Page 13 - magazin-január
P. 13

11


     legnagyobb szélerősségre az országban a  az ország valamely térségét, de ennek való- hezen kezelhető koronatüzek előfordulásá-
     Dunántúli-középhegységben lehet számítani. színűsége rendkívül csekély. A korábbi évek- nak ve szélye.
      Nyáron a 35 °C-ot is meghaladó maxi- hez hasonlóan 2012-ben is egyértelműen  Ipari tevékenységhez köthető balesetre is
     mumhőmérséklet az Alföldön, azon belül a  számíthatunk öt-tíz olyan kisebb földrengés- készülni kell, nagyjából húsz, létesítményen
     Duna–Tisza közén, valamint a Tiszántúl déli  re, amelyet az epicentrum környékén élők jól  belül hatással bíró balesetre lehet számítani.
     részén fordulhat majd elő, kis esély arra is  érzékelhetnek. Egyes esetekben egészen  Ezek során a környezetbe kerülő veszélyes
     van, hogy a Duna menti síkság, illetve a Kis- kis mértékű károk is keletkezhetnek. A ren- anyagok a telephelyen tartózkodó embereket
     kunság térségében a 40 °C-ot meghaladó  gések által leginkább érintett terület Buda- sem fenyegetik súlyos egészségkárosodás- KATASZTRÓFAVÉDELEM 2012. január
     hőmérsékletet is lehet majd mérni. 27 °C-ot  pest és környéke, Dunaharaszti térsége,  sal. Nagyon kis valószínűséggel kell olyan,
     legalább három napon át meghaladó napi  Kecskemét, Komárom, valamint az attól  telephelyen túlnyúló kockázattal számolni,
     középhőmérséklet a Duna–Tisza köze keleti  délre, a Balatonig húzódó sáv. amely akut, az egészségre hosszú távon ká-
     részén, a Nagykunságban, illetve a Körös- Az év folyamán először február és április  ros hatással járhat.
     Maros közében várható, főként júliusban és  közepe között fordulhatnak elő erdőtüzek, ez  Alacsony valószínűséggel, de számolni
     augusztusban. A téli időszakban -25 °C-ot  az időszak május elejéig tarthat. A második  kell Magyarország légterében tartózkodó légi
     elérő hőmérséklet legfeljebb az Alföldön, va- tűzveszélyes időszak a nyári hónapokra te- jármű valamilyen fajta balesetével is, az ilyen
     lamint az Északi-középhegység keleti részén  hető, az legfeljebb szeptember közepéig  esetek magas hatású kockázatot jelenthet-
     fordulhat elő, a -30 °C körüli hőmérsékletre  húzódhat el. Nagyobb erdőtűz az Északi-kö- nek.
     nagyon kicsi az esély, Szabolcs-Szatmár- zéphegységben, a Bakonyban, a Pilisben,  Társadalmi jellegű veszélyforrást jelenthet
     Bereg megye legkeletibb részén számítha- valamint Borsod, Bács-Kiskun és Csongrád  az észak-afrikai régióban kialakult válság
     tunk ilyen hidegre. Eseti jelleggel előfordul- megye területén alakulhat ki. Amennyiben a  elhúzódása, emiatt Magyarország déli, dél-
     hat, hogy egy nap leforgása alatt több mint  téli csapadékmennyiség jelentősen az átlag  keleti térségében erősödhet az illegális be-
     50 mm csapadék hullik le egy adott területen,  alatt lesz, miközben nő az átlaghőmérséklet,  vándorlás 2012-ben. Alacsony valószínűség-
     ez leginkább a hegyvidéki területeken fordul- akkor a kora tavaszi időszakban jelentősebb,  gel, de előfordulhat, hogy nyugati irányból, a
     hat majd elő.           akár a száz hektárt elérő, vagy annál is na- schengeni zónán belülről érkezik migrációs
      Az sem zárható ki teljesen, hogy na- gyobb tűzesetekre kell számítanunk. Hason- hullám.
     gyobb károkat okozó földrengés rázza meg  ló nyári időszak esetén nő a kiterjedt és ne-


     Így készült Magyarország nemzeti


     katasztrófakockázat-értékelése       z Európai Unió Tanácsának következte- Miként dolgozott az Ár- és belvíz  viharos (90 km/h feletti), illetve orkán erejű (120
       tése alapján december közepére elké- munkacsoport?       km/h feletti) szél, az extrém hideg (-25 °C, illet-
     Aszült Magyarország katasztrófakocká-                ve -30 °C alatti hőmérséklet), az extrém meleg
     zat-értékelése. Ennek alapján idehaza jellem- A csoport minden rendelkezésére álló informá- (40°C körüli maximumhőmérséklet, illetve a
     zően hat katasztrófaveszély előfordulásával kell  ciót összegyűjtött, így a veszélyeztetettségi  három napon át 27 fok feletti napi középhőmér-
     számolni – ár- és belvizekkel, földrengésekkel,  térképeket, az ár- és belvíz által veszélyeztetett  séklet) kérdéskörét. A csoport kiszámította a
     erdőtüzekkel, ipari balesetekkel, a rendkívüli  települések besorolási jegyzékét, illetve az el- fenti időjárási elemek visszatérési gyakoriságát
     időjárással kapcsolatos eseményekkel, illetve  múlt évtizedek árvízi statisztikáit. A kockázati  (szél esetében évszakonként, a többinél éven-
     civilizációs (tömegrendezvények, terror, migrá- mátrix összeállításához felhasználták azokat  ként), az Országos Meteorológiai Szolgálat
     ció) katasztrófákkal. A kockázatértékelésben,  az értékeket, amelyek az egyes folyókon az  pedig megvizsgálta, hogy 50 és 100 évente
     valamint a jelentés elkészítésében az egyes  árvíz-bekövetkezési gyakoriságot mutatják,  milyen extrém értékeket vesz fel a napi széllökés
     katasztrófaveszélyek elhárításában érintett ága- valamint azokat, amelyek az egyes árvizek  maximuma, a napi csapadék összege, a napi
     zatok, országos hatáskörű központi államigaz- emberekre, épületekre gyakorolt hatásait mu- minimum- és maximumhőmérséklet, azaz ilyen
     gatási szervek, tudományos és felsőoktatási  tatják meg. Ez utóbbiak az úgynevezett sérü- időtávon mennyire alakulhat ki szélsőséges
     intézmények vettek rész hat munkacsoportban. lékenység meghatározásához nyújtanak ala- érték hazánkban.
      Nehezítette a munkát, hogy nem egyformán  pot. A folyamat fő koordinátora készített egy ún.
     voltak elérhetőek az egyes veszélyeztető hatá- eseményfát az árvízi eseményekre, amely az Földrengés munkacsoport
     sok kockázatának felméréséhez szükséges  ipari balesetekből átvett „bow-tie” diagram spe-
     elemzések és adatok, illetve hiányzott egy olyan  ciális változata volt. A katasztrófavédelem te- A munkacsoport a rendelkezésre álló adatok
     – esetleg jogszabály által meghatározott – közös  rületi és helyi szervei pedig a vízügyi szakága- alapján megállapította, hogy az analízishez
     módszer, amellyel az értékelést konkrét kritéri- zattal együtt kidolgozott szempontrendszer  Magyarország földrengéseinek, földrengésku-
     umok és módszerek alapján lehetett volna elvé- alapján végezték a munkát. Külön szempont- tatásainak történelmi előzményeit, területi el-
     gezni. Először tehát ezt kellett kidolgozni, meg  rendszer készült az árvízi eseménysorra, a  oszlás alapján összeállított veszélyeztetettsé-
     kellett határozni azokat a lépéseket, amelyek  belvízre és a villámárvíz jelenségére. gi térképét, szeizmikus térképét, illetve Buda-
     mentén a csoportok el tudták kezdeni a munkát.           pest belvárosának földrengéskockázati elem-
     Éppen ezért úgynevezett kockázati mátrixok és Rendkívüli időjárás munkacsoport zését tudja alapul venni. A szeizmikus veszély
     kockázati térképek készültek. Hasonló mátrix            meghatározása három mennyiség – veszé-
     eddig csak a települések polgári védelmi beso- A munkacsoport felmérte, hogy mely potenciá- lyeztetettségi szint, gyakoriság vagy visszaté-
     rolásához született. Ennek segítségével és a  lisan veszélyt hordozó időjárási eseményeket  rési idő és földrajzi hely – alapján, a veszély
     történeti adatok alapján valamennyi csoport  kell a jelentés elkészítéséhez megvizsgálnia.  felmérése pedig a nemzetközi gyakorlatnak
     elkészítette a kockázati vagy a veszélyeztetett- Elemezni kellett tehát a nagy mennyiségű csa- megfelelően két becslési eljárás felhasználá-
     ségi térképeket.         padék (24 óra alatt több mint 50 mm), az erősen  sával történhet.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18