Page 8 - katved-április
P. 8

8   kezeltek számára, akiket nem lehetett volna biz-

   Időszerű kérdések dött. Az első kamionmegcsúszásokat követően
      tonságban hazajuttatni.
       Március 25-én ismét intenzív havazás kezdő-

      a kritikus útszakaszokon azonnal elrendelték a
      kamionstopot, így a műszaki mentések száma
      lényegesen alacsonyabb volt, mint két héttel ko-
      rábban. A legsúlyosabb baleset hétfőn délután
      történt az M6-os autópályán, amikor egy cement-
      szállító és egy veszélyes anyagot szállító kamion
      szenvedett balesetet, előbbi sofőrjét a mentősök
      szállították kórházba. Az igazgatóság veszély-
      helyzet-kezelési központja és a megyei védelmi
      bizottság operatív törzse is megkezdte működé-
      sét hétfőn délután.
             Vas
      A március 14-én megérkezett északi, északke-
      leti szelet a Dunántúlon viharos lökések kísérték,  vonatszerelvények közlekedtek, a hiba elhárítása
      ennek hatására fák dőltek az úttestre, és tetőket  a kora délutáni órákban megtörtént. Az áram-
      bontott meg a szél. A Vas Megyei Katasztrófavé- szolgáltatás pénteken délre mindenütt helyreállt.  számára. A januári és februári nehéz napok
      delmi Igazgatóság tűzoltó egységei és az önkéntes  Az ünnepnapon a rendkívüli szél miatt hetvenegy  után március tizennegyedikén állította kihívás
      tűzoltó egyesületek folyamatosan dolgoztak a fával  műszaki mentést hajtottak végre a tűzoltók. Három  elé a Zalában élőket, dolgozókat. Utolsó alka-
      elzárt útszakaszok felszabadításán, a megbontott  hivatásos tűzoltó-parancsnokság harminckilenc fő- lommal a hó még a korábbinál is erősebb szél
      tetők esetében a veszély elhárításán. Csütörtökön  vel és tizenhárom szerrel, öt önkormányzati tűzol- kíséretében érkezett. Tovább fokozta a problé-
      kilencvenhat műszaki mentésnél avatkoztak be  tó-parancsnokság huszonnégy emberrel és nyolc  mát, hogy a szokatlanul hideg szél a porszerű
      a tűzoltók, ezek feléhez az esti órákban kaptak  szerrel, valamint nyolc önkéntes tűzoltó egyesület  havat felkapva roppant rövid idő alatt képes
      riasztást, kidőlt fákhoz, megbontott tetőszerkeze- harmincöt tagja nyolc szerrel vett részt a káresemé- volt magas hófalakat építeni, mindeközben a
      tekhez, úttesten keresztbe fordult tehergépjármű- nyek felszámolásában, illetve a veszélyhelyzetek  látótávolság néhány méterre csökkent. Ezen a
      vek, illetve árokba csúszott személygépjárművek  megszüntetésében. A két nap alatt mindösszesen  napon hatvannyolc műszaki mentést végeztek
      mentéséhez kellett vonulniuk. Három hivatásos  százhatvanhét esetben volt szükség a rendkívüli,  a zalai tűzoltók. Meglehetős rutinra tett szert a
      tűzoltó-parancsnokság harmincnégy fővel és tíz  viharos szél miatt tűzoltói beavatkozásra. zalai katasztrófavédelem az év során kialakult
      szerrel, öt önkormányzati tűzoltó-parancsnokság          hóhelyzetek kezelésében, így már tizennegye-
      negyvenkilenc fővel és szintén tíz szerrel, valamint  Veszprém   dikén délben megszületett a megyei védelmi
      hat önkéntes tűzoltó egyesület huszonöt emberrel  Március 14-17. között közel kétszáznyolcvan  bizottsági döntés arra vonatkozóan, hogy az
      és hat szerrel hajtotta végre a műszaki mentése- jelzés érkezett káresetről a Veszprém Megyei  M7-es, M70-es és 86-os utakon nem léphetnek
      ket. Megerősített szolgálatot látott el a megyei mű- Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletére. A  be az ország területére a 7,5 tonna össztömeg
      veletirányítás, valamint a megyei főügyelet. Az esti  kritikus napokon, csütörtökön és pénteken nem  feletti tehergépjárművek. Az első nap során a
      órákban öt – Keléden, Celldömölkön, Répcelakon,  egyszer volt rá példa, hogy egy beérkező jelzés- hófúvás tizenkilenc úton épített hófalat, és tet-
      valamint Sárváron két helyen – melegedőhelyet  re vonuló egység 5-6 vagy még több autónak is  te lehetetlenné a közlekedést, másnapra ez a
      kellett megnyitni, ahol összesen kilencvenhárom  segített egyszerre. Ez azt jelenti, hogy végül sok- szám huszonkettőre emelkedett. Március 15-én
      embert helyeztek el ideiglenesen.  kal több káresetet számoltak fel, mint amennyiről  még ötvenegy alkalommal avatkoztak be a zalai
       Az éjszaka folyamán a viharos szél kisebb fen- jelzés érkezett. Ezen a két napon egyszerre 25- hivatásos tűzoltók, de tizenhatodikán már csak
      nakadásokat okozott az áramszolgáltatásban. A  30 szer dolgozott a megyei útjain, és több mint  hét műszaki mentéshez hívták őket. A zalaeger-
      kimaradás hat településen (Kőszegpaty, Puszta- 120 kolléga nyújtott ember feletti teljesítménnyel  szegi, nagykanizsai, keszthelyi, lenti és zalaka-
      csó, Nemescsó, Répcelak, Uraiújfalu, Vámoscsa- segítséget az úton bajban lévőknek. A tűzoltók  rosi hivatásos tűzoltók, és nem utolsósorban a
      lád) összesen ötszázhetvenhét fogyasztót érintett,  folyamatosan, váltott műszakokban kint voltak a  zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók heroikus
      az intézkedéseknek köszönhetően azonban négy  hófúvásban, műszaki mentéseket végeztek, em- küzdelmet folytattak a metsző hideg szélben
      órát meghaladó, nagyobb mértékű áramkimara- bereket szabadítottak ki hóval befújt autóikból és  egyik helyszínről a másikra vonulva azért,
      dás egyetlen településen sem volt. szállítottak melegedő helyekre, vagy mentőknek  hogy Zalában senki se kényszerüljön a gépko-
       Másodfokú, narancssárga riasztás volt érvény- segítettek betegekhez eljutni.  csijában éjszakázni. A vonulások során több
      ben március 15-én, pénteken is, a legerősebb  A négy nap alatt több mint kétezer-ötszáz hí- esetben találkoztak a tűzoltók árokba csúszott,
      széllökések meghaladták a 90 km/h-t, folytatódott  vást kezeltek a főügyelet munkatársai, a polgári  vagy elakadt járművel. Minden esetben átvizs-
      a havazás, a friss hóval fedett területeken pedig  védelmi szakterület megyeszerte harminchét me- gálták e járműveket, hogy ne maradjon senki a
      gyenge hóátfúvásokkal kellett számolni. Aznap  legedőhely kialakítását, az oda érkező több mint  megyénkben az út szélén. Azokban az esetek-
      is folyamatosak voltak a tűzoltói beavatkozások,  hétszázötven ember szállítását, nyilvántartását,  ben, amikor az útviszonyok a járműmentést nem
      jellemzően úttestre, épületekre, vezetékekre dőlt  ellátását szervezte meg. tették lehetővé, az utasokat a rendőrség vagy a
      fákhoz, megbontott tetőszerkezetekhez riasz-           tűzoltók melegedő helyekre szállították. Több
      tották a megye tűzoltó egységeit. A közútkezelő  Zala        esetben a helyi önkéntes tűzoltó egyesületek is
      szakemberei összesen harmincöt munkagéppel  Az idei év első negyede számos alkalommal  közreműködtek a bevetéseknél.
      folyamatosan dolgoztak az utak megtisztításán,  okozott napokig tartó küzdelmet a Zala Me-
      járhatóvá tételén. A villamos felsővezeték sérülése  gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az  Munkatársainktól
      miatt Porpác és Sárvár között csak dízelvontatású  irányítása alá tartozó helyi szervek állománya  Fotók: megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13