Page 18 - magazin-január
P. 18

16

    KRÓNIKA Őrségváltás a KOK élén                     Bács-Kiskun megye A BM Országos Ka-
        gazgatói beosztást átadó-átvevő ünnepséget
                       szerv jött létre, amelynek alapvető rendeltetése
        rendeztek a Katasztrófavédelmi Oktatási  megváltozott. Egy olyan új egységes rendvédelmi  tasztrófavédelmi Fő-
                                                 igazgatóság vezetője
      IKözpontban január 3-án. Az eseményen je- a magyar állampolgárok élet- és vagyonbiztonsá- 2011. december 15-i
      len volt és beszédet mondott Dr. Bakondi György  gának, a nemzetgazdaság biztonságos működé- hatállyal felmentette a
      tű altábornagy, a BM Országos Katasztrófavé- sének és a kritikus infrastruktúrák biztonságos  Bács-Kiskun Megyei
      delmi Főigazgatóság vezetője.   felügyelet alatt tartásának a garantálása. Ez na- Katasztrófavédelmi
        A csapatzászló és az elöljáró fogadása  gyon nagy felelősséggel járó feladat, ami csak  Igazgatóság igazgatói
      után a Katasztrófavédelem Központi Zenekara  komoly szaktudással végezhető el – szögezte le  beosztásából Szatmári Imre tű. alezredest, utó-
      adta elő a Himnuszt. Az ünnepséget Diriczi  a főigazgató. Mindemellett, tette hozzá, megkez- dának pedig a tűzoltó alezredessé előléptetett Dr.
      Miklós tű. ezredes, a KOK oktatási igazgató- dődött egy nyugat-európai színvonalú új Kataszt- Farkasinszki Lórántot nevezte ki.
      helyettese nyitotta meg, majd Bittmann Tibor  rófavédelmi Oktatási Központ kialakítása is. Az  Szatmári Imre tű. alezredes 2009 óta vezette
      tű. ezredes, a BM OKF Humán Szolgálatának  intézmény a tűzoltó, polgári védelmi és iparbiz- a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
      vezetője felolvasta a személyzeti parancsokat. tonsági képzésben – korszerű elhelyezését, tech- gatóságot, ahol következetes és kitartó munkájá-
                                        val kiérdemelte a megye védelmében működő és
                                        közreműködő szervezetek elismerését. Szatmá-
                                        ri Imre munkáját Csongrád megyei katasztrófa-
                                        védelmi igazgatóként folytatja. Az igazgatói szék-
                                        ben őt váltó Farkasinszki Lóránt korábban a Fő-
                                        városi Tűzoltó-parancsnokságon dolgozott hiva-
                                        talvezetőként.
                                          A beiktatási ünnepségen Dr. Bakondi György
                                        tű. altábornagy, főigazgató méltatta Szatmári Imre
                                        eddigi tevékenységét, majd hozzátette, új szolgá-
                                        lati helyén is hasonló teljesítményt vár tőle. Az
                                        ezredes válaszában megköszönte azt a bizalmat,
                                        és segítséget, amelyet munkájához kapott, majd
                                        ígéretet tett arra, hogy úgy szolgálja Csongrád
                                        megyét, ahogyan tette azt Bács-Kiskun megye
                                        esetében. Farkasinszki Lóránt bemutatkozó be-
                                        szédében többek között a folytonosság, a kataszt-
                                        rófavédelmi szakmaiság és az elhivatottság
                                        fontosságáról beszélt. (BKMKVI)
        Dr. Schmitt Pál, Magyarország elnöke a  nikai eszközparkját tekintve – hosszú távra meg-
      szolgálat felső korhatárának elérésével, saját  oldja az alapképzés, továbbképzés, vezetőképzés  Csongrád megye
      kérelmére megszüntette Dr. Muhoray Árpád  katasztrófavédelmi feladatait. A főigazgató ezután
      pv. vezérőrnagy hivatásos szolgálati jogviszo- elmondta, hogy bár Muhoray Árpád elérve a felső  Dr. Bakondi György tű.
      nyát, Dr. Pintér Sándor belügyminiszter pedig  korhatárt nyugdíjba vonul, az új Nemzeti Közszol- altábornagy, a BM.
      2011. december 30-i hatállyal – a szolgálattel- gálati Egyetemen létrejövő Katasztrófavédelmi  OKF főigazgatója Hu-
      jesítés terén végzett eredményes tevékenysé- Intézet szervezésében és az oktatásban szaktu- szár Tibor tű. ezredest
      ge elismerése mellett – szolgálati nyugállo- dására, kötelességtudására, tudományos foko- rendelkezési állo-
      mányba helyezte. Dr. Bakondi György tűzoltó  zatára továbbra is számíthat a szakma. mányba helyezte,
      altábornagy, a BM Országos Katasztrófavé- Bakondi György ezt követően Papp Antal ve- Szatmári Imre tű. alez-
      delmi Főigazgatóság főigazgatója ebből az  zetői, szakmai, oktatásszervezői és tudomány- redest pedig kinevezte
      alkalomból, illetve a tűzoltóság, a polgári vé- szervezői kvalitásait méltatta. Emlékeztetett arra,  a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
      delem, a katasztrófavédelem hivatásos állo- hogy az alezredes a BM OKF Tudományos Ta- tóság igazgatójává. A főigazgató a beiktatási
      mányában több évtizeden át végzett eredmé- nácsának az elnöke, eddig főosztályvezetőként  ünnepségen mondott beszédében hangsúlyozta,
      nyes tevékenysége elismeréseként főigazgatói  dolgozott. A humán kérdésekben, az oktatásban,  a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
      emléktárgyat adományozott a hivatalából tá- a tudományos kutatás szervezésében, a szerve- tóság és a társzervek együttműködése példás,
      vozó vezérőrnagynak. A főigazgató 2012. ja- zőmunkában szerzett gazdag, sokirányú tapasz- ami azért nagyon fontos, mert közös a feladat,
      nuár elsejei hatállyal Dr. Papp Antal tűzoltó  talatai alkalmassá teszik őt arra, hogy ezt a meg- közös a cél. A tábornok leszögezte, szemléletvál-
      alezredest nevezte ki a Katasztrófavédelmi  újulást, a képzési rendszer átalakítását – támasz- tásra van szükség a szervezeten belül annak
      Oktatási Központ igazgatójának, Dr. Nagy Ru- kodva helyettesei munkájára, tapasztalataira –  érdekében, hogy a hivatás valóban hivatás le-
      dolf tűzoltó alezredest a Katasztrófavédelmi  levezényelje.    gyen. Ennek az átalakítási folyamatnak része az
      Oktatási Központ általános igazgatóhelyette- Dr. Bakondi György azt kérte valamennyi  új igazgató kinevezése is. Szatmári Imre neve
      sének, Diriczi Miklós tűzoltó ezredest pedig a  együttműködő társszerv munkatársától és a  nem ismeretlen, hiszen korábban a Bács-Kiskun
      Katasztrófavédelmi Oktatási Központ oktatási  területileg illetékes önkormányzattól, hogy biza- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezető-
      igazgatóhelyettesének.      lommal fogadják az új parancsnokot, s a széles- jeként tevékenykedett. Az igazgatóság előtt ke-
        Az ünnepségen megtartott beszédében  körű – akár tudományos, akár tanintézeti, akár  mény feladat áll, mégpedig a katasztrófavédelmi
      Bakondi György emlékeztetett arra, hogy minden  nemzetközi vagy társadalmi – kapcsolatok az  rendszer átalakítása, átszervezése, a vezetői
      szervezet életében fontos pillanat a parancsnok- oktatás tökéletesítését szolgálják. A tábornok  elvárásoknak történő megfelelés megyei szinten–
      váltás, így a tanintézet számára is az. Mindenek- végül sok sikert kívánt az új parancsnoknak és  jelentette ki Bakondi György.
      előtt azért, mert a katasztrófavédelem magyaror- az oktatási intézménynek. Huszár Tibor beszédében köszönetet mondott
      szági rendszere január elsejével jelentősen       Turányi József az igazgatóság személyi állományának, a Csong-
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23