Page 9 - magazin-január
P. 9

7


                                       a rákkutatásért! Alapítvány felhívására az idén is
                                       több tucat tűzoltó, katasztrófavédelmi dolgozó
                                       húzott futócipőt.
                                       11. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
                                       gatóság és a MENSCH Nemzetközi Alapítvány
                                       Budapesten, a Szabadság téren tartott megem-
                                       lékezést a 10 évvel ezelőtt New Yorkban, terror-
                                       támadás következtében elhunyt közel 3000 ál- KATASZTRÓFAVÉDELEM 2012. január
                                       dozat, köztük 343 hősi halált halt tűzoltó emlé-
                                       kére. Emellett Bács-Kiskun megyében immár
                                       tízedik alkalommal megtartották a hagyományos
                                       tűzoltó emlékfutást Kecskemét és Kiskunfélegy-
                                       háza között.
                                       12.-16. Lengyelországban több helyszínen lezaj-
                                       lott az – főként a vegyi, biológiai, radiológiai és
                                       nukleáris típusú fenyegetettségre alapozott – EU
                                       CARPATHEX 2011 nemzetközi gyakorlat. A 23 fős
                                       magyar kutató-mentő csapat sikeresen teljesítette
                                       a rábízott feladatokat.
     25. Egy 250 kg-os II. világháborús romboló bomba miatt kiürítették Eger  13–15. A BM OKF és a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság öt szakértője met-
     történelmi belvárosát.               róégetési gyakorlaton vett részt a stockholmi tűzoltóság meghívására Svéd-
     26. Elindult Szolnokról a 20 főből álló hazai mentőcsapat a NATO CODRII  országban.
     2011 elnevezésű nemzetközi gyakorlatra. A 34 ország részvételével zajló  17. Egy arany és három ezüstérmet, valamint egy negyedik helyet szereztek
     gyakorlatnak Moldávia adott otthont augusztus 27-e és szeptember 1-je  a tűzoltók a Debrecenben megrendezett BM Országos Karate és Kick-box
     között a főváros, Kisinyov térségében.       Bajnokságon.
     29. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ideiglenes intéz- 19. Az Országgyűlés kétharmados többséggel megszavazta az új kataszt-
     kedésként azonnali hatállyal elrendelte a Magyarország területén forgal- rófavédelmi törvényt.
     mazott, nyílt lángot használó, emberi irányítás nélküli, hőlégballonként  20. Megújította együttműködési megállapodását a BM OKF és a Magyar
     működő „repülő kívánságlámpások” forgalomból való kivonását és vissza- Vegyipari Szövetség Vegyipari Riasztási Információs Központ.
     hívását.                      22. Megújította együttműködési megállapodását a BM OKF és a Közleke-
     31. Több mint tízéves együttműködési megállapodást újított meg az Orszá- désbiztonsági Szervezet.
     gos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos Polgárőr Szövetség. 22. A Kormányzati Koordinációs Bizottság Operatív Törzse – a NATO
                               földrengés következményeinek felszámolására kidolgozott szcenáriója
     S
     SZEPTEMBERZEPTEMBER                alapján – törzsgyakorlatot hajtott végre a BM Nemzeti Helyzetértékelő Köz-
                               pontban.
     6. Megjelent a Magyar Közlöny 2011. évi 103. számában az Országos Tűz- 23. Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetőségeiről és
     védelmi Szabályzat. A szabályzat a kihirdetését követő 30. napon, október  korlátairól tartott előadást a BM OKF-en az Országos Meteorológiai Szolgá-
     6-án lépett hatályba.               lat Numerikus Modellező és Éghajlat-dinamikai Osztályának munkatársa.
     7. Együttműködési megállapodást írt alá a BM OKF és a Létesítményi Tűz- 28–29. Megrendezték a Határon Átívelő Együttműködést Szolgáló Magyar-
     oltóságok Országos Szövetsége.           Ukrán Kormányközi Vegyes Bizottság negyedik ülését Ungváron.
     7-8. Budapesten tartották a legmagasabb szintű nemzetközi mentőkutyás  28–29. Krakkóban tartották ülésüket az EU katasztrófavédelmi főigazgatói.
     vizsgát, amelyen nyolc ország mentőkutyásai vettek részt. A magyar katasztrófavédelmet a Dr. Bakondi György tű. altábornagy vezette
     9. Ülésezett a Seveso Üzemeltetői Csoport.     delegáció képviselte.
     9. A 2001. szeptember 11-i New York-i terrortámadáskor készített hírügynök- 30. A BM OKF-en tartotta meg soros ülését a Magyar Tűzoltó Szövetség
     ségi fotókból álló kiállítás nyílt meg a Tűzoltó Múzeumban. Országos Tanácsa, amelyen a katasztrófavédelemben zajló változásokról is
     10. Immár tizenkilencedik alkalommal gyűltek össze a rákkutatásért tenni  szó esett.
     akarók Budapesten, hogy egy közös futással gyűjtsenek pénzt olyan orvosi  30. Határidőre elkészültek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a vonatkozó
     berendezésre, amely a gyilkos kórban szenvedők segítségére lehet. A Fuss  kormányhatározatban megjelölt, a Sajó-völgye egyes településeinek árvízi
                                       biztonságát szolgáló beruházások.
                                       OK
                                       OKTÓBERTÓBER
                                       4. A vörösiszap-katasztrófa egyéves évfordu-
                                       lóján a Belügyminisztérium, a BM OKF és a
                                       helyi önkormányzatok szervezésében megem-
                                       lékezéseket tartottak. Kolontáron felavatták az
                                       emlékhelyet, Devecserben átadták az elbontott
                                       házak helyén kialakított a nyolchektáros em-
                                       lékparkot.
                                       4-7. Budapesten tartotta idei szemináriumát a
                                       NATO Polgári Védelmi csoportja. Az ülésen a
                                       polgári védelem számára feladatot jelentő koc-
                                       kázatokról és veszélyhelyzetekről, illetve a glo-
                                       balizációból következő kihívásokról is szó esett.
                                       6. „A katasztrófavédelmi képzés jelene és jövő-
                                       je” címmel tartottak Budapesten módszertani,
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14