Page 11 - magazin-január
P. 11

9


                    10. Nagyszabású, teljes körű  14. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője december
                    belső- és külsővédelmiterv- 15-i hatállyal felmentette a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
                    gyakorlatot tartottak a MOL  gatóság igazgatói beosztásából Szatmári Imre tű. alezredest, utódának
                    Nyrt. Zalaegerszegi Finomí- pedig az ezen a napon tűzoltó alezredessé előléptetett Dr. Farkasinszki
                    tójában.       Lórántot nevezte ki. A főigazgató Huszár Tibor tű. ezredest, a Csongrád
                    14. Megújított együttműkö- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjét rendelkezési állományba
                    dési megállapodás alapján  helyezte, és kinevezte igazgatóvá Szatmári Imre tű. alezredest.
                    hangolja össze tevékenysé- 15. A működését 2012. január elsejével megkezdő Nemzeti Közszolgálati KATASZTRÓFAVÉDELEM 2012. január
                    gét a szükséges területeken  Egyetem leendő rektora a főigazgatói értekezleten tájékoztatta a jelenlévő
                    a BM OKF és az Országos  vezetőket az új felsőoktatási intézmény, azon belül is elsősorban a Kataszt-
                    Munkavédelemi és Munka- rófavédelmi Intézet működéséről.
                    ügyi Főfelügyelőség, miután  15. Megtartotta kibővített évzáró elnökségi ülését az Országos Polgárőr
                    a két szervezet vezetője alá- Szövetség. A rendezvényen megjelent és beszédet mondott a belügymi-
                    írta a közös munka alapjául  niszter, az országos rendőrfőkapitány, valamint az országos katasztrófavé-
                    szolgáló dokumentumot. delmi főigazgató.
                    17.–18. Nagyszabású szek- 16. „Ünnepelj gondtalanul!” jelmondattal szervezett sajtótájékoztatót és
                    torpróbát és gyakorlatot tar- látványos tűzvédelmi bemutatót a BM OKF – ezen belül a Fővárosi Tűzoltó-
     t to to t to t
     tott éjjel a katasztrófavédelem – ezen belül a Főváros Polgári Védelmi Igaz-ttt éééjjelll a kk ttattasztróóórófaavédelemmmm – ezen bbbelülülülülüll parancsnokság –, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.
     gatóság –, a BKV, valamint a metró polgári védelmi parancsnoksága a bu- 16. A Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Elnöksége megtartotta soros
     dapesti metró kelet-nyugati, 2-es vonalán.     ülését, amelyen egy gyűjtőszövetség létrehozásának lehetőségéről is szó
     18. Az E.ON, az ELMŰ-ÉMÁSZ és az EDF DÉMÁSZ felajánlása nyomán  esett az MTSZ, a LTSZ és a LÖTOSZ részvételével.
     képzéssorozat indult, amelyen a katasztrófavédelem és a tűzoltóságok hat- 17. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság önkéntes segítői is
     száz munkatársa részesül olyan speciális elméleti és gyakorlati felkészítésben,  részt vettek a MikulásGyár munkájában: az érkező adományok feldolgozá-
     amely a villamosenergia-iparban előforduló baleseteknél és a havária hely- sában, válogatásában és csomagolásában nyújtottak segítséget.
     zetek során történő beavatkozásokat teszik biztonságosabbá, hatékonyabbá.  19. Immár másodszor találkoztak a katasztrófavédelem, a polgári védelem,
     A továbbképzés december 7-én fejeződött be.    a tűzoltóság aktív és nyugdíjas elsőszintű vezetői a BM OKF által szervezett
     21. Országos értesítési és törzsvezetési, valamint országos lakossági riasz- év végi állománygyűlésen. A rendezvényen a főigazgató az új katasztrófa-
     tó és tájékoztató próbával egybekötött országos polgári védelmi mozgósítá- védelmi rendszerről beszélt a megjelentek előtt.
     si gyakorlat zajlott hazánkban.          20. A nagycsaládosok, illetve a szolgálatteljesítéssel összefüggésben el-
     21-december 16. A leendő gépjárművezetés-technikai oktatók képzését  hunytak árván maradt gyermekei és özvegyei köszöntése alkalmából ren-
     bonyolította az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek Kikép- dezett karácsonyi ünnepséget a Belügyminisztérium.
     ző Központja.                   20. Ünnepi állománygyűlésen köszöntek el Heizler György tű. ezredes,
                               de cember 30-val nyugdíjba vonuló Somogy megyei katasztrófavédelmi
     DECEMBERECEMBER
     D                         igazgatótól, egyben beiktatták az új vezetőt, Dr. Horváth Jenő tű. ezredest,
                               eddigi igazgatóhelyettest. Januártól az igazgatóhelyettesi posztot Baranya
     1-4. Sikeres vendégszereplésen vett részt Németországban, a hagyomá- Károly pv. alezredes, a siófoki polgári védelmi kirendeltség vezetője tölti be.
     nyos deudesfeldi adventi zenei, kulturális rendezvénysorozaton a Közpon- 20. A Balatonföldvári Jogar Továbbképző Központban tartotta évértékelő
     ti Tűzoltózenekar.                 ülését az Igazgatói Klub.
     2. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter ünnepélyes keretek között részesítet- 21. Átvette tábornoki kinevezését a köztársasági elnöktől a BM Országos
     te elismerésben a szolgálatteljesítés közben – és szolgálati kötelmekkel  Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzoltósági és polgári védelmi főfelügye-
     összefüggésben – súlyosan sérült rendvédelmi dolgozókat, közöttük tűz- lője. Bérczi László és Dr. Tóth Ferenc január elsejétől dandártábornokként
     oltókat.                      áll az országos főfelügyelőség élén.
     5-7. Hatfős magyar tűzoltó-delegáció vett részt a svédországi Vasterasban  23. Három szakterületet érintő együttműködési megállapodást írt alá az
     megrendezett fl ash-over konténergyakorlaton.    ORFK Rendészeti Szervek Kiképzőközpontja és a BM OKF.
     6. A BM OKF-en ülésezett a CTIF Magyar Nemzeti Bizottsága. A grémium  31. Szilveszter délutánján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
     értékelte az elmúlt hónapokban végzett munkát és megvitatta a jövő évben  ság vezetői a fővárosban és több megyei ügyeleten köszöntötték a szolgá-
     elvégzendő feladatokat.              latban lévő kollégákat.
     8. A „Kémia Nemzetközi Éve” hazai rendezvény-
     sorozatának záróakkordjaként az Országos Ké-
     miai Biztonsági Intézet megrendezte a „Kémiai
     Biztonság Napja” elnevezésű konferenciát, ame-
     lyen előadást tartott a BM OKF iparbiztonsági
     főfelügyelője is.
     8. A kritikus infrastruktúrák katasztrófavédelme
     témakörét ölelte fel az a tudományos konferencia,
     amelyet a Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavé-
     delmi Tanszéke szervezett. A szakmai tudomá-
     nyos fórum munkájában a főigazgatóság több
     munkatársa is előadóként vett részt.
     9. Megalakult a Magyar Mérnöki Kamara Tűzvé-
     delmi Tagozata.
     13. Műszaki szakterületi továbbképzést tartott
     a megbízott gazdasági igazgatóhelyettesek és
     a területi, helyi gazdasági szakemberek részére
     a BM OKF Oktatási Osztálya és a Műszaki Fő-
     osztály.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16