Page 5 - katved-április
P. 5

5 5

    két oldalát. Az autópálya forgalma így a 7-es főútra  sikerült kiszabadítani. Az élelmiszerellátás végig  térséget érintette. Az útviszonyok miatt árokba
    terelődött, ahol a járművek magas száma és az  folyamatos volt. A négy nap alatt összesen tíz te- csúszott vagy elakadt járművek, a viharos szél
    időjárási viszonyok miatt a közlekedés rövid időn  lepülésen több mint ezerötszáz fogyasztót érintett  miatt leszakadt faágak, kidőlt fák 36 óra leforgása
    belül ellehetetlenült. A legsúlyosabb karambol az  áramkimaradás.  alatt több mint százötven esetben adtak feladatot
    M7-esen Szabadbattyánnál következett be, ahol  Győr-Moson-Sopron megyében az egy idő- a megyei katasztrófavédelem erőinek. Huszon-
    harminc személygépkocsi, nyolc kisteherautó és  ben elakadt személygépjárművek száma három- egy tűzoltógépjárművel, egymást váltva mintegy
    kilenc nyergesvontató ütközött. A műszaki mentést  száz, a teherautóké pedig ötszáz volt. A legtöbb  kétszázan vettek részt a káresemények felszámo-
    nehezítette, hogy a járművek teljesen összetorlód- gépjármű az M1 autópálya Budapest felé vezető  lásában.
    tak, a szalagkorlátokhoz szorult személygépkocsik  oldalán, illetve a 86-os főúton akadt el. Az utol- A hónap végén viharos szél okozott problémá- KATASZTRÓFAVÉDELEM  2013. április
    ajtajához nem fértek hozzá a tűzoltók. Az egyik  só veszteglő kamiont vasárnap délután vitte el a  kat az ország északkeleti megyéiben, így Hajdú-
    személygépkocsiban egy ember életét vesztette. A  helyszínről a tulajdonosa. Tizennegyedikétől ti- ban is. A elektromos ellátás kimaradása Téglás
    sérültek száma meghaladta a negyvenet. A hóvi- zenhetedikéig három éjszaka alatt összesen közel  területén 860, Földesen pedig 600 fogyasztót
    har miatt Fejér megye északi és északkeleti járá- négyezer-kétszáz ember lelt átmeneti szállásra a  érintett. A hibát pár óra alatt mindenütt sikerült
    saira ideiglenesen közlekedési tilalmat rendeltek el,  megye melegedőhelyein.  megszüntetni.
    szünetelt a helyközi és a távolsági buszközlekedés  A katasztrófavédelem, a rendőrség, a hon-
    is, valamint a vonatokat is egyedi menetrend alap- védség, a polgárőrség, a készenléti szolgálatok,  Jász-nagykun-szolnok
    ján indították el Székesfehérvárról. valamint az együttműködő és karitatív szervek,  Nagy mennyiségű hóval, balesetekkel, veszteglő
      Március 14-én kora este elindult a szülés egy  szervezetek munkatársai folyamatosan mentet- vonatokkal, kimaradozó áramellátással érkezett
    kismamánál Bodajkon, akinek magzata farfekvé- ték a hóban elakadt járműveket, étellel, itallal és  meg Jász-Nagykun-Szolnok megyébe a márciusi
    ses volt, ezért mielőbb kórházba kellett szállítani. A  információval látták el az úton rekedteket, valamint  tél. A rendkívüli időjárás a nemzeti ünnep napján
    kismama mentéséhez több irányból mentőegysé- takarították az utakat. A Magyar Honvédség ötven  egész éjjel munkát adott a katasztrófavédelem-
    gek indultak, végül a katasztrófavédelem székes- katonával és nyolc járművel segítette a mentést.  nek, de a havazás és ennek következményei nem
    fehérvári hivatásos tűzoltó egysége a bodajki vas- Az Ausztriából érkezett hótoló gépjárművek folya- követeltek áldozatokat. Egész éjjel dolgozott a
    útállomásra szállította, ahonnan a MÁV hatékony  matosan dolgoztak az M1-es autópályán. Ezen  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Védelmi Bizott-
    együttműködésével Székesfehérvárra vitte egy  felül az osztrák Vöröskereszt is segélyszállítmányt  ság katasztrófaelhárítási operatív törzse. Este hét
    mozdony, ahol a mentőszolgálat várta, és azonnal  küldött, amelyet a megyei szervezet osztott szét  órától folyamatosan érkeztek a segélyhívások,
    a Fejér Megyei Szent György Kórházba szállította.  az utakon rekedt embereknek. Az OZONE FM  különösen Tiszafüred térségében történt sok
      A hóviharban, amely a megye több útsza- mint a megyei tűzmegelőzési bizottság média- baleset. Kamionok csúsztak árokba, pótkocsis te-
    kaszán kilométereken át két-három méteres  partnere nyújtott segítséget a kialakult helyzet  herautó akadt el, egy kisbusz felborult, egy másik
    hófalakat is emelt, települések váltak megközelít- kezeléséhez. A hírműsorokban több nyelven is- karambolozott. Jellemzően a nagy szél okozott
    hetetlenné. A sokszor megfeszített munka ered- mertették a legfrissebb információkat, hiteles és  fennakadást, mert a rakomány nélküli járművekbe
    ményeként az utolsó elzárt településre vezető  pontos információkkal szolgáltak a nap 24 órájá- belekapott, és lesodorta azokat.
    legalább egy útszakasz március 16-án délelőtt  ban mind az úton rekedtek, mind pedig a hozzá- 4824 fogyasztó maradt ideiglenesen áram
    szabadult fel Fejér megyében.   tartozóikra várakozók részére. Jelentős mértékű  nélkül a megyében, ez a szám napközben tovább

       Győr-Moson-sopron      társadalmi összefogás volt tapasztalható, a lakos- növekedett, a csúcs több mint 6200 fogyasztási
    A március tizennegyedikén kezdődött havazás  ság önként szerveződött a bajba jutottak megse- helyet jelentett. Törökszentmiklós, Kuncsorba,
    során Győr-Moson-Sopron megyében nagyjából  gítésére. Többen melegedő helyeket ajánlottak  Martfű, Mezőtúr, Kenderes volt leginkább érintett
    húsz centi vastag hóréteg keletkezett, a havazást  fel, élelmet, takarókat gyűjtöttek, segítve vele a  az áramkimaradásokban, vízellátási problémát
    nagyon erős, kb. 70-90 km/h sebességű szél kí- kritikus pontokon rekedtek gördülékeny ellátását.  Karcagról és Berekfürdőről jelentettek.
    sérte, amely sok helyen hóátfúvást okozott, a hó  Több városi önkormányzat a melegedőhelyeken  A Szajolnál veszteglő vonatokon több mint
    az utakra fagyott, a látótávolság lecsökkent, a hó- biztosította a rászorulók ellátását, ezzel is segítve  ezerötszázan utaztak volna, őket ideiglenes mele-
    fúvásos szakaszokon száz méterre sem lehetett  a kialakult helyzet felszámolását, a bajba jutottak  gedőhelyen, azaz a közeli iskolában fogadták be,
    ellátni. A téli időjárással kapcsolatban tizennegye- helyzetének könnyítését. zsíroskenyeret, teát is kaptak. Örményesnél is állt
    dike és tizenhetedike között kilencvenegy riasztást          két vonat, az intercity utasait végül a katasztrófa-
    kaptak a megye hivatásos tűzoltó egységei. A hó  Hajdú-Bihar     védelem közbenjárására, mentesítő autóbusszal
    harminchét települést zárt el rövidebb-hosszabb  A márciusi tél Hajdú-Biharban a balmazújvárosi,  szállították tovább. Mindkét település polgármes-
    időre, tizenötödikén estére azonban valamennyit  hajdúböszörményi, hajdúhadházi és polgári kis- tere aktívan részt vett az utasok ellátásában, elhe
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10