Page 7 - magazin-január
P. 7

5


     6. Koszorúzási ünnepséget rendeztek Budapesten a világháborús bombá-
     zások polgári áldozatainak emlékművénél, valamint a Légoltalom és a pol-
     gári védelem hősi halottainak emléktáblájánál.
     6–8. Közösen méltatta a katasztrófavédelem és a rendőrség szakmai ünne-
     pét a két szervezet a Belügyminisztériumban, a Vajdahunyad várában és a
     Városligetben.
     11. Genfben tartották meg az ENSZ harmadik Kockázatcsökkentési Glo-
     bális Platformja konferenciáját, amelynek munkájában a BM OKF munka-                   KATASZTRÓFAVÉDELEM 2012. január
     társai is részt vettek.
     11. Beiktatták az FPVI új igazgatóját, Kivágó Tamás pv. dandártábornokot.
     11. Komplex vegyikatasztrófa-elhárítási gyakorlatot tartottak a pusztasza-
     bolcsi vasúti pályaudvaron.
     12. A BM OKF főigazgatója és a katasztrófavédelemben érdekelt szak-
     szervezetek képviselői aláírták a Katasztrófavédelmi Érdekegyeztető Ta-
     nács együttműködési megállapodását.
     13. Három helyszínen zajlott katasztrófa-elhárítási gyakorlat Miskolcon. A
     forgatókönyv szerint reggel 6 óra 32 perckor a Richter-skála szerinti 6,8-es
     erősségű földrengés rázta meg a megyeszékhely térségét.
     13-14. Nagykőrösön zajlott a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny országos
     döntője. Az általános iskolások között a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
     csengeri Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói, a középiskolásoknál pedig
     a hevesi Eötvös József Középiskola csapata bizonyult a legjobbnak.
     17. Kaposváron megrendezték az Országos Katasztrófavédelmi Atlétikai
     Bajnokságot. A csapatok versenyében a házigazda Somogy megye végzett
     az élen.
     18. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fi ktív helyszínekre  3. Ünnepélyes keretek között kihirdették a 2011. évi Dr. Balogh Imre Emlék-ÜÜÜÜÜÜÜnÜnnÜnnenenene éépéépépépéllllylyylyeseseses kkkkkkkerererer tteteteet kkkekekkek kkkkkkööözözözözötöötötötötttttt kikikikiikihihihihhihihi ddrddrdrdrd ttetetetettététététététékkkkkkk aaaa 202020202020201111111111111. ééévéévévé iiiiii DDrDDDrDrDr. BBaBBBaBaBalolllloloo hghhghgh IIImreee EEmEmE léllélékkkkkk-
                               3.
     vonatkozó országos katasztrófariasztást adott ki. A tesztgyakorlatban az  pályázat eredményét. A vésés nélküli aranygyűrűt Dr. Bakos Gyula tű. őrnagy,
     Országos Meteorológiai Szolgálat, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,  az OKF Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese kap-
     a közszolgálati médiaszolgáltatók – a Magyar Televízió, a Magyar Rádió,  ta a „Riasztási fokozat meghatározásának nehézségei és megoldási lehető-
     a Duna Televízió és a Magyar Távirati Iroda – vettek részt, de arról számos  sége repülőgép-balesetek esetében” c. munkájáért.
     más orgánum, köztük kereskedelmi médiumok is hírt adtak. 6. A kolontári lakóparkban megkezdődött, és 9-én befejeződött a lakóépüle-
     18-június 22. Negyvenfős csoportokban összesen mintegy hatszáz tűz- tek műszaki átadása.
     oltó kapott gázszakmai ismereteket az E.ON-tól. A nagykanizsai tanpályán  6. Együttműködési megállapodást írt alá a BM OKF és a Bevándorlási és
     szervezett továbbképzésen a résztvevők megismerték a hazánkban alkal- Állampolgársági Hivatal (BÁH) főigazgatója.
     mazott gázelosztó rendszert, a földgáz égéselméletét, a leggyakrabban  9–10. Az EU magyar elnöksége szervezésében Budapesten tartották meg
     üzemzavarokhoz vezető problémákat, illetve a gázelosztó-hálózat eleme- a II. EU-USA Kritikus Infrastruktúra Védelmi Szakértői Találkozót, amelyen
     it, valamint az egyes beavatkozásokhoz szükséges kárelhárítási módsze- az Egyesült Államok, Kanada, az Európai Bizottság és az uniós tagállamok
     reket.                       képviseletében mintegy 100 szakértő vett részt.
     20. A Belügyminisztérium által létrehozott Monitoring Bizottság helyszíni  15. A 112-es segélyhívó bevezetéséről tartott sajtótájékoztatót a Nemzeti
     ellenőrzést tartott a Sajó völgye településeinek hosszú távú árvízi bizton- Fejlesztési Minisztérium államtitkára és az országos katasztrófavédelmi fő-
     ságát megteremtő beruházások helyszínén.      igazgató.
     23–25. A magyar uniós elnökség jegyében a BM OKF és az Európai Bi- 15. A DRAVIS 2 projekt keretében nemzetközi katasztrófa-felszámolási és
     zottság Humanitárius Segítségnyújtási és Polgári Védelmi Főigazgatósága  együttműködési gyakorlatot tartottak Harkányban.
     (DG ECHO) megrendezte Budapesten az Európai Unió, az Európai Gaz- 15–16. Csornán megrendezték a Dr. Prohászka Imre Tűzoltó Emlékversenyt.
     dasági Térség és a tagjelölt államok polgári védelmi főigazgatóinak 26.  16. A szlovákiai Kistapolcsányban tárgyaltak a visegrádi négyek katasztró-
     ülését.                      favédelmi főigazgatói a regionális együttműködés keretében végzett felada-
     23–25. A vörösiszap-katasztrófa elhárításának tapasztalatairól tartottak  tokról és lehetőségekről.
     háromnapos nemzetközi konferenciát Budapesten.   17. Németh Tamás tű. alezredest nevezték ki a Veszprém Megyei Kataszt-
     24. A katasztrófavédelemmel és a földgázelosztással összefüggő tevé- rófavédelmi Igazgatóság élére.
     kenységek összehangolása, szervezése és végrehajtása érdekében írt alá  20. A kolontári lakóparkban birtokba vehette új otthonát az első hét károsult
     együttműködési megállapodást a BM OKF a Magyar Gázipari Egyesülés- család.
     be tömörült földgázelosztó társaságokkal.     22. A BM OKF székhelyén tartották meg az önkéntes mentőszervezetek
     24–25. Erős földrengés okozta károkat, illetve a katasztrófa során meg- országos találkozóját.
     sérült emberek menekítését szimulálta az IRIS Európai Uniós Projekt ré- 22–23. Miskolcon rendezték az Európai Unió INTERREG IVC programjának
     szeként Tolna megyében megtartott nemzetközi katasztrófavédelmi gya- keretein belül megvalósuló „CivPro” nemzetközi projekt soron következő
     korlat.                      konferenciáját.
     28. A Sajó völgye településeinek hosszú távú árvízi biztonságát megte- 24. A devecseri lakóparkban elkezdődött a házak műszaki átadása.
     remtő beruházások helyszínein, a Sajón, a Hernádon, a Bódván befeje- 27. A Miniszterelnökség sajtótájékoztatóján Dr. Bakondi György tű. altábor-
     ződtek a mederkotrási munkálatok.         nagy tájékoztatta a sajtó képviselőit a iszapkatasztrófa utáni helyreállítás
     31. A kolontári lakópark minden házában végeztek a belső munkálatokkal. elismert eredményeiről.
                               28. Veszélyelhárítási gyakorlatot tartottak a MAL Zrt-ben
     J
     JÚNIUSÚNIUS                    30. Megszűnt a MAL Zrt. állami felügyelete.
                               30. A BM OKF az érintett hazai szervezetek részvételével nemzeti Kataszt-
     1. Beiktatták a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját,  rófa Kockázat Értékelés Konferenciát rendezett. A rendezvény első lépése
     Berecz György tűzoltó alezredest.         volt a hazai katasztrófa kockázatok azonosítási, elemzési és értékelési folya-
     1. A kolontári lakóparkban lezajlott a közművek műszaki átadás-átvétele. matának.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12