Page 3 - magazin-január
P. 3

1


     Újév, új feladatok,                         A tartalomból     új szervezet                            Mi történt 2011-ben? ...................................2


                                       Időszerű kérdések
       ékés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánok! Jól ismert, általánosan  Az idén is leginkább az árvizektől kell  KATASZTRÓFAVÉDELEM 2012. január
       alkalmazott újévi köszöntő mondat ez, megilleti a katasztrófavédelemben dol- tartanunk ........................................................10
     Bgozó valamennyi kollégát, elöljáróként mindannyiuknak ezt kívánom. Legyen
     békés a 2012-es év, hiszen túl vagyunk a katasztrófavédelem rendszerének megújítá-
     sát célzó munka nagy részén. Boldog, mert minőségi munkát legjobban olyan embe-
     rekkel lehet végezni, akik elégedettek az életükkel. Sikerekben gazdag, hiszen közös
     erőfeszítéssel megújult a szervezet, és létrejött egy erősebb, markánsabb testület,
     amely határozottan fogalmazza meg szerepét, helyét a rendvédelem területén.
      „Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság alapvető rendeltetése a magyar
     lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra
     elemei biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsá-
     gi feladat. Országos hatáskörű rendvédelmi szervként elsődleges célja a katasztrófák
     megelőzése hatósági eszközökkel, mentés a már bekövetkezett polgári veszélyhely- Krónika
     zetekben, a védekezés megszervezése és irányítása, valamint a káros következmények  Magyarország szolgálatában
     felszámolása, a helyreállítás-újjáépítés.              a biztonságért ................................................14
      A szervezet január elseje, a katasztrófavédelmi törvény hatályba lépése óta rendel- Év végi összegzés .........................................17
     kezik azokkal a jogosítványokkal, amelyekkel élve e feladatok gyorsan és hatékonyan  Védelemigazgatás 2012-ben ........................18
     elvégezhetők. Széleskörű iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági hatás- Áramszolgáltatói tanpályákon képezték
     köröket gyakorol: előír, engedélyez, tilt, korlátoz, ellenőriz és szankciókat alkalmaz,  a tűzoltókat .....................................................20
     veszélyhelyzetek megelőzése érdekében más hatóságok tevékenységét összehangol-
     ja. Országos, megyei, térségi és helyi hivatásos szervezetekkel, önkéntes és bevont
     kötelezett polgári védelmi szervekkel, jelentős eszközparkkal, kiépült logisztikai háttér-
     rel rendelkezik. Speciális eszközöket gyártó és javító, országos lefedettségű gazdasá-
     gi társaságot működtet, illetve beruházás-szervezést és ingatlan gazdálkodást végez.
     Fontos hatásköröket gyakorol a magyarországi kritikus infrastruktúrák beazonosításá-
     ban, felügyeletében, valamint a polgári veszélyhelyzeti tervezésben, a védelemigazga-
     tásban, a nemzetgazdaság mozgósításában, az állami tartalékgazdálkodásban. Sza-
     bályozza, irányítja és teljes körűen felügyelet alatt tartja a tűzvédelmi rendszert, helyi
     készenléti hivatásos szervei végzik a tűzoltást, műszaki mentést, a lakosság védelmét,
     tájékoztatását és riasztását. Az országos katasztrófavédelem irányítja az önkormány-
     zati, létesítményi tűzoltóságok, bevont önkéntes egyesületek részvételét a tűzoltásban,  Az igazgatóságok életéből ........................24
     műszaki mentésben. Mindemellett fenntartja a területi kiképző bázisokat, a Katasztró-
     favédelmi Oktatási Központot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi
     Intézetét, és tudományszervezést végez. Mindezeken túl modern távközlési,
     bevetésirányítási, informatikai, valamint az egész országot lefedő, mérő-, érzékelő,
     lakosságriasztó-rendszereket tart fenn.”
      Ezekkel az eszközökkel és jogosítványokkal azonban nem csak rendelkezni, élni is
     kell, hiszen ahogyan azt a miniszterelnök január 2-án, az egységes állami katasztrófa-
     védelmi rendszer ünnepélyes megalakulásakor leszögezte: „az állam mától fogva nem
     moshatja kezét, ha a katasztrófavédelem területén valami nem zajlik megfelelően.”
      A katasztrófavédelem tehát ez évtől jelentős felhatalmazással bír, ami lehetőség,
     egyben óriási felelősség is. A szervezet a 2010-ben és 2011-ben mutatott helytállásá-
     val komoly presztízst szerzett hazai és nemzetközi szinten is, ám a katasztrófavéde- A címlapon szereplő fotót
     lemben dolgozók nem felejthetik el, mekkora a tét: a bizalmat eljátszani nagyon könnyű,  Illyés Tibor (MTI) készítette
     visszaszerezni, újraépíteni már sokkal nehezebb, kiváltképp, ha elvesztése sokba került,
     esetleg emberi sorsok alakulását írta át. Hiszek abban, hogy a szervezetben dolgozók
     mindezzel tisztában vannak, képességüket, felkészültségüket bizonyítani fogják, és  Fotók: Jóri András, Páros György
     ezzel a hivatás visszanyeri régi tartalmát, megújul az elmúlt években elkoptatott szavak
     jelentése: a nemzet ügye iránti elkötelezettségé, a személyes bátorságé, a kötelesség-
     tudaté, a közösséghez tartozásé.                    A BM Országos Katasztrófavédelmi
                                         Főigazgatóság hivatalos honlapja:
                              Dr. Bakondi György www.katasztrofavedelem.hu
   1   2   3   4   5   6   7   8