Page 15 - magazin-január
P. 15

13     Iparbiztonság munkacsoport
     Az iparbiztonság vizsgálatához a Seveso Irányelv
     hatálya alá tartozó alsó- és felső küszöbértékű  Középpontban:
     veszélyes üzemeket és a nukleáris létesítménye-
     ket vették alapul. Az iparbiztonság kérdésköre  a küszöbérték alatti
     annyiban mindenképpen eltért a többitől, hogy
     az említett létesítményekre vonatkozó kockázat-                             KATASZTRÓFAVÉDELEM 2012. január
     elemzés rendkívül összetett, valamennyi üzemre  üzemek
     külön-külön kockázati kontúrokat lehet felvázolni,
     ugyanakkor a kapott eredményt térképre vetíteni
     elég hosszadalmas feladat. Ezért a rendelkezés- Győr-Moson-Sopron Megyei  ban tárolják. A biztonságot növeli,
     re álló adatok arra adtak lehetőséget, hogy ve- Katasztrófavédelmi Igazgató- hogy a raktárak többsége beépített
     szélyeztetettségi térkép készüljön.  A ság az esetleges veszélyhely- tűzvédelmi berendezéssel van ellátva.
                        zetek szakszerű és gyors felszámolá- Probléma, hogy a tűzjelzők nem min-
     Társadalmi jellegű katasztrófák    sát segítendő minden évben súlyponti  den létesítménynél jeleznek közvetle-
     munkacsoport             témát határoz meg a megyében műkö- nül a tűzoltóságra. A berendezéseket
                        dő hivatásos tűzoltóságok részére.  rendszeresen ellenőrzik, azok üzem-
     A munkacsoport feladata végrehajtásához fi gye- Idén az alsó küszöbérték alatti – ve- képesek.
     lembe vette a Bevándorlási és Állampolgársági  szélyes anyag tárolását, forgalmazá- A gyakorlatok számára helyszínt
     Hivatal adatbázisában nyilvántartott menekült- sát, felhasználását, valamint veszélyes  adó létesítmények
     kérelmeket, valamint a határrendészeti szakte- anyaggal technológiai folyamatokat   37 százaléka rendelkezik beépí-
     rületen regisztrált intézkedéseket. Utóbbiak a  végző – üzemek tűzvédelmi helyzetét  tett tűzjelző berendezéssel,
     jogellenes cselekmények – pl. illegális migráci- vizsgálatuk meg. Ennek keretében az   16 százaléka oltóberende zéssel.
     óhoz kapcsolódóak –, a jogellenes tevékenység  előre megadott szempontrendszer  A vizsgált létesítmények többségé-
     vagy beutazási feltételek hiánya miatt visszairá- alapján a tűzoltási és műszaki menté- nél megoldott a hő- és füstelvezetés.
     nyítottak, valamint a nemzeti és nemzetközi  si szakterület begyakorló és ellenőrző  Az épületbe az oltóanyag bejuttatása
     körözések ügyében születtek. A fentieken túl a  gyakorlatokat hajtott végre, míg a tűz- rendszeresített technikai eszközökkel,
     csoport vizsgálta a migrációval összefüggésben  megelőzési szakterület hatósági ellen- tűzoltó szakfelszerelésekkel megol-
     jelentkező egészségügyi, járványügyi veszély- őrzések alkalmával vizsgálta a tűzvé- dott. Az éjszakai beavatkozások alkal-
     forrásokat és kockázatokat, a schengeni csatla- delmi jogszabályok, szabványok érvé- mával azonban nehézségekbe ütköz-
     kozás nyomán a határok bővítéséhez kapcsoló- nyesülését. A megvalósult gyakorlatok  het a közművek szakaszolása, elzárá-
     dó migrációs kockázati tényezőket.  és ellenőrzések tapasztalatait az  sa. A menekülésre, mentésre igénybe
                        igazgatóság szimpózium keretében  vehető útvonalakat kijelölték, felfestet-
     Összegzés               értékelte az érintett létesítmények ve- ték, azok megfelelőek.
                        zetőinek részvételével.     A hatósági ellenőrzések 34, a súly-
     Befejeződött a fő katasztrófaveszélyek megha- A megyében működő hivatásos  ponti téma alá tartozó létesítménynél
     tározása és kockázatainak felmérése a meglévő  önkormányzati tűzoltóságok 19 létesít- történtek meg. Ennek során több eset-
     adatok és a kidolgozott új mátrixok, diagramok  ményben 70 gyakorlatot tartottak. A  ben tapasztaltak tűzvédelmi hiányos-
     segítségével. Ez az első, de egyben legfonto- létesítmények megközelíthetősége  ságokat az ellenőrök, megszünteté-
     sabb, hazánk katasztrófaveszélyeinek számsze- szilárd útburkolaton megoldott, a köz- sükre a vonatkozó jogszabályok alap-
     rűsítését célzó lépés volt. Fontos, hogy a meg- lekedést ezeken a helyszíneken a vá- ján a szükséges intézkedéseket meg-
     kezdett munka folytatódjon, hiszen például ott,  rakozó vagy éppen rakodó kamionok  tették. Az ellenőrzések során leggyak-
     ahol csak a veszélyeztetettséget határozták  akadályozzák, esetenként feltartják a  rabban tapasztalt tűzvédelmi jogsza-
     meg, további adatbázisokat kell készíteni, azok  forgalmat. A létesítmények általában  bálysértés az üzemek elektromos
     alapján pedig kutatást végezni. Most az volt a  több oldalról megközelíthetőek, a be- rendszerére vonatkozó tűzvédelmi
     cél, hogy készüljön egy olyan értékelés, amely  avatkozási feltételek biztosítottak. A  szabványossági felülvizsgálattal kap-
     alapul szolgálhat a következő évre valószínűsít- felállítási helyek megfelelőek, rende- csolatos hiányosság volt. Volt, ahol
     hető kockázatok meghatározásához, ezzel elő- zettek, jól használhatók, a vízvétele- akadályokba ütközött a tűzoltáshoz
     segítve a felkészülés és a megelőzés folyamatát.  zés biztosított. A létesítményeket több  szükséges vízforrás megközelítése,
     Célszerű lenne a jelentés megküldésével egy  bejárattal látták el, ezek általában  néhol pedig annak tűzvédelmi-műsza-
     időben kezdeményezni azt, hogy az Európai  nagy nyílófelületűek, lehetővé teszik a  ki állapota nem volt megfelelő. Vi-
     Bizottság a pontosabb kockázatértékelés elvég- zavartalan bejutást. A tűzoltói beavat- szonylag sok probléma található az
     zéséhez nemzetközi projektek kiírásával járuljon  kozást nehezítik a kamionok, teher- épületek kiürítése, a menekülés felté-
     hozzá. Ezek elősegítenék hazánk magasabb  gépkocsik, ezeket rámpán keresztül  telei kapcsán, és a tűzvédelmi sza-
     szintű védelmi rendszerének kialakítását és se- vagy nagyméretű kapukon rakodják.  bályzatok tartalmával kapcsolatos
     gítséget nyújtanának a megelőzés és a felkészí- Emellett esetenként a közlekedési uta- pontatlanságok is nagy számban lel-
     tés területén. Szükség lenne emellett egységes  kat nyersanyagok és egyéb termékek  hetőek fel. Nem számottevőek ugyan-
     módszertan kidolgozására a természeti eredetű  ideiglenesen zárják el. akkor az éghető folyadékok, éghető
     katasztrófák kockázatának értékeléséhez, amely  A technológiához kapcsolódó ve- bázisú vegyszerek tárolása, raktározá-
     hasonlóan a veszélyes ipari üzemeknél alkalma- szélyes anyagok (ammónia) a techno- sa, illetve a szabadtéri tárolás kap-
     zott mennyiségi kockázatelemzés módszeréhez,  lógiai rendszerben, tárolókban találha- csán jegyzőkönyvezett hiányosságok.
     a harmonizált jogszabályi előírások segítségével  tók. A védőgázas élelmiszerekhez  Galumba Lajos tű. főhadnagy,
     történhetne a jövőben.        szükséges gázokat palackcsoportok-   tűzoltósági főfelügyelő
         Dr. Gyenes Zsuzsanna tű. őrnagy
             osztályvezető, KTT tag
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20