Page 16 - magazin-január
P. 16

14

    KRÓNIKA Magyarország szolgálatában
      a biztonságért


         Syma rendezvénycsarnok adott otthont  hogy a katasztrófavédelem három időszakban  érdemes. A kormányfő úgy fogalmazott, az or-
         az egységes állami katasztrófavédelmi  fejti ki tevékenységét: elsősorban a megelőzés- szágban élők mindenekelőtt biztonságot akar-
      A szervezet ünnepélyes megalakulásá- ben, komoly iparbiztonsági, tűzvédelmi hatósá- nak, ami egyszerre jelenti a kiszámíthatóságot
      nak, amely a miniszterelnök, a belügyminiszter,  gi jogköröket gyakorolva, a baj órájában a véde- és a fi zikai védelmet. Mint mondta, hazánk az
      a honvédelmi miniszter, állami, önkormányzati  lemirányításban, a helyszíni mentésben, majd a  utóbbi években jelentősen legyengült, a gazda-
      vezetők és nemzetközi szervezetek képviselői,  helyreállítás és az újjáépítés koordinációjában.  ság a csőd szélére sodródott, az állam és a
      valamint a BM Országos Katasztrófavédelem  „A feladat nem egyszerű, erős közösségekre, a  családok nagy része veszedelmes mértékben
      állománya jelenlétében zajlott január 2-án. hivatás szeretetére, a hivatástudat erősítésére,  eladósodott. Elveszett a tisztességes munka
        A felhívójel elhangzása után Dr. Muhoray Ár- a csapatban való cselekvés képességére van  becsülete, és gyökeret vert az a nézet, hogy
      pád pv. vezérőrnagy, a Katasztrófavédelmi Okta- szükség a sikerhez.” munkával nem lehet boldogulni. Az állam erői
      tási Központ igazgatója tett jelentést Orbán Viktor  A főigazgató köszöntőjét követően Dr. Pin- szétforgácsolódtak, és, jelentette ki Orbán Viktor,
      miniszterelnöknek, majd a megyei csapatzászló- tér Sándor belügyminiszter kinevezéseket  a magánérdekek a köz érdeke fölé kerekedtek.
                                        Ennek következményeként mérgező anyagokat
                       adott át. Átvette országos főfelügyelői kineve-t át. Átvette országos főfelügyelői kineve
      ka
      kat és a történelmi zászlókat hozták be. Ezt kö-t és a történelmi zászlókat hozták be. Ezt kö adot Ennek következményeként mérgező anyagokat
                       zé zé zé zé zé zé zésésésésésésésétttt t t t BéBéBéBéBéBéBéércrcrcrcrcc iiiziziziziziziz LLLLLLLLLLásásásásásásásáá zlzlzlzlzlzlzlóóóóóóó tttttttű.ű.ű.ű.űű ddddddddddanananananana dádádádádádádádddártrtrtrttrttrtr ábbábábábábábábbábábábáboorooorororrororo nononononnononon kkkkkkkkkkk tűtűtűtűtűtűűtűtűtűzozozozozozozzozzozol-l-l-l-l--l-óó
      ve ve ve ve ve ve ve ve ve vetőtőtőtőtttőttt enenenennnenn aaaaaaaaa KKKKKatatatatatata asasasasasasasztzztztzztzzzz rórórórófafaafaaavévévévévévévévédedededededededeelmlmlmlmmlmmmmiiiiiii ZeZeZeZeZeZeZeZeZZeneneneneneneeen kakakakakkkar r r r elelelelőaőaőaőaőőő dádádádáááásásásásásásásá--
      vetően a Katasztrófavédelmi Zenekar előadásá- zését Bérczi László tű. dandártábornok tűzol- tárolnak gondatlanul, vagy feltöltött folyami ár-árororororororolnlnlnlnlnlnlnnakakakakakakaa ggggggggggonononononoondadadadadadadatltltltltltltlananananananululululuu,,,,,,,,, vavavavavavavav gygygygygygygyggy ffffeleeleltötötötööööltltltltötötötötött t t t fofofofof lylylyylyyyyyamaamamammmmiiiii árárárárárárár-------
                                        tá tá tá tá tá tá tá tá t

      ban a Himnusz hangzott el, utána Dr. Bakondi  tósági, Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok  térre építenek házakat, bevásárlóközpontokat.
      György tű. altábornagy, országos katasztrófavé- polgári védelmi, valamint Kossa György tű.  Ez nemcsak súlyos gazdasági károkat okozott,
      delmi főigazgató mondott köszöntőt. ezredes, iparbiztonsági főfelügyelő, illetve  hanem emberéleteket is követelt – jelentette ki a
        A tábornok ezt a napot fontosnak nevezte a  igazgatói kinevezését Varga Ferenc tű. ezre- kormányfő. Feltétlenül lépni kellett tehát. Az első
      tűzoltóság, a polgári védelem, az iparbiztonság  des, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgató- és legfontosabb változást maga az alaptörvény
      valamennyi szereplője szempontjából, hiszen  ság vezetője. A belügyminiszter tűzoltó ezre- tartalmazza, mondta a miniszterelnök, amely
      az alaptörvény alapján megalkotott sarkalatos  dessé nevezte ki Szatmári Imre tű. alezredest,  kimondja, hogy mindenki felelős önmagáért,
      törvény hatálybalépésével rendszerváltás lép- a Csongrád, illetve Tóth Tibor tű. alezredest, a  képességei és lehetőségei szerint köteles az
      tékű változás történik ezen a területen, ami fo- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa- állami és közösségi feladatok elvégzésében
      kozza a biztonságot, veszélyhelyzetben pedig  védelmi Igazgatóság igazgatóját. A kinevezé- részt venni. „Ez azt jelenti, hogy a közbiztonság
      egységessé teszi az irányítást. Az új szervezet  sek átadását követően a kormányfő emelkedett  olyan közügy, amelyben az állam felelős az első
      rendeltetése, fogalmazott a főigazgató, a ma- szólásra.      helyen, de a polgároknak is ki kell venniük a
      gyar állampolgárok élet- és vagyonbiztonságá- Orbán Viktor miniszterelnök beszéde elején  részüket a biztonság megteremtéséből és hely-
      nak, a gazdaság biztonságos működésének,  méltó évkezdetnek nevezte a katasztrófavéde- reállításából.” Mindez a katasztrófavédelem
      valamint a kritikus infrastruktúrának a védelme.  lem állománygyűlését, hiszen, mint mondta, a  számára azt jelenti, fogalmazott Orbán Viktor,
      Minthogy ezek közbiztonsági feladatok, a ka- szervezet a magyar állam egyik legfegyelmezet- hogy a jövőben a magyar emberek biztonsága
      tasztrófavédelem rendvédelmi szervként, egy- tebb, legjobban működő testülete. Az elmúlt tíz  három pilléren nyugszik. Egy erős állami pilléren,
      séges belügyminisztériumi irányítás alatt végzi  évben a katasztrófavédelem bizonyította, hogy  amelyben immár egységes, világos alá- és fölé-
      munkáját. Bakondi György emlékeztetett arra,  munkája nélkülözhetetlen, továbbfejlesztésre  rendeltségi viszonyok, felelősségi körök és ha-
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21