Page 17 - magazin-január
P. 17

15


     tározott irányítási rendszer lesz, és hatékonyan  képviselik a szakmájukat és az egyenruhájukat.”  Mindazok, akiknek ezek a lobogók az otthon és
     reagál veszélyhelyzetben. A miniszterelnök rö- Végezetül a kormányfő megköszönte az állo- a haza egységét jelentik – utalt Bíró László ka-
     viden szólt a védelemigazgatásban január else- mány eddigi tevékenységét, és sikereket kívánt  tolikus püspök a megyei katasztrófavédelmi
     je óta érvényes változásokról is. „Az állam mától  az ezt követő időszakhoz. igazgatóságok működési területén lévő hivatá-
     fogva nem moshatja kezét, ha a katasztrófavé-            sos tűzoltóságok szintén felvonultatott lobogói-
     delem területén valami nem zajlik megfelelően.”           ra –, nyerjenek testi és lelkierőt a haza nemes
     Hozzátette, megerősödik a képzés rendszere is,           szolgálatához, majd azt kérte, hogy az vonzó
     hiszen a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen ön-            példa legyen az emberek számára. Jákob János KATASZTRÓFAVÉDELEM 2012. január
     álló Katasztrófavédelmi Intézet működik majd. A           protestáns tábori püspök pedig arról beszélt,
     biztonság második pillérét az állampolgárok             hogy az ember természetes és legőszintébb
     bevonhatósága jelenti, mondta Orbán Viktor. Az           vágya a bajból, a kiszolgáltatott állapotból való
     új jogszabály szerint köteles polgári védelmi            szabadulás. Ebben segítik őket a katasztrófa-
     szolgálatba állíthatók azok az emberek, akik            védelemben dolgozók. Figyelmeztetett azonban
     speciális tudást, vagy speciális felszereléseket          arra, hogy a hivatásosok is emberek, akik szá-
     birtokolnak (például az orvosok, vízügyesek,            mára nem jelent könnyű feladatot felülemelked-
     mérnökök, statikusok), illetve azok az emberek,           ni a látottakon, márpedig ez elengedhetetlen
     akik fi zikai erejük, munkabírásuk miatt képesek           ahhoz, hogy továbbra is hatékonyan szolgálhas-
     a védekezésben részt venni. „A harmadik pillér           sanak.
     pedig az Önök vállán nyugszik. Ez az Önök sze-            Az ünnepélyes állománygyűlést követően a
     mélyes felelőssége. Az Önök személyes példa- Beszéde után Orbán Viktor csapatzászlót  BM OKF-en az országos katasztrófavédelmi
     mutatásán, teljesítményén, etikus magatartásán  adományozott a testületnek, amelyet az orszá- főigazgató megyei gazdasági igazgatóhelyette-
     múlik, hogy sikerül-e felépítenünk egy biztonsá- gos katasztrófavédelmi főigazgató vett át. A  seket, tűzoltóparancsnokokat, katasztrófavédel-
     gosabb Magyarországot. Olyan emberekre van  csapatzászlót a Magyar Honvédség tábori lel- mi kirendeltség-vezetőket nevezett ki, illetve
     szükségünk, akik ezeknek a feltételeknek meg- kész szolgálatának katolikus és protestáns  adta át megbízólevelüket.
     felelnek, és akik a társadalom előtt becsülettel  egyházat képviselő lelkészei áldották meg.  Galántai Judit-Újhegyi Katalin


      Tábornokká nevezték ki                      Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzoltó-
                                       sági főfelügyelője.
                                        Dr. Tóth Ferenc több mint két évtizedes
      a főfelügyelőket                         rendvédelmi, közigazgatási vezetői tapaszta-
                                       lattal rendelkezik. Részt vett hazai és külföldi
                                       természeti katasztrófák felszámolásban. Je-
         tvette tábornoki kinevezését a köztár- káresetnél látott el irányítói feladatokat a  lentős tapasztalatokat szerzett a nukleáris-
         sasági elnöktől a BM Országos Ka- főváros területén. Több szakmai publi- baleset-elhárításban, valamint a kritikus inf-
      Átasztrófavédelmi Főigazgatóság tűz- kációja jelent meg tűzoltás és műszaki- rastruktúrák védelmében is. Több szakmai
      oltósági és polgári védelmi főfelügyelője.  mentés témában. 1994-től 2000-ig Jász- publikációja jelent meg. A Fővárosi Polgári
      Bérczi László és Dr. Tóth Ferenc január else- Nagykun-Szolnok Karcag Hivatásos Tűzol- Védelmi Szövetség alapító tagja. 1986 és
      jétől dandártábornokként áll az országos fő- tóságán szolgált, 1997-től vezetői beosztás- 1990 között a Magyar Honvédség hivatásos
      felügyelőség élén.       ban. 2000 és 2001 között JNSZ Megyei  állományú tagja volt, 1990 óta polgári védelmi
       Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök a bel- Katasztrófavédelmi Igazgatóságon volt  tiszt. Katasztrófavédelmi pályafutása során
      ügyminiszter előterjesztésére 2012. január  mentésszervezési osztályvezető, majd  dolgozott helyi, területi és központi szervnél.
      elsejei hatállyal kinevezte tűzoltó dandártá- 2001 és 2010 között a Fővárosi Tűzoltó- 2010. július 15-től polgári védelmi főfelügyelő,
      bornokká Bérczi László tű. ezredest, a BM  parancsnokságon különböző vezetői beosz- a Kormányzati Koordinációs Bizottság Ope-
      OKF Tűzoltósági Főfelügyelőségének veze- tásokat töltött be. 2010 óta a BM Országos  ratív Törzsének vezetője. (Galántai)
      tőjét, és szintén 2012. január
      elsejei hatállyal tűzoltó dandár-
      tábornokká Dr. Tóth Ferenc tű.
      ezredest, a Polgári Védelmi
      Főfelügyelőség első emberét.
      A kinevezési okiratot a tábor-
      nokok a Sándor-palotában
      vették át, a ceremónián jelen
      volt többek között Pintér Sán-
      dor belügyminiszter és Dr.
      Bakondi György tű. altábor-
      nagy, országos katasztrófavé-
      delmi főigazgató.
       Bérczi László a tűzoltás,
      műszaki-mentés szakterüle-
      ten közel húszéves gyakorlat-
      tal rendelkezik. Pályafutása
      során szakmai tapasztalatait
      vidéken és a fővárosban sze-
      rezte. Számos nagy tűz- és
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22