Page 8 - magazin-január
P. 8

6   J JÚLIUSÚLIUS                   21. A BM OKF-en a társhatóságok vezetői és a gázforgalmazással foglalko-

    HÓNAPRÓL HÓNAPRA 1. Az Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központ befejezte munkáját, ezt  zó cégek képviselői részvételével tartottak megbeszélést, amelyen a palackos


                                pébégáz-kereskedelemben kialakult, és potenciális veszélyt okozó tevékeny-
                                ségek felszámolása érdekében lefolytatott országos ellenőrzéssorozat ered-
      követően mint Újjáépítési Katasztrófavédelmi Törzs végzi csökkentett lét-
      számmal a devecseri lakópark műszaki átadásának és a bontási munkála-
                                ményeiről és tapasztalatairól számoltak be. Március 7. és május 31. között a
      toknak a koordinálását, a további támogatási és vállalkozói kárigényekkel
                                katasztrófavédelem területi szervei összesen 3531 telephelyet ellenőriztek,
                                ezek közül összesen 898 telephely minősült szabálytalannak.
      kapcsolatos szerződések előkészítését és megkötését.
      1. Fennállásának negyvenedik évfordulóját ünnepelte a Rendőrtiszti Főisko-
                                25. A veszélyes áruk vízi és légi szállításának katasztrófavédelmi hatósági
      la. A 2-án megtartott tizennyolcadik tisztavató ünnepségen részt vett Orbán
                                országos katasztrófavédelem vezetőinek részvételével.
      Viktor miniszterelnök is, előtte tett esküt a 103 végzős, köztük hét leendő
      katasztrófavédelmi tiszt.             ellenőrzésével kapcsolatban zajlott értekezlet az érintett szervezetek és az
                                25. A 2011. évi EU elnökség rendezvényeinek sikeres lebonyolításában és
      1. Lyushun Shen, Tajvan külügyminiszter-helyettese és budapesti nagykö- a MAL Zrt. állami felügyeletében résztvevők tiszteletére rendeztek ünnepsé-
      vete tett látogatást Devecseren és Somlóvásárhelyen, ahol a település ve- get a Belügyminisztériumban, amelyen elismerések átadására is sor került.
      zetőinek tíz, illetve ötezer dollárnyi, szabadon felhasználható pénzösszeget  26. Egy két évvel ezelőtt indított projekt valósult meg azzal, hogy Magyaror-
      adtak át.                     szág új kistérségi időjárási veszélyjelző és riasztó rendszere augusztus 1-jén
      4. Az elmúlt félév értékelését, a következő félév feladatait ismertető állomány- megkezdte működését. Annak részleteiről az Országos Meteorológiai Szol-
      gyűlést tartottak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. A  gálat és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetői közös
                                sajtótájékoztatón számoltak be.
                                27. Összesen mintegy 500 millió forint értékben vett át középkategóriájú
                                tűzoltó gépjárműfecskendőt Ajka, Siófok, Kisvárda, Ózd és Paks Hivatásos
                                Önkormányzati Tűzoltósága, valamint a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság.
                                28. Együttműködési megállapodást kötött a BM OKF és a Mezőgazdasági
                                Szakigazgatási Hivatal.
                                28-29. Légi jármű balesetének következményeit számolták fel július 28-ról
                                július 29-re virradó éjszaka a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Repü-
                                lőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltói és a társzervek egy kényszer-
                                helyzeti gyakorlat keretében.
                                29. 4 óra 30 perckor a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő vala-
                                mennyi szerv és szervezet több mint 400 tagjának részvételével zajlott riasz-
                                tási és működési gyakorlat a veszélyhelyzetekre történő felkészülés hatéko-
                                nyabbá tétele érdekében.
                                29. Kiürítési gyakorlatot tartottak Győrben a Víziszínpadon. Az aznapi koncert
                                után elrendelt kiürítés során 2 perc 21 másodperc alatt elnéptelenedett a
                                nézőtér, négy perc múlva az utolsó néző is biztonságos helyre távozott.

                                AU
                                AUGUSZTUSGUSZTUS
      sz sz sz
      szervezet vezetője, Dr. Bakondi György tű. altábornagy összességében úgy ererere veevezezeeetttttt t vevevezezezetőtőtőtőtőttőjjjjejje, DDDDDrDDDr. BBBBBBBaBaBakkkkkkokkoko ddddndddndnn iiiii GGGGGGGyGGGyG öööööröörörgygygyg tttttttűűűűűűűűűű.ű aaaaltltltltltltábáábááábábáábáborororornananan gygygyg ööööööööösssssssszezezezessssssssééééégéégé ébébébbébébenen úúúúgygy
      vélte, a kitűzött feladatokat, valamint a szemléletváltást alapvetően sikerült  1. Vezetőváltás Fejér megyében: a távozó Bárdos Zoltán mk. pv. alezredes
      megvalósítani.                   helyett Magosi Lajos tű. alezredes áll a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
      4. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Lakóépület Ter- Igazgatóság élén.
      vezési Tanszék hallgatói kéthetes nyári építőtábor keretén belül Devecseren  2. A 2011. évi EU elnökséggel kapcsolatos teendők sikeres lebonyolításában
      40 méteres pergola- és térképház, Kolontáron mászóvár építését kezdték  és a MAL Zrt. állami felügyeletében kiváló munkát végzett munkatársaknak
      meg, a munkálatokban 45 építészhallgató vett részt. A munkát két hét alatt,  adott át elismeréseket a BM OKF főigazgatója.
      július 16-ig befejezték.              4. Hárommillió forint értékben kaptak védőfelszereléseket (mellesnadrágokat,
      8. Átadták a vörösiszap által elöntött helyen épített, a kornak megfelelő új  eső ellen védő kabátokat és nadrágokat, valamint láthatósági mellényeket) a
      rendőrőrsöt Devecseren. A két zárkát és három szolgálati lakást is magába  polgári védelmi kirendeltségek és irodák a Magyar Polgári Védelmi Szövet-
      foglaló objektum három hónap alatt készült el.   ségen keresztül.
      8. Magyarország erdeiben a rendkívül gyors felmelegedés, a kánikulai meleg  5. Harmadik alkalommal ülésezett az ukrán és a magyar katasztrófavédelem
      és a csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért az  vezetése, ezúttal a két ország együttműködési megállapodása megújításának
      erdőkre, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belü- céljából. A tanácskozás Ungváron zajlott.
      li területre a vidékfejlesztési miniszter általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.  8. A három tűzoltó halálát követelő műegyetemi tűz ötödik évfordulóján ismert
      A tilalmat július 28-án feloldották.        művészek közreműködésével tűzoltóautós és motoros felvonulással egybe-
      13. Balatonföldváron tartotta soron következő szakmai értekezletét az Igaz- kötött koncerten emlékeztek a szolgálatteljesítés közben életüket áldozó
      gatói Klub.                    lánglovagokra.
      14. Szemlét tartott a vörösiszap-katasztrófát követő újjáépítés színhelyén Dr.  18. Varsói tűzoltókból álló szakmai delegáció látogatott a magyar főváros
      Pintér Sándor belügyminiszter.           tűzoltóihoz.
      15. Nógrád megyében megrendezték az Országos Katasztrófavédelmi Te- 19. Hatalmas vihar csapott le Zala megyére, amelynek következtében közel
      repfutó Bajnokságot. A versenyzők két embert próbáló távon, 4014 és 7135  30 ezer háztartás maradt áram nélkül.
      méteren női, férfi kategóriában mérték össze erejüket. 21. Megrendezték Kaposváron, a Deseda-tó szabadstrandján az Országos
      16. Magyar energetikai szakértő indult Ciprusra, hogy segítséget nyújtson a  Katasztrófavédelmi Triatlon Bajnokságot.
      haditengerészeti bázison lévő Vassilikos erőműben történt robbanás miatt  22. Negyven gyereknek, köztük tűzoltók és a katasztrófavédelem más terü-
      kialakult üzemzavar elhárításában. A Magyar Villamos Művek munkatársa  letein dolgozók gyermekeinek adott át beiskolázási támogatást a belügymi-
      24-én érkezett haza.                niszter.
      19-20. Több száz helyszínen adott munkát a tűzoltóknak az országon átvo- 22. Kigyulladt a makói fürdő fából épült, Makovecz Imre által megálmodott
      nuló vihar. Többségében leszakadt faágakat, kidőlt fákat távolítottak el, illetve  kupolaszerkezete.
      esővizet szivattyúztak.              23. Az EU Fejlesztési Bank szakértői látogattak Kolontárra.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13