről szólva Dr. Pintér Sándor em- tette lehetővé például, hogy sikerült annyi gip- vannak együtt a jogelőd szervezeteknél, illetve
     lékeztetett arra, közvetlenül a kormányváltás  szet szerezni, amennyivel elkerülhető volt, hogy  a katasztrófavédelemben az elmúlt tíz eszten-
     után megérkezett a zöldár is, ami megfeszített  a Torna-patakon és a Marcal folyóban végigvo- dőben dolgozó vezetők. „Olyan szervezetnek,
     munkára kényszerítette nemcsak a belügyi,  nuló szennyezés elérje a Dunát, és természeti  amelynek a múltja nem világos, a múltja homály-
     hanem a társszerveket is. „Azt gondolom, hogy  katasztrófát okozzon. ba vész, a múltja zavaros, vagy netán nincs
     ez is bizonyította azt: szükség van a Belügymi- Pintér Sándor az erősségek mellett szólt a  múltja, az nagyon nehezen tud szembenézni a
     nisztériumra, bizonyította azt, hogy megfelelő  hiányosságokról is. Ezek a menet közben fel- jövő kihívásaival. Ezért szerettem volna ezzel a
     irányítással, óriási erőfeszítésekkel megfelelő  merülő dolgok rámutattak arra, hogy át kell te- vezetői körrel karácsony után, de még újév előtt
     eredményeket tudunk elérni valamennyien.” A  kinteni a katasztrófavédelmi törvényt. Példaként  összejönni, találkozni, beszélgetni.” A tábornok
     miniszter emlékeztetett arra, hogy az összefo- a miniszter azt emelte ki, hogy sok esetben az  kijelentette, ez is a szervezetben végbemenő
     gásnak köszönhetően az árvízi védekezés vé- önkormányzati vezetők kellő ismeretek híján  szemléletváltás egyik megjelenési formája. Hoz-
     geztével jó ütemben haladt az újjáépítés, és  nem voltak képesek teljes egészében koordinál- zátette, e szemléletváltásnak az egyik biztosí-
     október 31-éig az egész térség újjáépült, amiben  ni, összefogni a védelmi feladatokat, ami egyéb- téka a Belügyminisztérium – annak megszünte-
     jelentős szerepük volt a karitatív szervezeteknek  ként helyi szinten a polgármesterek dolga lenne  tése súlyos hiba, visszaállítása azonban okos
     is. Az ár már levonult, az utómunkálatok azon- a mai állapot szerint. A társadalmi egyeztetés  döntés volt, így a katasztrófavédelem állománya
     ban még zajlottak, amikor október 4-én átsza- alatt lévő, a katasztrófavédelembe változásokat  visszatért a rendvédelemi szervek családjába,
     kadt az ajkai vörösiszap-tározó gátja, és a ka- hozó törvényi koncepció egyik eleme ezért az  visszatért egy egységes irányítási, vezetési,
     tasztrófa több ember életét követelte. Mint Pintér  lesz, hogy a helyszíni irányítás olyan szervezet  egységes jogi szabályozási környezetbe. Dr.
     Sándor fogalmazott, ez alkalommal is példás  kezében lesz, amely képes azt ellátni. „A tör- Bakondi György úgy fogalmazott, az elmúlt nyolc
     összefogás valósult meg, a kárhelyszínen nem- vénytervezet koncepciója nemcsak azt jelenti,  évben tudatosan, vagy hozzá nem értésből, de
     csak a belügyi erők álltak helyt, kiemelkedő  hogy könnyebb lesz az irányítás, hanem azt is,  szétverték a testületnél meglévő közösségeket,
     munkát végeztek a honvédség, a mentőszolgá- hogy több lesz a feladat, és ha több a feladat,  ami jelentős probléma, hiszen a baj órájában
     lat egységei is. A gyors beavatkozással, a gyors  akkor nagyobb lesz a felelősség is. Tehát még  éppenhogy közösen kell dolgozni. A tábornok is
     mentéssel emberi életeket sikerült megmenteni,  felkészültebbnek kell lennünk, a még jobban  beszélt a jelenleg zajló jogalkotási folyamatról,
     a különböző szervezeteknél dolgozók menet  felkészült egységeket pontosabban, precízeb- arról, hogy nem véletlenül került társadalmi vi-
     közben csiszolódtak össze. „A munka hátteré- ben, a helyi technikai lehetőségek maximumával  tára a tervezet, hiszen egyrészt a katasztrófa-
     ben az együttműködésen túl volt egy bizalom.  felszerelve kell irányítani és vezetni. Mind az  védelem nemzeti ügy, másrészt jó, ha a munka-
     A kormány támogatása és biztonságadása, mert  elöljárói, mind a beosztotti állomány képzését  anyagról sokan mondanak véleményt. „Azt
     mindenki biztos lehetett abban, hogy teljes egé- növelni kell ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni.  szeretném, ha az a tudás, ami az itt ülők fejében
     szében megkapjuk azt az anyagi támogatást,  Nagyobb felelősség, nagyobb szaktudás, na- van, az a tapasztalat, amelyet szereztek hosszú
     megkapjuk azt a technikai támogatást, amire  gyobb irányítási készség.” A belügyminiszter  évek során, ez megjelenjen ezekben a jog-
     szükség volt a katasztrófa elhárításához.” Ez  hozzátette, 2011-ben nagyobb lesz az elvárás,  szabálytervezetekben, és egy olyan rendszer
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12