Page 12 - magazin-január
P. 12

Az idén is leginkább                        ső-, és a Közép-Tiszán alakulhat ki olyan
                                        kritikus helyzet, amely veszélyhelyzet kihir-
                                        detését és rendkívüli intézkedések bevezeté-
      az árvizektől kell tartanunk                    sét, valamint több ezer technikai eszköz és
                                        több tízezer ember egyidejű alkalmazását
                                        igényli. E lépések megtételével azonban
         BM Országos Katasztrófavédelmi Fő- százalék annak az esélye, hogy a Duna, a  csak az anyagi javak terén ezermilliárd forint-
         igazgatóság a vonatkozó uniós irány- Tisza és mellékfolyóik térségében katasztro- nyi érték menthető meg.
      A elvnek megfelelően összeállította ha- fális árvíz alakuljon ki, ilyen fokú veszélyez- Belvízre az Alföld és Somogy megye terü-
      zánk katasztrófakockázatairól szóló jelenté- tetettséggel azonban egész évben, folyama- letén lehet számítani. Igen nagy a villámárvíz
      sét, illetve a több évtizedes tapasztalatok és  tosan számolni kell. Annak az esélyét meg- kialakulásának a valószínűsége az Északi-
      a jellemző kockázatok értékelése alapján  határozni, hogy kialakul-e a tavaszi hónapok- középhegységben, a Mecsekben és az Al-
      előrejelzést készített arról, milyen természeti  ban jelentősebb dunai és/vagy tiszai árhul- pokalján, míg ugyanez a jelenség a Dunántú-
      és civilizációs katasztrófák bekövetkezésé- lám, februárt követően, a nagymarosi és  li-középhegységben valamivel kisebb valószí-
      nek van meg a valószínűsége ebben az év- szegedi vízgyűjtőterületen hóban tárolt víz- nűséggel fordulhat elő, de hasonló következ-
      ben. A dokumentumból kiderül, Magyaror- készlet mennyiségéből lehet. Tekintettel arra,  ményekkel járhat.
      szágon hat rizikófaktorral folyamatosan szá- hogy a hegyekben felhalmozódó hókészlet  Valószínűsíthető, hogy a szélsőséges
      molni kell.            olvadása lassú folyamat, és az nagy mennyi- időjárási jelenségek száma 2012-ben is to-
        A jelentés, illetve az előrejelzés is egyér- ségű csapadékkal eshet egybe, jelentős víz- vább nő. A Dunántúl északi és középső terü-
      telművé teszi, hogy Magyarországon a leg- szint-emelkedések kialakulásával kell szá- letein átvonuló egyes hidegfrontok mögött
      nagyobb kockázatot 2012-ben is a vizek  molni. A legkedvezőtlenebb hidrometeoroló- akár 90 km/h sebességet is elérő, vagy azt
      kártételei jelentik. Ugyan nem egészen tíz  giai tényezők bekövetkezése esetén a Fel- meghaladó szélviharok alakulhatnak ki. A
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17