Page 4 - magazin-január
P. 4

2

    HÓNAPRÓL HÓNAPRA Mi történt 2011-ben?         24. Tervezők, kivitelezők, beruházók, illetve mérnökök vettek részt a BM OKF

      JANUÁRANUÁR
      J
                                által szervezett tűzvédelmi konferencián. Az új Országos Tűzvédelmi Sza-
                                bályzat mellett a mérnöki módszerekről, szoftverekről és oltórendszerekről
      4. Az árvizekre való hatékonyabb felkészülés érdekében megbeszélés zajlott
                                szóló előadásokat hallgathattak meg a résztvevők.
      a BM OKF-en a katasztrófavédelem, a honvédség, a rendőrség, a büntetés-
      végrehajtás, a vám- és pénzügyőrség vezetői között.
                                képviselő szakértők részvételével az Európai Unió Tanácsa soros magyar
      6. A BM OKF központjában megtartották a megyeszékhelyi tűzoltóparancs-
                                elnökségének egyik prioritása jegyében Integrált Árvízkezelési Elnökségi
      nokok értekezletét.                24-26. 26 országot, az Európai Unió Bizottságát, a Tanács Főtitkárságát
      7. Beiktatták hivatalába az új Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatót,  Munkaműhely zajlott Budapesten. Az alkalomra az Európai Unió tagállama-
      Bárdos Zoltán mk. pv. alezredest.         inak polgári védelmi főigazgatói, az EGT-tagállamok és Horvátország képvi-
      12. Kolontár és Devecser térségében összesítették a lakossági kárigényeket. selői kaptak meghívást. A nemzetközi szakmai fórumon megfi gyelőként részt
      12. A kormány megelőző célzattal árvízi veszélyhelyzetet hirdetett ki Borsod- vett az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Veszélyhelyzet-kezelési Hiva-
      Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területére. Az ennek kapcsán végre- talának (FEMA) egy vezető szakembere is.
      hajtandó feladatok áttekintése és a szükséges intézkedések meghozatala  26. A nyugállományba vonuló Dr. Bende Péter tű. vezérőrnagy helyett a fő-
      érdekében Miskolcon rendkívüli ülést tartott a megyei védelmi bizottság. városi közgyűlés január 26-i hatállyal Varga Ferenc tű. alezredest, a Fővárosi
      13. A BM OKF főigazgatója megbeszélést tartott az Állami Számvevőszék  Tűzoltó-parancsnokság addigi mentési parancsnokhelyettesét bízta meg az
      vezetőivel.                    FTP vezetői teendőinek ellátásával.
      15. Három fi atal lány életét vesztette a budapesti West Balkán szórakozóhe- 26. Az országos katasztrófavédelem főigazgatójának kezdeményezésére a
      lyen, ahová jóval több embert engedtek be, mint amennyit a hely kapacitása  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság vezetői a két szervezet együttműkö-
      megengedett volna.                 désének lehetséges irányairól folytattak megbeszélést a BM OKF-en.
      17. Fejér megye Kulcs településén megcsúszott egy löszfal, amelynek kö- 29. A Richter-skála szerint 4,7 erősségű földrengés volt a Komárom-Eszter-
      vetkeztében két utcában 53 lakóingatlant kellett kiüríteni a közvetlen veszély  gom megyei Oroszlány térségében
      miatt, a löszfalcsúszás egy másik utca negyven ingatlanát is veszélyeztette
                                FE
      közvetve.                     FEBRUÁRBRUÁR
      18. Öt ember, köztük három tűzoltó megsérült Győrben egy gázrobbanásban.
      Egy tűzoltó súlyos, kettő könnyebb sérülést szenvedett. 1. Sallai Péter tű. alezredest nevezték ki a Győr-Moson-Sopron Megyei Ka-
      20. A polgári védelem megújítása érdekében már megtett, és a még tervezett  tasztrófavédelmi Igazgatóság élére. Baranya megyében e naptól Dr. Góra
      lépésekről, feladatokról zajlott országos értekezlet a BM OKF-en a megyei  Zoltán tű. ezredes tölti be az igazgatói posztot.
      katasztrófavédelmi igazgatóságok és a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság  4. Az infokommunikáció területén lehetséges és szükséges együttműködés-
      igazgatói, valamint a polgári védelmi kirendeltségek és irodák vezetői szá- ről folytatott megbeszélést a BM OKF vezetése, valamint a Nemzeti Fejlesz-
      mára.                       tési Minisztérium infokommunikáciért felelős államtitkára.
      21. A Belügyminisztériumban árvízvédelmi felkészülési napot tartottak, ezzel  9. Dr. Bakondi György tű. altábornagy, a BM OKF főigazgatója, az állami
      egy időben a Nemzeti Helyzetértékelési Központban a Kormányzati Koordi- felügyelet alá vont MAL Zrt. kormánybiztosa sajtónyilvános szemlén tekintet-
      nációs Bizottság Operatív Törzsének négyfokozatú árvízvédelmi törzsgya- te át a kármentesítés és a helyreállítás-újjáépítés helyzetét a vörösiszap-
      korlata zajlott, illetve a megyei védelmi bizottsági elnökök részvételével  katasztrófa által sújtott térségben.
      egyeztetés folyt az árvízi helyzetben ellátandó vezetői feladatokról. Ekkor  10. A BM OKF és területi szervei, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a
      írták alá az Országos Bevetés-irányítási Tervet is. Nemzeti Közlekedési Hatóság, a MÁV Zrt., és a veszélyes áruk vasúti szál-
      21. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fe- lításában érdekelt vasúti társaságok vezetőinek, szakembereinek részvéte-
      lügyelőség kiadta a MAL Zrt. egységes környezethasználati engedélyét. Az  lével zajlott szakmai egyeztetés az országos katasztrófavédelemnél.
               g
            j
      engedély 2018. január 31-ig érvényes.       13. Devecserben megnyílt az iszapkárosultaknak szánt bútorok bemutató-g
                 y
         y
       g
                                        terme.
                                        13. Befejeződött a vörösiszap-katasztrófa követ-
                                        keztében károsodott konyhakertekben és a ha-
                                        szonállat-állományban keletkezett károk felméré-
                                        se, összesítése.
                                        15. A Belügyminisztériumban tartott évértékelő,
                                        feladatszabó értekezletet a BM OKF vezetése. A
                                        rendezvényen értékelő beszédet mondó Pintér
                                        Sándor belügyminiszter a BM OKF 2010-es mun-
                                        káját jónak, a vörösiszap-katasztrófára történt
                                        reagálását pedig kiemelkedő színvonalúnak ne-
                                        vezte.
                                        15. A MAL Zrt. telepére megérkezett az első nyo-
                                        mószűrő a száraztechnológiához való átálláshoz.
                                        A vörösiszap-tározók közelében megépült a 1290
                                        méter hosszú, ún. 2-es gát. Ösztöndíjátadó ün-
                                        nepséget tartottak a Gárdonyi Géza Általános
                                        Iskolában.
                                        16. A magyar EU elnökség ideje alatt második
                                        alkalommal, Brüsszelben zajlott PROCIV tanácsi
                                        munkacsoportülés. A delegációk a többi között az
                                        integrált árvízkezelési elnökségi munkaműhely
                                        munkáját, a magyar elnökség prioritását adó in-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9