Page 9 - katved-április
P. 9

9
    Egy éve égett az ôsborókás    A 2012 április végi bugaci tûz óta egy év eltelt, ebbôl az alkalomból a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
    Igazgatóság, a megyei védelmi bizottság és a megyei tûzmegelôzési bizottság március tizenharmadikán konferen-
    ciát szervezett, amelyen közel százötvenen vettek részt. A konferencia fôvédnöke Bérczi László tû. dandártábornok,
    a BM Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság országos tûzoltósági fôfelügyelôje volt.


    2012-ben Bács-Kiskun megyében magas volt az  gyakorlatokon való részvétel. Az alezredes ki- a fi gyelmet az arányos, differenciált felelősség- KATASZTRÓFAVÉDELEM  2013. április
    erdő- és szabadtéri tűzesetek száma. Erre tekin- jelentette, a személyi mellett a tárgyi feltételek  vállalás fontosságára az erdők tűz elleni védel-
    tettel a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi  javítására is gondot kell fordítani, bővíteni kell  mében, kiemelve az erdőgazdálkodók kötele-
    Igazgatóság kiemelt fi gyelmet szentel az erdő- a beavatkozás, a felderítés és a tájékozódás  zettségeit, a fejlesztés esetleges irányait. Az
    tüzek hatósági megelőzésére, oltására valamint  eszközeit, javítani kell a kommunikációt (EDR  előírásokat az erdőtervezés, -telepítés, illetve
    a tapasztalatok hasznosítására. Tavaly április  rádió) és fejleszteni a logisztikát. -művelés felől is megvizsgálta. Mint mondta,
    29-én Bugacon, a Kiskunsági Nemzeti Park te- Az erdőtüzek megelőzésére vonatkozó ja- a tűzmegelőzés szempontjait már a körzeti er-
    rületén nagy kiterjedésű, hosszan tartó erdőtűz  vaslatokat Gyapjas János tű. őrnagy, megyei  dőtervezés során érvényesíteni kellene. Ehhez
    keletkezett, amelyet a katasztrófavédelmi és más  igazgatóhelyettes ismertette. Az előadásához  különböző, például a domborzati adottságok,
    szervezetek összehangolt munkájával, erőinek  a bugacin kívül az elmúlt húsz év nagy erdő- fafaj, talajtípus, természetvédelmi szempon-
    és eszközeinek egyidejű, koordinált beavatko- tüzeinek (Kéleshalom 2007, Ágasegyháza  tokat alapul vevő, differenciált követelmény-
    zásával lehetett felszámolni. Összességében az  2000, Bócsa 1993) tapasztalatait is felhasz- rendszert kellene meghatározni, ami kiterjedne
    egységes hivatásos katasztrófavédelmi szerve- nálta. Ismertette a vonatkozó szabályozást, a  az egyes erdőtömbök maximális nagyságára,
    zet jól vizsgázott a feladat végrehajtása során.  Bács-Kiskun megyei erdők tűzveszélyességi  ezek között a tűzterjedést akadályozó megol-
    Az eset után egy évvel szervezett konferencia  besorolását, az erdősültségre, erdőgazdálko- dásokra, a tűzoltó járművek alkalomszerű köz-
    célja az erdők tűz elleni védelmével kapcsolatos  dókra vonatkozó helyi sajátosságokat. Felhívta  lekedését biztosító utak kialakítására. Ja
    tapasztalatok és fejlesztési javaslatok komplex,
    minden érintett szakterületet, társszervet és civil
    szereplőt érintő értékelése és közreadása volt.
      Az oltás lefolyásáról, tapasztalatairól Far-
    kas Sándor tű. alezredes, a Bács-Kiskun
    Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ka-
    tasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat vezetője
    tartott előadást. A konferencia hallgatói rész-
    letes beszámolót hallhattak az egy évvel ez-
    előtti erdőtűzről. Az alezredes az április 29-i
    riasztás beérkezésétől kezdve mutatta be
    lépésről-lépésre az eseményeket. Felelevení-
    tette az öt nap történéseit, az első egységek
    kiérkezését, a vezetési törzs megalakulását, az
    oltási munkálatok minden mozzanatát és azt a
    napot, amikor a legtöbben küzdöttek egyszerre
    a lángokkal – akkor több mint százharminc tűz-
    oltó huszonöt fecskendővel oltotta a borókást.
    Előadásában kiemelte a művelet során felme-
    rült nehézségeket és az azokra alkalmazott
    megoldásokat.
      Az erdőtűzoltás feltételeinek, módszerének
    fejlesztésére kidolgozott javaslatokról, meg-
    oldásokról Dr. Farkasinszki Lóránt tű. alezre-
    des, Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi
    igazgató beszélt a hallgatóságnak. Prezentá-
    ciójában ismertette a megye diszlokációját és
    az ebből eredő korlátokat, kitért a személyi,
    tárgyi és anyagi feltételekre. Elmondta, az ál-
    lomány többsége az erdőtüzek területén nagy
    tapasztalattal rendelkezik, hiszen Bács-Kiskun
    megye fokozottan erdőtűzveszélyes terület.
    Hozzátette, a személyi feltételek javítására
    irányuló lépések közé tartozik az új katasztró-
    favédelmi őrsök, önkéntes tűzoltó egyesületek
    létrehozása, a meglévők fejlesztése, az állo-
    mány folyamatos képzése (erdőben való tájé-
    kozódás, térképhasználat, terepvezetés) és a
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14