Page 7 - katved-április
P. 7

7

    az utakon, mindent megtettek annak érdekében,
    hogy éjszakára az úton, kiszolgáltatottan ne ma-
    radjon senki. A megyei védelmi bizottság operatív
    törzse katonai, terepjáró képességű szállító gép-
    járműveket is igénybe vett az úton rekedtek ki-
    mentésére, illetve a mentésben résztvevő kataszt-
    rófavédelmi és hóeltakarítást végző gépjárművek
    műszaki mentésére.
      Hófúvások, valamint 24 óra alatt 10 centimé-                               KATASZTRÓFAVÉDELEM  2013. április
    tert meghaladó hó érkezett huszonhatodikán,
    hajnalban a megye teljes területét összefüggő,
    15-20 centiméteres hóréteg fedte. A rendkívüli
    márciusi időjárás kapcsán a megyei hatóságok
    a hóban elakadt, árokba csúszott és balesetet
    szenvedett személygépjárművek, kamionok és
    autóbuszok mentését végezték. A katasztrófavé-
    delem teljes eszközparkkal és szolgálattal sietett
    a bajbajutottak mentésére. Böhönyén a kijelölt
    kamionparkolóban az egyik veszteglő kamion                            Fotó: H. Szabó Sándor (ORFK)
    sofőrjéről kiderült, hogy epilepsziás beteg és
    nincsenek nála a szükséges gyógyszerei. Neki a
    marcali katasztrófavédelmi kirendeltség munka-
    társai segítettek beszerezni az orvosságot.
      A helyi védelmi bizottságok koordinálása mel- összesen négyezer kilométert futva. Annak elle- Áramkimaradás Pári település egy utcájában volt
    lett a települési önkormányzatok megszervezték  nére, hogy több száz gépjárművet kellett mente- hosszabb ideig.
    az útjukat folytatni nem tudó emberek befogadását  ni, személyi sérüléssel járó baleset nem történt  Az úton rekedtek elszállásolására melegedő-
    és ellátását a kijelölt melegedőhelyeken. Somogy  a megyében.    és pihenőhelyek nyíltak Tamásiban, Iregszem-
    megyében négy helyszínen összesen százötven- Dombóváron még csütörtökön az erős szél  csén, Nagykónyiban és Pincehelyen. Csütörtök
    egy ember vette igénybe a melegedőket, ellátásuk- befújta a havat a trafóállomásra, így zárlat keletke- éjszaka 941, pénteken pedig 216 ember vette
    ban közreműködtek a karitatív szervezetek is. zett, aminek következtében 394 fogyasztói helyen  igénybe ezeket a szálláshelyeket.
                      nem volt áramszolgáltatás, de ezt a szolgáltató rö- Az igazgatóság a MÁV forgalomirányításán
           Tolna        vid időn belül megszüntette. A legnagyobb problé- keresztül kezdeményezte, hogy a vonatok menet-
    Tolna megyében a rendkívüli időjárási helyzet- ma Tamási és Dombóvár járásokban jelentkezett,  rendtől eltérően megálljanak Szakály – Hőgyész
    tel összefüggésben 152 segélyhívás érkezett a  ahol szinte minden út hosszabb-rövidebb ideig  – Pincehely – Tolnanémedi – Simontornya állo-
    főügyeletre, a tűzoltóknak 49 műszaki mentés- járhatatlan volt a rendkívül erős szél miatt, annak  másokon is, hogy el tudják szállítani a településen
    hez kellett vonulniuk, melyek szinte mindegyike  ellenére, hogy a közút gépei folyamatosan dol- maradt lakosokat. Az úton rekedt állampolgárok
    elakadt járművekkel volt összefüggésben. Az  goztak a megtisztításukon. Átmenetileg tizenhét  mentése és befogadó helyre történő eljuttatása,
    igazgatóság és a tűzoltóságok 20 gépjárműve  település volt elzárva a külvilágtól, de a katasztró- az orvosi ellátást igénylők kórházba szállítása
    vett részt a mentésekben, az ellátások szer- favédelem folyamatos kapcsolatban volt a polgár- folyamatosan biztosított volt. A dialízisközpont
    vezésében, a betegek kórházba szállításában,  mesterekkel, ellátásban nem szenvedtek hiányt.  vezetője a kórházban biztosított elhelyezést azon    san tudták, mekkora kárterületről is van szó. Éppen ezért felderítő egységeket  húsz emberével az áramszolgáltató csoportjait is megerősítette. A honvédség
    küldtek ki, amelyek huszonnégy óra alatt – a szervezet rendelkezésére álló  a lánctalpas kétéltű harci járművek mellett helikopteres légi felderítést hajtott
    quadokkal – bejárták a területet, GPS koordinátákkal összesen harminckét  végre, ezzel segítve az áramszolgáltató munkáját, továbbá tíz településen öt-
    olyan kritikus pontot rögzítettek, ahol derékba tört középfeszültségű tartókat  ezer embernek adott kétszer meleg ételt és teát.
    kellett helyreállítani. A HUNOR és a Pilis mentőszervezetből létrehozott hat  A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Védelmi Bizottság döntése alapján
    munkacsoport a viharban kidőlt oszlopok helyszínre szállításában és azok  az áramszünet miatt a lakosságnál megromlott élelmiszereket a települé-
    helyének kézi munkával történő kialakításában is segített a szolgáltatónak. A  seken lévő gyepmesteri telepeken díjmentesen átvették és a telepek ezeket
    mentőcsoportok a nehezen megközelíthető helyeken, 11 településen terepjá- veszélyes hulladékként megsemmisítették.
    róval, kétéltűvel és lánctalpas járművekkel, valamint quadokkal támogatták a  A március utolsó hetében újabb támadást indító téli időjárás miatt ismét
    szolgáltató helyreállítási munkálatait. A csapat március tizenkilencedikén déle- elkelt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a HUNOR segítsége. Ezért az
    lőtt indult vissza a fővárosba.           országos polgári védelmi főfelügyelő utasítására a csoport quadjaival fel-
      A helyreállítási munkálatokban magáncégek is segédkeztek, az ál- szerelkezve heten a térségbe érkeztek terepfelderítésre. Az előző alkalom-
    taluk felajánlott hat traktor és tíz daru a kezelő személyzettel együtt fo- mal a viharos szél által kidöntött vezetéktartó oszlopok helyett állított újakat
    lyamatosan dolgozott. A munkálatokban a Magyar Honvédség 25 tagja  csak laza talajba tudták elhelyezni az áramszolgáltató emberei, a többnapos
    is részt vett tíz PTSZ-M lánctalpas járművel és három szállítójárművel.  erős szélben azonban ezek közül megdőlt néhány. A HUNOR hét tagjából
      Március tizennegyedike és huszadika között a katasztrófavédelem, a ren- álló csapat quadokkal végigjárta a településeket, feladatuk az volt, hogy fel-
    dőrség, a honvédség, a polgárőrség, a mentők, a közútkezelő, a HUNOR és  derítsék az E.ON által kijelölt közel hatvan kilométeres útvonalon a sérült
    a Pilis Mentőszervezet és az E.ON együtt közel 3500 emberrel és több mint  villanyoszlopokat, azok sérülésének mértékét, valamint az, hogy GPS-szel
    1400 technikai eszközzel dolgozott a helyzet normalizálásán. A katasztrófavé- meghatározzák a problémás oszlopok helyét. A munkát nehezítette a rend-
    delem összesen 61 aggregátort küldött a térségbe, amelyekkel 43 település  kívüli hideg, az pedig lassította, hogy a nehéz terepviszonyok miatt biztonsá-
    ellátását tudta biztosítani. A Nyíregyházi Városüzemeltetési Kft. a megyeszék- gi okokból csak nappal dolgozhattak. A csoport huszonnegyedikén délelőtt
    helyen és a Bokor-tanyák területén végezte a lakosság tájékoztatását, emellett  indult vissza Budapestre.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12