Page 4 - katved-április
P. 4

4

   Időszerű kérdések


      Kemény megpróbáltatások elé állított


      mindenkit a március      Márciusban kétszer is intenzív havazás és erôs szél dolgoztatta meg több más szervezet mellett a katasztrófavéde-
      lem egységeit. Elôször a nemzeti ünnep elôtti napokban érkezett meg ismét a tél, majd a hónap utolsó hete hozott
      az ország több pontjára újabb jelentôs mennyiségû csapadékot.

           Baranya        mény működéséhez elengedhetetlenül szükséges  gépkocsik akadtak el, a legtöbben a 81-es főúton
      A megye tűzoltóegységei a hónap közepén 219  szállítmányt Csehországból várták, de a várható  Magyaralmás és Sárkeresztes között, a 64-es
      fővel és 15 járművel vettek részt a rendkívüli időjá- késés miatt Dunaújvárosból is útnak indítottak egy  főút Enying-Dég szakaszán, valamint a 7-es
      rás okozta események felszámolásában, a beavat- járművet. Bár mindkét jármű kényszervárakozásra  főúton Polgárdi és Lepsény térségében rekedtek
      kozói állomány több mint 300 embernek nyújtott  kényszerült, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi  a hó fogságában. Az utakon elakadt járművekből
      segítséget. Március utolsó hetének havas napjai- Igazgatóság intézkedett róla, hogy a kamionstop  több mint ötezer embert mentettek ki a kataszt-
      banaz időjárási körülményekhez képest viszonylag  ellenére folytathassák útjukat, így az oxigénszállít- rófavédelem székesfehérvári, dunaújvárosi, sár-
      kevés baleset történt a megyében, ami annak volt  mányok végül szerencsésen megérkeztek a Pécsi  bogárdi, fővárosi, szigetszentmiklósi, gödöllői,
      köszönhető, hogy a megyei védelmi bizottság már- Tudományegyetemre. kecskeméti és bajai hivatásos tűzoltó egységei,
      cius 25-én kamionstopot rendelt el a megye teljes  Az időjárással összefüggésben egy alkalom- együttműködve a társ rendvédelmi szervekkel,
      területére. A korlátozásnak köszönhetően a közút  mal állt fenn életveszély, mikor Szőke településre  valamint a települési önkormányzatokkal, ame-
      munkagépei is hatékonyabban tudták tisztítani és  nem tudott bejutni a betegszállító járműve a sűrű  lyek helyi erőgépek bevonásával felszabadították
      síkosságmentesíteni az utakat. A korlátozás ideje  havazás és a téli útviszonyok miatt. A településről  a bekötőutakat és több irányból eljutottak a bent
      alatt a 7, 5 tonnánál nehezebb járművek a kijelölt  két dialízises beteget kellett volna kórházba szál- rekedt emberekhez. A mentésben kiemelkedő
      szükségparkolókban és az utak mentén vesztegel- lítania kezelésre. A katasztrófavédelmi műveleti  szerepet vállaltak az önkormányzati tűzoltó-pa-
      tek. Az elrendelt kamionstop ideje alatt a kataszt- szolgálat Görcsöny település határában felvette  rancsnokságok és az önkéntes tűzoltó egyesü-
      rófavédelem több egysége is folyamatosan járta a  a betegszállító jármű gépkocsivezetőjét, majd a  letek. Fejér megye 30 településén megnyitott 38
      szükségparkolókat és tájékozódtak a kényszervá- nehezen járható, kisebb hóátfúvásokkal borított  melegedőhelyen 4409 ember talált ideiglenesen
      rakozók helyzetéről. Egy ilyen bejárás alkalmával  úton Szőke településre bejutva a két dialízises be- szállást, mindannyian ellátásban részesültek,
      talált rá a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat  teget is felvette és elszállította Görcsönybe, ahol  amelyben kimagasló szerepe volt az önkéntesek-
      tisztje egy cukorbeteg kamionsofőrre Pécsen, aki  átszálltak a betegszállító járműbe és elindultak a  nek, valamint a civil és karitatív szervezeteknek.
      jelezte, elfogyott az inzulinja, és aggódik, hogy rosz- Szigetvári Kórházba. Dunaújváros térségében a mentési feladatokhoz
      szul lesz. A műveleti szolgálat elvitte a sofőrt egy         csatlakozott a pálhalmai büntetés-végrehajtási
      belvárosi gyógyszertárba, ahol inzulint vásároltak  Fejér      intézet is.
      számára. A kamionstop ideje alatt egy rendkívül  A viharos széllel kísért havazás jelentős hótorla- Március 14-én délután az M7-es autópálya
      sürgős oxigénszállítmányt is Pécsre kellett juttat- szokat emelt március 14-én és 15-én Fejér me- Fejér megyei szakaszán több tömeges baleset tör-
      nia megyének. A több pécsi egészségügyi intéz- gyében. Személygépkocsik, autóbuszok, teher- tént, amelyek miatt le kellett zárni a sztráda mind-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9