Page 6 - magazin-január
P. 6

4

    BELVÍZ nár László, a Szlovák Vízügyi Vállalat  információáramlásról, Vinnai Miklós, a  delmi oktatása zajlott, majd kezdetét vette a

                       Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi
                                        gyakorlati felkészítés. Ez ár- és belvíz elleni
       Tőketerebesi Szakaszmérnökség Bod rog-
      szer da he lyi Felügyelőség munkatársa, a szlo-
      vákiai Kistárkány és Nagytárkány, valamint a  Társulás irányítója a belvízi védekezésről és a  védekezési munkálatokat tartalmazott, melynek
                                        keretében a homokzsákos védekezést gyako-
                       tájgazdálkodásról tartott előadást. Végezetül
      bodrogközi települések polgármesterei. Nagy Róbert, a Magyar Közút Nonprofi t Zrt.  rolták a résztvevők. Az ÉKÖVIZIG Sárospataki
        A határon innen és túlról érkezett vendége- sátoraljaújhelyi üzemegységének vezetője a  Szakaszmérnökség szakembereinek irányítása
      ket elsőként Dakos János, Karcsa polgármes- térségben folytatott árvízvédelmi tevékenysé- mellett a polgári védelmi alegységek gyakorolták
      tere, majd Kohánka István nyá. mk. pv. ezredes,  gükről, valamint az árvíz időszakában lezárt  a homokzsáktöltést, a gátmagasítást, valamint
      a ZTKPVSZ elnöke köszöntötte, majd adott  úthálózatokról beszélt. A szakmai nap további  a nyúlgátépítést. Külön helyszínen elsajátították
      tájékoztatást térségünk, régiónk veszélyezte- részében a résztvevők megtekintették a gyakor- az ellennyomó medence kiépítését, a bordás
      tettségéről. Kun László, az ÉKÖVIZIG Sárospa- lat helyszíneit.   megtámasztást, valamint a belvíz elleni véde-
      taki Szakaszmérnökség vezetője az év tavaszán  Az elméleti felkészítéssel párhuzamosan a  kezés egyes mozzanatait (ároktisztítást, homok-
      végrehajtott árvízi védekezésről, valamint a  kijelölt települések műszaki mentő kézi rajainak  zsákos ároklezárást).
      szlovák és a magyar vízügyi szervek közötti  gyorsütemű felkészítése, eligazítása, munkavé- Tóth Zsolt pv. alezredes, irodavezető


      Problémákat okoz         Polgármesterek felkészítése

      a belvíz
                       Az önkormányzati választások, valamint a me- lyeztető tényezőket, a polgármesterek és a
      Pest megyében           gye aktuális ár-, és belvízi veszélyeztetettsége  jegyzők katasztrófavédelmi feladatait, valamint
                       időszerűvé és elengedhetetlenné tette a polgár- a téli időszakra jellemző, aktuális veszélyforrá-
                       mesterek és jegyzők katasztrófavédelmi és  sokat. A képzés során nagy hangsúlyt fektettek
      Pest megyében december közepén 40 telepü- polgári védelmi feladatokra való felkészítését. A  a jelenleg veszélyt jelentő természeti esemé-
      lésen volt észlelhető jelentős mennyiségű belvíz.  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófa- nyekre, az ezek kezelése során szükséges
      A megyében összesen 19 településen rendeltek  védelmi Igazgatóság 2010. december 6. és 10.  intézkedési lehetőségekre. A tájékoztatás ki-
      el belvízvédelmi készültséget, ebből 1 helyen,  között a megye valamennyi újonnan megválasz- terjedt a vis maior igénylés szabályozására,
      Makádon III. fokú, 8 helyen II. fokú és 10 helyen  tott, és a hivatását hosszabb ideje gyakorló  annak feltételeire, valamint az önkormányzatok
      I. fokú készültségi fokozat volt érvényben. A  polgármesterének és jegyzőjének adta át a  és a katasztrófavédelmi szervek együttműkö-
      belvízzel érintett települések közül azok nem  szükséges ismereteket. désére.
      folytatnak védekezési tevékenységet, ahol a  A felkészítés a megye nyolc polgári védelmi  Az előadók a felkészítés során a polgári
      külterület vagy mezőgazdasági terület került víz  kirendeltségének és két irodájának együttmű- védelmi szervezetek létrehozásának, magasabb
      alá. A munkálatok a vízelvezető rendszerek,  ködésével mind a tíz helyi védelmi bizottság  alkalmazási készenlétbe helyezésének általá-
      árkok, átereszek felülvizsgálatából, karbantartá- illetékességi területén lezajlott. A szakemberek  nos elvein túl a települési polgári védelmi tervek
      sából és tisztításából, az ügyeleti szolgálat meg- a polgármesterek részére összefoglalták a ki- tartalmának, szerepének fontosságára is felhív-
      szervezéséből, a védekezésre történő felkészü- rendeltségek, irodák működési körzetéhez  ták a fi gyelmet.
      lésből (homokzsákok, szivattyúk, tömlők előké- tartozó települések jellemzőit, a főbb veszé- Dudás Szilvia pv. hadnagy
      szítése, erőgépek adatainak pontosítása) és a
      lakosság tájékoztatásából áll. Az önkormányzat
      több helyen vízelvezető árkokat épít. A további  Belvízproblémák a Balaton déli partján
      védekezési feladatok ellátása érdekében több
      településen homokzsák és szivattyú igény is
      felmerült.                november vé-
        Számos településen lakóházakat veszélyez- gén, decem-
      tetett a belvíz, Tóalmáson már közel 200 családi A ber elején le-
      házat érintett, Tápiószecsőn 150-200 lakóház  hullott nagy mennyi-
      pincéje volt víz alatt, Szentlőrinckátán az összes  ségű csapadék (hó,
      ház pincéje megtelt vízzel, egy teljes utca lakó- eső) a már vízzel telí-
      házai veszélyben voltak, 1 családnak el kellett  tett talajról gyorsan a
      hagynia az otthonát, ők rokonokhoz költöztek. A  vízelvezető árkokba
      pincékben összegyűlt talajvíz miatt a fűtési rend- került. A részben el-
      szereket (kazánokat) nem tudták használni, mivel  hanyagolt árkok a vi-
      azt nem lehetett megközelíteni.   zet nem tudták elve-
        A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és  zetni, így a mélyeb-
      Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a  ben fekvő helyekre
      zsámboki talajvízfi gyelő kút vízállása a 2009-eshez  (udvarok, kertek, pin-
      képest 2010-ben 3 métert emelkedett. Az előre- cék) folyt és ezzel
      jelzés alapján 2011 tavaszára jelentős mértékben  veszélyeztette az
      nőhet a talajvíz magassága. A problémákat fokoz- épületeket, anyagi javakat. A hivatásos és  visszaduzzasztotta. A siófoki és a marcali
      ta, hogy a terület építésügyi hatósága a polgár- önkéntes tűzoltóságok az elöntött területek- polgári védelmi kirendeltségek munkatársai
      mesterek kérése ellenére, olyan területekre ad ki  ről, helyiségekből szivattyúval távolították el  a belvíz által érintett településeket bejárták,
      építési engedélyeket, melyek köztudottan és évti- az összegyűlt vizet. Főleg a Balaton déli  azokról folyamatosan tájékoztatták az igaz-
      zedekre visszamenőleg bizonyítottan belvizesnek  partja mentén voltak gondok, ahol a Balaton  gatóság ügyeletét, valamint felvették a kap-
      számítanak.             magas vízállása (118 cm, ami a szél hatásá- csolatot a települések polgármestereivel és
           Györkéné Kálmán Éva tű. szds. ra a 128 cm-t is elérte) a vízelvezető árkokat  a társszervekkel (DRV, Közútkezelő Kht.).
              PVKO, kiemelt főelőadó
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11