Page 4 - magazin-január
P. 4

2

    BELVÍZ Jégbe hűtött                          ri- és Fehér-tóból – mindkettő természetvédelmi

                                        terület –, a Kiskunfélegyháza és Kecskemét felől
                                        érkező vizet is. Normális körülmények között ez a
      belvízi problémák                          két tó fogadja be a pálmonostori vizeket is, ám
                                        amikor a Fehér-tó vízszintje magas, nem képes
                                        még ezeket is elnyelni. Először a szántóföldeken
      Hetek óta a belvíz okozza a legtöbb munkát az önkormányzatoknak, a katasztrófa- telítődnek a vízgyűjtő területek, aztán eléri a kerte-
      védelemnek, a vízügyeseknek. Naponta olvashatjuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei  ket, a melléképületeket, pincéket és már benn is
      Újfehértóról, a Bács-Kiskun megyei Pálmonostoráról és a Csongrád megyei Csanyte- van a lakóházaknál. Pálmonstora két mélyen fekvő
                                        utcájából sehova nem tud a víz elfolyni, olyanok,
      lekről érkező híreket. A Kiskunságra és Csongrád környékére látogattunk el, hogy  mint egy teknő. Ezekben csak szivattyúzással lehet
      tájékozódjunk az eddig elvégzett belvízvédelmi munka tapasztalatairól és részered- kezelni a helyzetet. Csakhogy azokra a szántóföl-
      ményeiről.                             dekre lehetne a vizet átemelni, amelyek már maguk
                                        is telítődtek. A víz ilyenkor megtalálja az utat vissza
                                        a házakhoz. Január elején Pálmonostorán nagy-
      Akár egy vezetési törzs      hogy Bács-Kiskun három régiójában okoz komoly  jából száz épületet veszélyeztetett a víz. A megyé-
                       gondokat a belvíz. Az észak-nyugati területeken  ben összesen 14 településen zajlik védekezés a
      Pálmonostora polgármesterének dolgozószobája  Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Szabadszállás  belvíz ellen közel háromszáz emberrel – kataszt-
      látogatásunkkor leginkább egy árvíz sújtotta tele- térségében leginkább a tanyákat veszélyezteti. Öt  rófavédelmi dolgozók, tűzoltók, önkéntesek, a
      pülés védekezési, vezetési törzséhez hasonlított. A  ingatlanból kellett kitelepíteni családokat. Erre el- társzervek munkatársai –, több mint húsz szivaty-
      falakon, a székeken, az asztalokon tervrajzok, tér- sősorban azért volt szükség, mert nem lehetett  tyúval, és munkagépekkel. A lakosság ellátása
                                        minden településen biztosított volt, közlekedési
                                        fennakadás, közüzemi kimaradás nem volt. Ki kel-
                                        lett viszont telepíteni 27 embert, Pálmonostoráról
                                        tizet. A katasztrófavédelem kilenc életveszélyessé
                                        vált ingatlant tartott nyilván, olyan épület is volt,
                                        amelyik összedőlt, négy éppen Pálmonostorán. A
                                        településen kialakult helyzet enyhítése érdekében
                                        a vízügyesek három ideiglenes vízgyűjtő területet
                                        (provizóriumot) alakítottak ki. Ez három nagy ter-
                                        mészetes, illetve mesterséges gyűjtőhely, ame-
                                        lyekbe szivattyútelepeket építettek. Így sikerült a
                                        vizet nagyjából a településről kiszivattyúzni, nem-
                                        csak az utcákból, hanem a vízgyűjtőkből is. Az
                                        azonban biztos, hogy ezzel a munka nem ért véget,
                                        a szivattyúzásra továbbra is szükség van, és az
                                        olvadással még inkább így lesz.

                                        Ami eddig volt, az ma már kevés

                                        Rádiné Gémes Ildikó, a település polgármestere
                                        mindezt azzal egészítette ki, hogy Pálmonostora
                                        a környék legmélyebben fekvő települése, 5329
                                        hektárnyi területéből csupán 220 hektár belterület.
                                        Éppen ezért rendkívüli képviselőtestületi ülésen
                                        foglalkoztak a helyzettel, tervek készültek, amelyek
                                        szerint a meglévő kis kapacitású csatornarendszert
                                        ki kell egészíteni, anélkül nem kezelhető az olvadás
                                        és a tavaszi áradás. Ezek a munkálatok nagyjából
                                        tízmillió forintba kerülnének. A település hosszú
      képek. Szatmári Imre mk. pv. alezredes, a Bács- megközelíteni ezeket a helyeket, és a bejárást sem  távú biztonságát szolgálná ez.
      Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  lehetett biztosítani. Olyan szikes területek, régi tó-
      vezetője, Ormándi Attila tű. őrnagy, a megyei igaz- medrek, rétek, amelyek évek óta nem álltak víz  Repedt falu házak falva
      gatóság Mentésszervezési Osztályának főelőadó- alatt, most feltöltődtek vízzel. A másik problémás
      ja, Rádiné Gémes Ildikó polgármester, Rácz And- terület a megye keleti része, elsősorban Tiszakécs- Pálmonostora utcáit járva nem is annyira az elön-
      rás, a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi  ke térsége. Ott a Tisza közelsége okoz problémát.  tött kertek, udvarok feltűnőek – ezek egyébként is
      őrkerületének vezetője az előző napon elvégzett  Az utóbbi idők magas vízállása visszaduzzasztot- hó alatt vannak–, hanem az, hogy mennyi a meg-
      munkát értékelte, és szervezte az aznapi teendőket.  ta az oda befolyó csatornákat, és olyan árvízi je- repedt falú ház. Szatmári Imre arról beszélt, mek-
      A terepen dolgozók eközben is folyamatosan kapták  lenségeket kellett kezelni, mint a szivárgások,  kora munkát jelent ez a megyei katasztrófavéde-
      az utasításokat, melyik szivattyúval hol folytatják a  csurgások. Az év elején a legtöbb problémát a  lemnek: december 27-én összehívták hét biztosí-
      munkát, hova kell még homokzsák, hol kezdődik  megye dél-keleti része, Gátér, Pálmonostora, Kis- tótársaság képviselőit, ezen a megbeszélésen
      újabb árok ásása, milyen változtatásokra van szük- kunhalas, Harkakötöny települések térsége okozta.  elhangzott az az ígéret, hogy a belvízzel össze-
      ség az előző napi munkarendhez viszonyítva. Pálmonostorán harmadfokú belvízvédelmi készült- függő kárbejelentéseket is befogadják, és ameny-
        A reggeli eligazítást követően, a helyszíni be- séget kellett elrendelni. A térségben nemcsak a  nyiben ez nem lesz tömeges méretű, kielégítik az
      járás előtt a katasztrófavédelmi igazgatótól tájéko- felhalmozódott csapadékot kellett elvezetni a lakott  igényeket. Természetesen az ügyeket egyenként
      zódtunk a megye belvízi helyzetéről. Ebből kiderül,  területekről, hanem a vízgyűjtő területekre a Péte- bírálják el.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9