Page 10 - magazin-január
P. 10

8   szakmai-tudományos fórumot, melyen a rendészeti, azon belül is a ka- 20. A télre történő felkészülés érdekében kommunikációs törzsgyakorlat

    HÓNAPRÓL HÓNAPRA tasztrófavédelmi képzés eddigi, illetve a közeljövőben várható átalakítá- zajlott a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, valamint a hazai áramszol-


                                gáltatók között, amelynek során egy rendkívüli havazás következménye-
      sáról is szó esett.
                                inek felszámolására kidolgozott helyzetet vázoltak fel.
      7. A magyar és az osztrák katasztrófavédelmi főigazgató találkozójára
      került sor Sopronban.
                                24. A vörösiszap-katasztrófa egészségügyi és orvostudományi tapasz-
                                talatainak tanulmányozása érdekében a Svéd Szociális Igazgatóság
      8. Az idén is megrendezték a tűzoltók Lépcsőfutó Országos Bajnokságát,
                                munkatársai a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra láto-
      változatlan helyszínen, a SOTE Nagyvárad téri Elméleti Tömbjében. Pá-
                                gattak.
      rosban két pécsi tűzoltó, egyéniben pedig egy tiszaújvárosi lánglovag
      szerezte meg az abszolút elsőséget.
      12. A katasztrófavédelem munkájának segítése érdekében megalakult
                                (FEU) elnöke a HÖTOSZ megalakulásának huszadik évfordulója alkal-
      a független szakemberekből álló, 22 tagú Iparbiztonsági Tanácsadó  25. Az Európai Unió Hivatásos Tűzoltó Tiszti Szervezete Szövetségének
                                mából tartandó ünnepségre Magyarországra érkezett, ezt megelőzően
      Testület.                     pedig a BM OKF-re látogatott.
      13. A huszonkét, tűzoltótechnikában, járműtechnikában, műszaki vona- 25. A százhalombattai FER Tűzoltóság szervezésében megtartották az
      lon, logisztikában, beruházásban, vegyvédelemben, munka- és védőru- Ipari Létesítményi Tűzoltóságok 6. Nemzetközi Konferenciáját.
      házati területen jártas szakemberből megalakult a Műszaki Tanácsadó  26. Budapesten tartotta nyertes pályázata projektzáró konferenciáját az
      Testület.                     Országos Rendészeti Térségi Integrált Szakképző Központ, amely azzal
      14. Az Újjáépítési Katasztrófavédelmi Törzs átadta a folyamatban lévő  a céllal alakult, hogy a rendészeti, katasztrófavédelmi képzést folytató
      feladatokat a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állomá- intézmények összehangolják pedagógiai szakmai programjukat.
      nyából kijelölt Újjáépítési Operatív Csoport részére, amely folytatta a  26. Megrendezték az idei második lakosságfelkészítési mentori szakmai
      bontási-, valamint a kolontári halastó és a külterületi mentesítési munká- napot, amelyen a 2012. január 1-jén hatályba lépő katasztrófavédelmi
                                        törvény és végrehajtási rendelete mellett az if-
                                        júsági verseny megújított rendszeréről és a
                                        Gyermek- és Ifjúságfelkészítés 3x3-as Akcióter-
                                        vének végrehajtásáról tanácskoztak a résztve-
                                        vők.
                                        27. Az ár- és belvízvédekezésnél végrehajtott
                                        tűzoltói beavatkozások témáját járta körül a Ka-
                                        tasztrófavédelmi Oktatási Központ, a CTIF Ma-
                                        gyar Nemzeti Bizottsága, valamint a Katasztró-
                                        favédelmi Tudományos Tanács által közösen
                                        szervezett tudományos konferencia.
                                        27–28. A BM Országos Katasztrófavédelmi
                                        Főigazgatóság vezetője gépjárművezetés-tech-
                                        nikai képzések szervezését rendelte el a ka-
                                        tasztrófavédelmi szerveknél dolgozók számára.
                                        A képzés első lépéseként a Jász-Nagykun-Szol-
                                        nok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
                                        állománya számára szervezett az OKF elméle-
      latok koordinálását, a MAL üzemi területén a katasztrófa megelőzésére  ti és gyakorlati képzéseket október 27-28. között, második körben pedig
      irányuló beavatkozás munkálatainak ellenőrzését.  a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóságon érintettek vettek részt
      14. A BM OKF Krízisintervenciós Csoportjának megalakításáról, a csoport  ilyen kurzuson a Liszt Ferenc Repülőtéren november 4. és 11. között.
      katasztrófahelyzetek során adódó feladatairól tartottak megbeszélést a  28. Megtartották Balatonföldváron az október 31-én záruló balatoni vihar-
      főigazgatóság szakemberei és a Magyar Pszichológiai Társaság vezetői. jelzési szezon értékelését. Az esemény apropóján a közelmúltban meg-
      15. A Regeneráció kormányzati karrier expón, a Millenárison más belügy- alakult Somogy Mentőcsoport első nagyobb szabású gyakorlatát is meg-
      minisztériumi szervezetek mellett jelen volt a BM Országos Katasztrófa- tekinthették a rendezvény résztvevői.
      védelmi Főigazgatóság is.             28. Megtartották a MOSON Mentőcsapat rendszerbeállító gyakorlatát
      15. Az Önkéntes Katasztrófavédelmi Mentőszervezetek I. Országos Se- Győrben.
      regszemléje zajlott Szolnokon. Az önkéntes mentőszervezetek első or- 31. Tragikus baleset történt az M43-as autópályán a Makó felé vezető
      szágos szintű találkozójának, amelynek célja a lakosság és a tanulóifjúság  oldalon, ahol egy kamion és egy személyszállító kisbusz ütközött. Utób-
      megszólítása, a speciális mentési tevékenységet végző önkéntesek mun- biban tizenöten utaztak, közülük tizennégyen a helyszínen életüket vesz-
      kájának bemutatása, valamint a kapcsolatok kiépítése volt. tették.
      17.–december 16. Az új katasztrófavédelmi törvényről, a védelemigaz-
      gatásban, a tűzvédelemben, a polgári védelemben, az iparbiztonság, a NOVEMBERNOVEMBER
      gazdálkodás területén várható változásokról, az új jogkörökről, feladatok-
      ról, a szervezeti átalakulásról tartottak értekezleteket a BM OKF vezetői,  2-4. Megrendezték Baján a VIII. Országos Tűzoltó Szakmai Vetélkedő és a
      az egyes részterületek szakértői.         IV. Országos VFCS Szakmai Vetélkedő országos döntőjét. A hivatásos ön-
      19. Román-Magyar Vegyes Bizottsági ülést tartott Szatmárnémetiben a  kormányzati tűzoltóságok versenyét Szentes, a veszélyhelyzeti felderítő
      BM OKF és a Román Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Veszély- csoportok viadalát pedig a Csongrád megyei együttes nyerte.
      helyzeti Főfelügyelőség. A találkozón a határ menti megyék katasztrófa- 7. Rendőrségi szakemberekből és katasztrófavédelmi pszichológusból álló
      védelmi vezetői is részt vettek.          ötfős delegáció indult útnak kora este az egyiptomi Hurghadára, ahol egy
      20. Együttműködési megállapodást kötött a BM OKF és a Magyar Közút  magyar turistákat szállító autóbusz közúti balesetet szenvedett. A szakem-
      Nonprofi t Zrt.                   berek a baleset okainak és körülményeinek tisztázása mellett pszichológiai
      20. Befejeződött a tűzoltói túlmunkadíjak kifi zetése. Majdnem nyolcezer  támogatást nyújtottak a kint lévő magyaroknak.
      tűzoltó jutott hozzá a 2004. május elseje és 2007 vége közötti időszakban  8. A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács megtartotta tudománynapi
      felhalmozódott túlmunkadíjához és annak késedelmi kamatához, fejenként  ülését, amelyen az alkalomra kiírt pályázati felhívás nyomán beérkezett leg-
      átlagosan félmillió forinthoz.           jobb műveket is díjazták.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15