Page 10 - katved-április
P. 10

10   delmi tervek tartalmára és kontrolljára, a tűz- az erdőtüzes gépjárművek és légi eszközök  munkatársa, Barta-Vámos László tű. százados

       vaslatokat fogalmazott meg az erdőtűzvé-
                                          A BM OKF Tűzvédelmi Főosztályának
   Időszerű kérdések oltás során alkalmazott erők-eszközök készen- re, a vízhiányos területek problémájára, a lo- a megelőzés nemzetközi gyakorlatát mutatta
                       bevetésére, a rádióforgalmazás nehézségei-
                       gisztikai kérdésekre, a civil erők bevonására,
      létben tartására, a karbantartásra, tisztításra,
                                        be, tájékoztatást adott az erdőtüzek megelő-
                       valamint a sajtó és a lakosság tájékoztatására.
                                        zésére megalakult nemzetközi munkacsoport
      a tűzgyújtási tilalom elrendelésére, az oltóvíz
                        A bugaci tűzvizsgálati eljárás tapasztala-
      biztosítására vonatkozó előírások továbbfej-
                                        szerepéről és fontosságáról. Arról, hogy milyen
                       tairól Urbán Vince tű. alezredes, a kecskeméti
                                        szerepet tölt be az erdészeti hatóság az integ-
      lesztésére. Előadása végén az igazgatóhelyet-
      tes beszámolt a vegetációtüzek megelőzésére
                       katasztrófavédelmi kirendeltség munkatársa
                                        rált erdőtűzvédelemben, a Nemzeti Élelmiszer-
                       beszélt. Előadása során ismertette a hatályos
      tett intézkedésekről, kiemelve a megyei tűz-
                                        lánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság
      megelőzési bizottságon belül létrejött, a sza-
      badtéri tüzek megelőzésével, a kárelhárítással
                                        Debreceni Péter fő erdőfelügyelő adott tájé-
                       tanulmány készült, hogy a kiemelt nagy kiterje-
      foglalkozó munkacsoportot, a lakosságtájékoz- szabályozókat, amelyek alapján komplex eset- részéről Dr. Nagy Dániel igazgatóhelyettes és
                       désű tűzeseteket a jövőben gyorsabban, haté-
                                        koztatást. Antal Zoltán, a KEFAG Kiskunsági
      tatást, a kockázati helyszíneken végrehajtott  konyabban lehessen felszámolni. Az alezredes  Erdészeti és Faipari Zrt. munkatársa a kon-
      több mint kétszáz ellenőrzés tapasztalatait. elmondta, a bugaci erdőtűz tűzvizsgálata azért  ferencia résztvevőinek az erdőgazdálkodók
       Babud Jenő tű. alezredes, a kiskunhalasi  is tekinthető kiemelkedőnek, mert a közel 1100  feladatairól, a cég erdőtűz elleni védelemben
      katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője a  hektáros területen egy kis, harmincötször húsz  kialakított gyakorlatáról beszélt. Az erdőgaz-
      nagy kiterjedésű, hosszan tartó erdőtüzeknél  méteres tisztásra sikerült behatárolni a tűz  dálkodás tűzvédelmi kérdései védett területen
      a tűzoltásvezetés során jelentkező nehézsége- keletkezési helyét. A tűzvizsgálat során leg- címmel Filotás Zoltán, a Kiskunsági Nemzeti
      ket taglalta. Előadásában szólt az alföldi erdő- nagyobb segítség mindig a helyben lakó „tu- Park Igazgatóság természetvédelmi szakrefe-
      tüzek eszkalálódásakor jelentkező visszatérő  lajdonos”, aki ismeri a területet és a közelben  rense tartott előadást.
      nehézségekről és akadályokról, mondandóját  lakó embereket. A felkutatott tanúk többségét  Az erdőtüzek során alkalmazható térinfor-
                                              matikai megoldásokat Sze-
                                              gedi Szabolcs tű. zászlós,
                                              a Bács-Kiskun Megyei Ka-
                                              tasztrófavédelmi Igazgatóság
                                              munkatársa tárta a hallgató-
                                              ság elé. Bemutatta a kataszt-
                                              rófavédelem által használt
                                              technikai lehetőségeket és a
                                              rendelkezésre álló eszközö-
                                              ket, beszélt a hagyományos
                                              térképek fontosságáról és a
                                              modern térinformatikai esz-
                                              közök használhatóságáról a
                                              kárhelyszínen. Az előadásá-
                                              ban kiemelte a műveletirá-
                                              nyítás által a beavatkozók-
                                              nak nyújtott háttértámogatás
                                              fontosságát. Mint mondta, a
                                              döntéstámogatás megvaló-
                                              sítására a BM OKF tavaly év
                                              elején saját térképes adat-
                                              bázist fejlesztett ki, amely
                                              segítségével flottakövetéssel
      a 2007-es kéleshalmi erdőtűznél tapasztalt  a helyszínen hallgatták meg, azonban például  meghatározható a gépjárműfecskendők hely-
      fennakadások közül vett példákkal támasztotta  az akkor ott táborozó cserkészek már vissza- zete és például az is, hol vannak a közelben
      alá. Az alezredes kiemelte a tanyás térsége- utaztak Budapestre, így őket később a fővárosi  tűzcsapok.
      ket, amelyek nagyon megnehezítik a beavat- kollégák kérdezték. A területet a tűzoltóság és  A légi felderítés és tűzoltás témáján belül a
      kozásokat, hiszen a tűz oltásánál nemcsak az  a Kiskunsági Nemzeti Park is felmérte. Urbán  légi oltás fontosságáról és az alkalmazási lehe-
      erdőre kell odafigyelni, hanem a szétszórtan  Vince úgy fogalmazott, a meghallgatások so- tőségekről Medgyes László beszélt. Kiemelte
      elhelyezkedő ingatlanokra, a lakosságra és a  rán nagy segítség, ha a tűzvizsgáló ismeri a  az erdőtűz felszámolásához vezető munkássá-
      falusi turizmus résztvevőire. Elmondta, a tűz- helyi elnevezéseket, tereptárgyakat. A tűzvizs- gukat, amelyet a Forgószárny Kft. által üzemel-
      oltásvezetés térképészeti háttere hatalmas fej- gálat során egyébként több tanút többször is  tett helikopterrel végeztek. Az előadás komp-
      lődésen ment keresztül az elmúlt húsz év alatt.  meg kellett hallgatni, mert menet közben me- lex képet nyújtott az alternatív légi oltás adta
      Már nem az égtájak az irányadóak, hiszen  rültek fel újabb információk. Általánosan prob- lehetőségekről és a cég egyedi fejlesztésű he-
      vannak erdőtérképek, és azok már nemcsak  lémát jelent, hogy a tanúk elveszítik a tűzeset  likopterének előnyeiről, amelyet az előadó egy
      papíralapon, hanem elektronikus formában  során az időérzéküket. A vizsgálat menetét  rövidfilm segítségével mutatott be.
      is elérhetőek. Nagyon fontos szerepük van a  elősegítették a légi felderítés által szolgáltatott  A pilóta nélküli repülőgépek alkalmazásáról
      műveletirányítóknak, akik követni tudják a sze- képek (a képek készítésének időpontja), a tűz- Restás Ágoston, a Nemzeti Közszolgálati Egye-
      rek mozgását, és segíthetik a tűzoltásvezetőt  oltók és a tűz oltásában résztvevők, akik a tűz  tem Katasztrófavédelmi Intézetének tanszékve-
      a szerek irányításában és abban, hogy megta- terjedéséről (mi mikor égett) a leghitelesebben  zetője értekezett. A tűzoltás idején zajló kommu-
      lálja azok leghatékonyabb felállítási helyét. Ba- tudnak információt adni, valamint az Országos  nikáció lehetőségeit és kihívásait Sinka Zoltán
      bud Jenő kitért a tűzoltási felderítésre, annak  Meteorológiai Szolgálat közelben lévő mérőál- tű. őrnagy, a megyei igazgatóság informatikusa
      nehézségeire, a barátságtalan útviszonyokra,  lomásának adatai.   és Dobos Gábor, a Pro-M Zrt hálózatfejlesztési
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15