Page 11 - magazin-január
P. 11

9


     Megkötötték az első adásvételi szerződést     a vörösiszap sújtotta térségben


       z október 4-i vörösiszap-katasztrófa  ezer köbméter vö rös iszap keletkezik. Az alez- és dudaritot is szórnak. Ez körülbelül 400 ezer
       utáni aktuális helyzetről, a még megol- redes beszélt a pillanatnyi legfontosabb felada- köbméternyi szennyezőanyag eltávolítását és a KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. január
     Adandó feladatokról, a védőgát építésé- tokról. Mint mondta, 2010 végéig elkészül a 2-es  tározókba történő visszaszállítását jelenti. Sza-
     nek helyzetéről, az érintett lakosság által meg- számú védmű, a X. kazettát márciusig bezárják.  bó Csaba elmondta azt is, a Marcal medrének
     hozott döntésekről tartottak sajtótájékoztatót  Az említett gát 1290 méter hosszú, 3,5-4,8 mé- tisztítása akkor kezdődhet meg, amikor már nem
     november 26-án Ajkán, a MAL Zrt.-nél. Dr.  ter magas. További szennyezőanyag élővizekbe  jut szennyeződés a folyóba. Tájékoztatta a je-
     Bakondi György tű. altábornagy, kormánybiz- jutását résfalazással akadályozzák meg. Meg- lenlévőket arról, hogy a földterületek tulajdono-
     tos elmondta, november 25-én délután meg- kezdődik a sérült gát északi falának megerősí- sait levélben tájékoztatta lehetőségeikről. Há-
     köttetett az első szerződés, az érintett károsult  tése. Kossa György az eddig elvégzett munkák- rom megoldás van: vagy a Nemzeti Földalap
     ház vásárlásáról döntött. A tábornok reményét  ról elmondta, a lakott területekről 37000 teher- megveszi a területet, vagy csereföldet kap a
     fejezte ki, hogy ezzel felgyorsulnak a folyama- autónyi iszapot szállítottak el és tároltak be. A  tulajdonos, vagy egy újfajta gazdálkodási mód-
     tok, és az érintettek minél hamarabb beköltöz- felügyelő ismertette az úgynevezett száraz  szerre tér át. A miniszteri biztos beszélt arról is,
     hetnek új otthonukba és így a további adomá- technológiákat, a köztük lévő különbséget, és  hogy rendelet született a helyi termelők, élelmi-
     nyokhoz is hozzájuthatnak. A BM OKF főigaz- elmondta, a MAL Zrt. egy olyanra tér át, amely- szer-feldolgozók kiesett jövedelmének kompen-
     gatója emlékeztetett arra, hogy a timföldgyár  nek eredményeként a vörösiszap víztartalma  zációjára. Előbbiek legfeljebb 15 ezer, utóbbiak
     állami felügyelet alatt tartásában több mint 25  nem éri el a 35 százalékot. 500 ezer euró jövedelempótló támogatásra
     felügyelő dolgozik, működtetik az üzemet, zaj- Dr. Szaló Péter, az építési ügyeket felügyelő  lesznek jogosultak.
     lik a száraz technológiára való áttérés, beindult  területrendezési és építésügyi helyettes állam- Dr. Tollár Tibor, a kormánybiztos helyette-
     a februárban lejáró nemzetközi kör nye zet hasz- titkár a gátszakadás óta eltelt tevékenységről  se az érintett lakosság, a vállalkozók káreny-
     no sí tá si engedély megújítására irányuló tevé- számolt be. Mint mondta, a helyi építészkama- hítésének részleteibe avatta be a megjelente-
     kenység, mindeközben természetesen meg  ra, illetve más szakemberek már a katasztrófát  ket. Elmondta, a helybéliek nyilatkoztak az
     kell védeniük a cég piaci pozícióit is. Mindez,  követő első héten megkezdték a statikai és  ingó és ingatlan vagyonukban esett károkról,
     fogalmazott Dr. Bakondi György, komoly erő- egyéb szakértői vizsgálatokat. Megállapítása- illetve arról, hogyan képzelik el a jövőben lak-
     feszítéseket igényel. A tábornok beszámolt  ikba az élettani hatásokat és a városrendezési  hatásukat. A már megkötött ingatlan-adásvé-
     arról is, hogy november 26-án nagy erőkkel  összefüggéseket is beépítették. Hozzátette,  teli szerződés mellett további ingatlanokról
     megkezdődött a külterületek mentesítése. Devecseren 225, Kolontáron 32, Somlóvásár- folynak még tárgyalások. A június végéig
      Kossa György pv. alezredes, aki a felügyelők  helyen pedig 2 házat bontottak, bontanak le. A  befejezni szükséges építések ajánlati határ-
     tevékenységét koordinálja, a timföldgyártás  felügyelő elmondta, Kolontáron új telekosztás  ideje lejárt, azokról gyorsított közbeszerzés-
     alapjaiba, a MAL tevékenységébe avatta be a  készül, Devecseren pedig módosítani kell a  ben születik döntés. Az eredményhirdetés
     megjelenteket. Elmondta, az üzem 1942 óta  település rendezési tervét. A város északi ré- után Kolontáron megkezdődhet az építkezés.
     működik Ajkán, a vörösiszapot 11 tárolóban  szének tervei már elkészültek. Az ingóságok ügyében a Bú tor gyár tók Szö-
     helyezik el. A gyártás a Bayer-körfolyamat alap- Szabó Csaba, mentesítési munkálatokért  vetségéhez fordultak, ezt követően egy olyan
     ján történik, a technológia során nagy koncent- felelős miniszteri biztos a megkezdett munkák- konzorcium jött létre, amely a teljes „berende-
      rációjú lúgot használnak fel. Az üzem havon- ról beszélt. Elmondta, az összesen százhektár- zési vertikumot” átfogja, vagyis mindenféle
         ta 55 ezer tonna bauxit feldolgozá- nyi, eredetileg is eltérő tulajdonságokkal rendel- bútort tudnak szállítani.
            sával 18300 tonna timföl- kező terület – erdő, szántó, rét, halastó – külön- Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy, az Új-
               det állít elő,  böző mértékben szennyezett, így ezeken külön- jáépítési Kormányzati Koordinációs Központ
                amelynek so- böző technológiákat kell alkalmazni. Mint  vezetője a munkálatokról elmondta, azokban
                 rán naponta  mondta, 300 hektáron egyszerűsített eljárással  körülbelül 350 ember vesz részt több mint 200
                      tisztítják meg a területet, ahol csak néhány cen- technikai eszközzel. Somlóvásárhelyről 6000
                      timéternyi szennyezőanyag van, ott azt dudarit  köbméter iszapot szállítottak el, így a
                      kiszórásával semlegesítik. Ahol vastagabb a  település „tisztának”
                      lerakódás, onnan eltávolítják az iszapos réteget,  minősít-
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16