Page 3 - magazin-január
P. 3

1


     2011: 0-24                             A tartalomból     Mozgalmas évet kezdett a katasztrófavédelem. Jószerével arra sem volt idő, hogy  Belvíz – helyzetkép a Kiskunságon .............2
     számot vessünk a mögöttünk hagyott esztendővel, amit december végén félreraktunk,
     azt szinte 2011 első napján elő kellett venni. Nincs olyan feladat, amely halasztást
     tűrne, hiszen január elseje óta Magyarország látja el az EU soros elnökségével együtt
     járó feladatokat, folyamatos munkát adnak a belvízzel telített földek, és október 4-e óta        KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. január
     emberek százai várják, hogy a vörösiszap miatt összeomlott életük újrainduljon. És ez
     csak a három legégetőbb feladat, amelyről nem lehet nem beszélni így az év elején.
      EU soros elnöknek lenni minden ország számára megtisztelő, ugyanakkor sok
     munkát és nagy felelősséget jelent. A magyar elnökség idején az OKF szorosan együtt-
     működik a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás koordinációjában, vagyis kemény
     munka vár a szervezetre minden esetben, amikor bárhol a világon olyan katasztrófa
     történik, amelynek elhárításában vagy azt követően az Unió tevékenyen részt vesz.  Hírek a katasztrófavédelemről ..................15
     Hogy az ilyen esetekre nem elég elméletben készülni, azt az elmúlt évek megmutatták.
      A magyar elnökség programjában nagy hangsúlyt kapnak az árvízkezeléssel ösz-
     szefüggő kérdések is, tehát a mi dolgunk megszervezni azokat a megbeszéléseket,
     munkaműhelyeket, amelyeken a tagállamok megoszthatják egymással tapasztalataikat.
     Ezek során derül ki az, hogy mely országok gyakorlatát érdemes a többieknek részben
     vagy egészben átvenniük, mint ahogyan az is egyértelművé válhat e tárgyalásokon,
     melyek azok a hiányosságok, amelyek kiküszöbölése érdekében az Unió szintjén kell
     tenni ahhoz, hogy a továbbiakban megelőzhetőek legyenek.
      Nem szorul magyarázatra az sem, hogy miért kell kiemelten foglalkozni a veszélyes
     tevékenységet folytató üzemekkel. Az elmúlt év sajnálatos módon számunkra is nagy
     és szomorú leckét adott ez ügyben. Nem kérdés ma már senki számára, hogy minden-
     nél fontosabb a bajokat megelőzni, de az ideális helyzet soha nem érhető el. Mindig  Időszerű kérdések .....................................19
     lesznek kisebb és nagyobb tragédiák, veszélyhelyzetek, azok elszenvedőit sehol a
     világon nem szabad magukra hagyni. Éppen ezért fontos a segítségnyújtást minden
     korábbinál szervezettebbé tenni, hiszen olykor perceken múlhat emberek élete. A
     technikai fejlődés folyamatos, az ebben rejlő lehetőségeket ki kell használni helyi, or-
     szágos és globális szinten is.
      Az elnökségi munkát úgy kell végezni, hogy pontosan tudjuk, nehéz tavasz vár az
     országra. Kevés olyan tél volt az elmúlt években, mint éppen most, amikor nincs hír-
     műsor belvízzel összefüggő hír nélkül. Családok töltötték az ünnepeket ideiglenes la-
     kóhelyen, a védekezésben már most százak vesznek részt. A helyzetet nehezíti, hogy
     kemény fagyok idején kell menteni a menthetőt.
      Már most el kell készíteni azokat a forgatókönyveket, amelyek alapján az olvadás
     után eljárunk, és amiről nem szabad elfeledkezni: a vízgyűjtőkről még hatalmas meny-
     nyiségű víz érkezhet. Muszáj tehát a legrosszabb szcenárióra készülni, és a kataszt-
     rófavédelem ezt is teszi. Ahol a medertisztítás segíthet, ott annak elvégzésével, ahol a
     védvonalak erősítése látszik megoldásnak, ott ezen dolgoznak a szakemberek az
     időjárási körülményekkel is dacolva.
      Az új katasztrófavédelmi törvény gondoskodik az ilyen helyzetek egyértelműbb és
     erősebb irányításáról, ám könnyen előfordulhat, hogy már az új szabályozás hatályba  EU elnökségi felkészülés ...........................19
     lépése előtt az új rendszer szerint kell eljárni. Nem kizárható, hogy a tavaszi védekezés
     egyben a polgári védelmi szolgálatra kötelezés főpróbája is lesz. Mindennél fontosabb  Az igazgatóságok életéből ........................26
     az emberi élet és a vagyon biztonsága, de azt sem hagyhatja fi gyelmen kívül senki,
     hogy a központi költségvetés is nehezen visel el újabb terheket. Annál is kevésbé, hiszen
     a tavaly októberben történt vörösiszap-katasztrófa következményeinek felszámolása
     nagyrészt az idei évet terheli. Emberek százainak lakhatását kell még megoldani, és
     ma még nehezen megmondható, hogy a minderre megelőlegezett pénzek mikor nyer-
     hetőek vissza.
      Kijelenthetjük: a katasztrófavédelem szervezeti átalakítása már a rá váró feladatok-
     ra készülés jegyében történt meg.                     A címoldalon szereplő fotót
                              A szerkesztőség
                                           Páros György készítette

                                         A BM Országos katasztrófavédelmi
                                         Főigazgatóság hivatalos honlapja az
                                             Interneten:
                                       www.katasztrofavedelem.hu
   1   2   3   4   5   6   7   8