Page 6 - magazin-január
P. 6

4   25. Budapest katasztrófavédelmi helyzetéről tartott sajtónyilvános megbe- 13. Megtartotta soros országos közgyűlését a HÖTOSZ. A rendezvényen

    HÓNAPRÓL HÓNAPRA szélést a főpolgármester és az országos katasztrófavédelmi főigazgató. Az  aktuális szakmai kérdésekről tartott tájékoztatót a BM OKF vezetője.


                                13-14. Éves felkészítő gyakorlatot tartott a Békés megyében működő Körös
      egyeztetésen részt vettek a főváros közszolgáltató cégeinek vezetői és kép-
                                Mentőcsoport.
      viselői is.
                                14. A katasztrófavédelem hazai rendszeréről, az ország ár- és belvízi veszé-
      Á
      ÁPRILISPRILIS
                                lyeztetettségéről, a polgári védelmi szervezetek felkészítéséről, mozgósítá-
                                sáról kaptak átfogó elméleti, illetve a leggyakoribb árvízvédelmi módozatok-
      1. Az Európai Parlament Zöldek frakciója a magyar EU-elnökség kapcsán
                                ról gyakorlati ismereteket az ország árvízvédelmi komplex csoportjainak
      kétnapos vitát szervezett, amelynek témái között a vörösiszap-katasztrófa
                                14. Szektorpróbát tartottak 14-éről 15-re virradó éjjel a metró észak-déli
      tanulságai is szerepeltek. A rendezvényen tájékoztatót tartott és refl ektált a
                                vonalán.
      vitás felvetésekre Dr. Bakondi György tű. altábornagy, a BM OKF főigazga- parancsnokai, valamint a megyei polgár védelmi felügyelők.
      tója, kormánybiztos.
      tó tó tó tó tó t tó tóó tó tóójaajajajajajjajajjajjj ,,,,, kokokokokokokokooormrmrmrmrmrmrmrmánánánánánáánánánybybybybybybybybybyby izizziziziizziiztototototoototooototosss.ss.s.ss. 15. „Az önkéntes tűzoltók szerepe Magyarországon és Európában” címmel . . . AAAA„A„A„A„A„„„ zzzzz zz önönönönönönönönö kékékkékéékékékéééntntntntntntntnttttesessesesesesees ttttttttűzűzűzűűzűzűzűűzűzűű oooooooooooo
                                15 15 15
                                        tartott szakmai konferenciát a LÖTOSZ, amelyen
                                        az országos katasztrófavédelmi főigazgató a tűz-
                                        védelem rendszerének tervezett változásairól, és
                                        az önkéntes tűzoltók jövőbeni szerepéről adott
                                        tájékoztatást.
                                        16. Aláírták a BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szö-
                                        vetség új együttműködési megállapodását.
                                        19. „Kritikus tömeg 2011” elnevezéssel bemutató
                                        gyakorlat zajlott a győri Magvassy Mihály Sport-
                                        csarnokban.
                                        20. Átvette bútorait az első olyan károsult, aki a
                                        vörösiszap-katasztrófa után használt lakást vá-
                                        lasztott új otthonául.
                                        26. Közel egymilliárd forint értékben vettek át hét,
                                        illetve kilenc köbméteres vízszállító gépjárműveket
                                        a belügyminisztertől tizenegy hivatásos önkor-
                                        mányzati tűzoltóság parancsnokai a BM OKF-en.
                                        26. A köztársasági elnök tűzoltó dandártábornok-
      5. A lakosság tájékoztatását, szükség szerint riasztását, a nemzeti kritikus AAAAAAAAAAAA AAlalalalalalalalalalalalakokokokokkokokokokokokokok ssssssssssssssssssáágááágágáágágágáágáágágggg tttttttttttájájájájájájáájájájájjájájékékékékékékékékékéékozozzzozozozozozozozzozozozoztatatatatatatataataatátátátátátátátátátátásásásásáásáááásásásásásssáttttttttttt,t,t,t,,, ssssssssssss üzüzüüüzüzüüzüzüzüzüzüzzüükskkskskkskskskskkskskségééégégégégégégégégéggg sssssssssssz
      5. 5. 5
      i informatikai és hírközlési infrastruktúra védelmét, továbbá a BM OKF f ik ié hí kö lé ii f k ú éd l é ábbá BMOKF 28. Az Európai Civil Polgári Védelmi Szervezetek Együttműködési Fóruma AE ó i Ci il P
      Főügyelete és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Országos Infor- létrehozása és a Regionális Partnerségi Együttműködés kialakítása érdeké-
      matikai és Hírközlési Főügyelete együttműködését meghatározó megál- ben zajlott Budapesten kétnapos nemzetközi konferencia.
      lapodást írt alá a két hatóság vezetője.      28. Gyakorlaton mutatta be felkészültségét, alkalmazási lehetőségeit a Ba-
      6. Megérkezett Japánba a magyar segélyszállítmány, amely 28800 cso- ranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által megalakított, területi
      koládés almasziromból, 8640 őszibarackkonzervből, 39864 instant leves- rendeltetésű polgári védelmi szervezet, a Mecsek Mentőcsoport.
      ből és 27000 darab csokoládészeletből állt. A 73 raklapnyi magyar áru 26
                                MÁJUSJUS
      tonnát tett ki és 4 teherautóra fért fel.     MÁ
      6. A hivatásos életpálya-modell kialakításához szükséges javaslatok ki-
      dolgozása érdekében állománygyűlést tartott a BM OKF vezetése. 3. A tűzoltóság hősi halottainak emlékére koszorúzási ünnepséget tartottak
      6–8. A magyar európai uniós elnökség keretén belül Gödöllőn rendez- a katasztrófavédelmi főigazgatóság épületének VI. emeletén elhelyezett
      te meg a Seveso-II. Irányelv Végrehajtásáért Felelős Illetékes Hatóságok  márványtáblánál.
      Bizottsága 25. ülését a BM OKF. A közel száz szakember a nyitónapon  5–8. Az Európai Bizottság támogatásával Hollandiában tartottak nagysza-
      szemináriumi keretek között a veszélyeshulladék-ártalmatlanító és fel- bású polgári védelmi gyakorlatot, amelyen magyar katasztrófavédelmi szak-
      dolgozó üzemek iparibaleset-megelőzési és elhárítási gyakorlatával  emberek is részt vettek.
      foglalkozott, másnap plenáris ülést, a harmadik napon pedig gyakorlatot p p g gy 6. Állománygyűlésen méltatták a 2011. évi Tűzoltó Napot a BM OKF-en.ygy p
      tartottak.
      7. A száraztechnológiára való átállás végső,
      harmadik fázisához érkezett a MAL Zrt. azzal,
      hogy a Grazban legyártott, két ötventonnás
      szűrőberendezést leszállították Ajkára.
      8. Megállapodást írtak alá a BM OKF és az
      Országos Meteorológiai Szolgálat vezetői.
      11. A belügyminiszter úgy határozott, hogy 2011.
      december 31-ig ki kell fi zetni a tűzoltóknak a
      túlmunkáért járó pénzt.
      11. Megújult, konkrétabbá, gyakorlatiasabbá vált
      a BM OKF és a Magyar Államvasutak Zrt. kö-
      zötti együttműködési megállapodás.
      12. A már elvégzett feladatokról és a 2011-es
      tervekről tárgyalt országos küldöttgyűlésén a
      Magyar Polgári Védelmi Szövetség. A közgyűlés
      keretein belül az országos katasztrófavédelem
      főigazgatója és a szövetség elnöke együttmű-
      ködési megállapodást írt alá.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11