Page 5 - magazin-január
P. 5

3


                                       rengésekből adódó katasztrófák hatékony elhá-
                                       rítását célzó megállapodást írt alá.
                                       2. Három polgári védelmi műveleti tiszt indult Mál-
                                       tára. A BM OKF-től Jackovics Péter pv. őrnagy és
                                       Garaguly István pv. százados, a Bevándorlási és
                                       Állampolgársági Hivataltól Radics Balázs pv. had-
                                       nagy azért utazott a szigetországba, hogy támo-
                                       gatást nyújtson a Líbiában rekedt uniós állampol- KATASZTRÓFAVÉDELEM 2012. január
                                       gárok kimenekítésén dolgozó, a brit képviseleten
                                       működő nemzetközi csoportnak. A magyar szak-
                                       emberek 6-ig dolgoztak Máltán.
                                       2. Dr. Bakondi György tű. altábornagy átadta az
                                       E.ON Hungaria Zrt. nagykanizsai tanpályáját. Ez
                                       az első földgázipari komplexum az országban,
                                       amely a vállalat szakemberei mellett 120 kataszt-
                                       rófavédelmi szakember ingyenes képzését is
                                       biztosítja.
                                       9. Devecserben elkezdődött a bontásra ítélt ingat-
                               lanok dózerolása, a törmelék elszállítása.a la laa lanonoononononokkkkkkkkkkk dóóódódódódódódódóódózezezezezezezerororrororrorolááláláláláláálálásasasasasaasasa, aaaaaaaa töötöttöötöttööttötö
     te te t te t te te
     tegrált árvízkezelésről és kockázat-felmérésről szóló tanácsi következtetés e te te tegrggrggrgrgrgrgrg álálálálááláláltttttttt áárárrárárárár ívívívívívíví kzkzzkzkzkzkzkezzezezezezez leleleleleleléésésésésésésrőőrőrrőrőrőrőllllllll éésésésésésés kkkkkkkkococococococockákákákákákákákázazazazazazazatttttt-t-t fffefeefefefefellmlmlmlmlmlmlméérérérérérérérééééésséésésésésésééséés őőrőrőrőrrőrőrőrőrőrőllllllll szszzszszszszszs ólólólólólólólólóóóóóóóó ttaataataataa
     tervezeteket vitatták meg.             10. A kormány június 30-ig meghosszabbította a Veszprém megyére kihir-
     17. A vörösiszap sújtotta területen befejeződött a gépjárművek kárfelmérése,  detett veszélyhelyzetet
     értékbecslése.                   11. Rendkívül erős, a Richter-skála szerinti 8,8-as földrengés rázta meg
     17–18. A brüsszeli NATO Főhadiszálláson tartották meg a NATO Polgári  Japán északi részét, majd ennek következtében szökőár alakult ki. Japán
     Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság (CEPC) idei első félévi plenáris ülését,  nemzetközi, közte európai uniós segítséget, egyebek mellett városi kutató-
     amelynek munkájában Dr. Bakondi György vezetésével a BM OKF háromfős  mentő csapatokat kért.
     küldöttsége vett részt.              16-18. Hatodik alkalommal rendezték meg Balatonföldváron a Polgári Vé-
     22. A kormány határozatot adott ki a Sajó völgye egyes településeinek árví- delmi Kirendeltség-vezetők Országos Konferenciáját. A háromnapos rendez-
     zi biztonságát hosszútávra megteremtő beruházásokról. vény kiemelt témája az árvizek elleni védekezéssel kapcsolatos polgári vé-
     22. A BM OKF és a Magyar Gázipari Egyesülésbe tömörült gázelosztó tár- delmi feladatok elmélete, gyakorlata és a bekövetkezett káresemények ta-
     saságok között 2010-ben megkötött együttműködési megállapodás tartalmá- pasztalatainak feldolgozása volt.
     nak áttekintése, esteleges módosítása, az elmúlt időszak tapasztalatainak  18. Átvette tábornoki kinevezését a köztársasági elnöktől Dr. Tollár Tibor pv.
     megvitatása érdekében az országos katasztrófavédelmi főigazgató megbe- dandártábornok, a BM OKF gazdasági főigazgató helyettese
                               dandártábornok, a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettese
     szélést tartott a gázelosztó társaságok vezetőivel.
     23. A magyar külügyminiszter az EU Polgári Védelmi Mechanizmus aktivá-
     lásáról döntött a konzuli segítségnyújtás támogatására, az EU-s állampolgá-
     rok Líbiából történő hazaszállítása érdekében. A február második felében
     kialakult válsághelyzet következtében több mint ötezer EU-s állampolgár
     rekedt az afrikai országban.
     24. Veszprém megyébe látogatott a köztársasági elnök. Schmitt Pál felesé-
     gével a vörösiszap sújtotta térséget is megtekintette. Programja során ellá-
     togatott az Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központ Újjáépítési Mun-
     kacsoportjába, ahol a katasztrófavédelem szerepéről, a munkacsoport fel-
     adatairól tájékozódott, majd megtekintette az épülő devecseri lakóparkot.
     24. A város egészségügyi helyzetéről tartott lakossági fórumot Devecseren
     Dr. Göndöcs Zsigmond kormányzati egészségügyi megbízott.
     24. A lakosság tájékoztatásának gyakorlatilag teljes szegmensét átfogó
     előadásokkal „Felkészülten a katasztrófákkal szemben” címmel szakmai
     konferencia zajlott Pécelen a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban. 18. Elindult az Európai Unió polgári védelmi csapata (EU CP) Japánba. A 17 . .ElElElElElElElEElElEiniinininiinininnindddududududdudududududd ltltltlttltltltlttaaaaaazzz zz zzzEEEuEuEuEuEuEuEuEuEuEuE róróróróróróróóróróór papapaapapaapappap iiiiiiiiiii i UUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnióióióióióióióióióióióióióppppppppppp lolololoolololollolololgágágágágágágáágágágágágáriririririiiririririrrivvvvv
                               18 1 18 18
     26. E naptól kezdve minden szombaton 9 órától 16 óráig nyílt nap volt a  fős EU csoport helyettes vezetője Jackovics Péter pv. őrnagy, a BM OKF
     kolontári lakóparkban, ahol az épülő ingatlanok tulajdonosai megtekinthették  Műveleti Osztályának vezetője volt. Nemcsak a vezetőt helyettesítette, hanem
     a mintaházat, valamint saját házuk készültségi fokát. felelős volt a csapat tagjainak biztonságáért, védelméért és esetleges kime-
     28. A MAL Zrt.-ben megkezdték az átállást a száraztechnológiára. Sikeresen  nekítéséért, valamint a napi tevékenység megszervezéséért. Ezen kívül
     lezajlott a technológiaváltást megelőző próbaüzem. koordinálta a szakértői csapatban dolgozó két radiológus szakértő tevékeny-
     28. A Polgári Védelem Világnapja alkalmából koszorúzási ünnepséget, majd  ségét, illetve összeállította az EU MIC felé készítendő napijelentést. A magyar
     ünnepi állománygyűlés tartottak a BM OKF-en.    szakemberek április 9-én érkeztek vissza Budapestre.
                               23. A BM OKF-en ülésezett a Nemzetközi Tűzoltó Szövetség (CTIF) Magyar
     M
     MÁRCIUSÁRCIUS                   Nemzeti Bizottsága, amely egyben új elnököt is választott Bérczi László tű.
                               ezredes, tűzoltósági főfelügyelő személyében.
     1. A vörösiszap-katasztrófa következményeiről és tapasztalatairól rendezett  23. Két megye részvételével komplex árvízvédelmi gyakorlat zajlott március
     konferenciát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Ma- 23-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kisvárdán és Dombrádon. Ennek
     gyar Tudományos Akadémia. A rendezvényen a két intézmény között  célja a megelőzés és az árvízi védekezési feladatok szakszerű, eredményes
     együttműködési megállapodások születtek meg. Az OKF és az MTA első  végrehajtása az esetlegesen bekövetkező károk enyhítése érdekében.
     embere a lakosság élet- és vagyonbiztonságát erősítő intézkedések ösz- 24. A katasztrófavédelmi ismeretanyag szélesebb körű átadásának lehető-
     szehangolását, illetve a szakmai, tudományos munka fejlesztését célzó  ségeiről, annak a képzési rendszerbe való beépítéséről folytatott megbeszé-
     együttműködést, míg az országos katasztrófavédelem főigazgató-helyet- lést az országos katasztrófavédelem főigazgatója az oktatásért felelős állam-
     tese az MTA Geodéziai és Geofi zikai Kutatóintézete igazgatójával a föld- titkárral.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10