Page 14 - magazin-január
P. 14

12   lakóingatlanok építése, helyreállítása a leg- sek biztonságát garantáló építések is, gon- z elmúlt nyolc hétben végzett mun-

    VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA sürgősebb, beszéljünk a Kolontáron, illetve  dolok a gátakra és a tározókra. Ezekre is  Atasztrófa által sújtott településeken

        ● Bár nyilvánvalóan mindenki számára a ● A helyreállítás mellett folynak a települé-
                                            káról, valamint a vörösiszap-ka-
                       kitér az ütemterv?
      Devecserben épülő emlékhelyekről is. Ezek
      átadása mikor várható?
                                          és azok környékén jelenleg megoldásra
                         – Igen. Természetesen hetek óta zajlik a IX.
                       és a X. tározók vizsgálata, tervezése, új befogadó
        – A park átadására a katasztrófa évforduló-
                                          váró kérdésekről tárgyalt kibővített ülésén
                       tározó kiépítése. Hátravan még a IX. számú ka-
      ján, 2011. október 4-én kerülhetne sor. Lehetne
                                          a BM OKF szakembereivel a Kormányza-
      persze siettetni ennek átadását, de nem hagy-
                                          ti Koordinációs Bizottság Tudományos
                       zetta állapotának teljes körű vizsgálata és javítá-
                       sa, ez a munka szintén májusban fejeződhet be.
                                          Tanácsa november 29-én. Ezen a megbe-
      hatjuk fi gyelmen kívül azt, hogy itt élőlényekről,
      növényzetről van szó, ráadásul számolni kell a
                       Január végéig felül kell vizsgálni a kazetták álla-
                                          szélésen számolt be a Károly Róbert Fő-
      károsodott talaj megváltozott adottságaival, és
      az ebből fakadó nehézségekkel is.
                                          amely a károk lehető legpontosabb felmé-
                       ing rendszert, ezt követően lehet megkezdeni
                       annak bővítését. Március végén mondhatjuk azt,
        Ugyanez a helyzet a tájrehabilitációval. Az
                                          rését, valamint a katasztrófavédelmet a
      erre vonatkozó koncepciót, tervet szakértők  potát folyamatosan ellenőrzés alatt tartó monitor- iskola arról a távérzékelési protokollról is,
                                          katasztrófák előrejelzésében segíti.
                       hogy az ellenőrző rendszer teljesen elkészült.
      dolgozzák ki. Előfeltétel a külterületek tulajdo-             Dr. Bakondi György tű. altábornagy, a

      nosaival való egyeztetés, velük a kárrendezési ● Teljesíthetőnek látja az ütemtervet? BM OKF főigazgatója az ülést követő saj-
      megállapodásokat február végég kell megkötni.  – Mindenki, akit érint, és a végrehajtásban  tótájékoztatón elmondta, a Magyar Tudo-
      Időbe telik az is, amíg valamennyi hulladékot  feladata van, pontosan tudja a dolgát. Meggyő- mányos Akadémia, és a vörösiszap-ka-
      elszállítják, a rehabilitációs kísérleti telepítés  ződésem tehát, hogy teljesítjük az abban foglal- tasztrófa helyszínén vizsgálatokat végző
      május végére fejeződik be.    takat.                egyetemi kutatók elmúlt nyolc hétben
                                  Turányi József végzett tevékenysége számos fi gyelemre-
                                          méltó tanulság levonásához szolgáltat  tanulság levonásához szolgáltat
                                          méltó
                                          alap
                                          alapot. Mint mondta, a tíz éve működő KKB ot. Mint mondta, a tíz éve működő KKB
                                          TT még soha nem került éles helyzetbe.T még soha nem került éles helyzetbe.
                                          T
                                           Dr. Németh Tamás, a testület elnöke r. Németh Tamás, a testület elnöke
                                           D
                                          ar
                                          arról számolt be, hogy miként koordinálták ról számolt be, hogy miként koordinálták
                                          a t
                                          a tudományos élet szereplői, köztük a udományos élet szereplői, köztük a
                                          külföldi kutatók tevékenységét. Mint
                                          külföldi kutatók tevékenységét. Mint
                                          m
                                          mondta, a tanács által kidolgozott proto-ondta, a tanács által kidolgozott proto-
                                          kollt minden érintett llt minden érintett
                                          ko
                                          fegyelmezetten tu-
                                          fegyelmezetten tu-
                                          domásul vette. Te-másul vette. Te-
                                          do
                                          vékenységüket,
                                          vékenységüket,
                                          azt,
                                          azt, hogy azt hogy azt
                                          p probléma-robléma-
                                          mentesen
                                          mentesen
                                          folytathat-
                                          folytathat-
                                           ták,
                                           ták,
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19