Page 3 - OKF Online Magazin
P. 3

1

   Emberközelben…                                  A tartalomból                                  kataSZtRÓFaVÉDElEM 2015. július-augusztus

Aszokásosnál nagyobb terjedelmű július­augusztusi Kataszt­              Emberközelben
    rófavédelem hagyományosan lehetőséget teremt arra, hogy
    egy­egy témát bővebben körüljárjunk. Nincs ez másképp             Közel a tűzhöz.......................................................4
most sem – az idei összevont szám középpontjába az embert állí­            Harcos és világutazó...........................................11
tottuk. Fontos mindig emlékezni arra, hogy a szervezet tűzoltói, kü­
lönböző szakértői, a támogató és kiszolgáló egységek munkatársai           Én csak szeretek zenélni.............................................8
jóval többek egy­egy egyenruhánál. Nem kétséges, hogy míg azt vi­
selik, minden döntésük, tettük egyértelműen a katasztrófavédelem           Szóvivők egymás szemében...................................12
döntésének, tettének számít. És ez igaz a nem hivatásos kollégákra
is. De azt sem szabad elfelejteni, hogy ezekre a döntésekre, tettekre         Idôszerû kérdések
bizony hatással vannak azok a körülmények is, amelyek a szolgálat
leadása, a munkaidő vége után érik az embert. Igaz viszont az is,           Beválásvizsgálat.......................................................22
hogy a magánéletben elért sikerekkel járó dicsfény kisebb­nagyobb
mértékben bevilágítja a szakmát is. A győztesekről mindig kiderül,          Az eloltott tűzhöz is le kell térdelni...........................24
ha közük van a szervezethez.                             Bemutatkozott az új gyorsbeavatkozó
                                           fecskendő...................................................................26
  Ebből a szempontból a kollégák elkényeztetik a katasztrófavédel­
met, remekelnek a sportban, szép eredményeket érnek el a művé­            Beavatkozások belülrôl
szetek terén is. Emellett jeleskednek a tanulásban, és az sem példa
nélküli, hogy egy fiatal, az életét most pályára állító természetvé­         Alpintechnikai gyakorlás a CET mellett....................28
delmi mérnök a szervezetnél képzeli el a jövőjét, annak szolgálatába
állítja tudományos tevékenységét. A legújabb lapszámban jó néhá­           Magazin
nyukkal találkozhat az olvasó, az írásokból kiderül: a hivatásukban
tanúsított odaadással űzik a választott sportot, foglalkoznak hobbi­         Múzeum a múzeumban...........................................29
jukkal, nem egyszer komoly lemondások árán.                      Történelem hatvan négyzetméteren........................30

  Az emberi oldalt bemutató újság apropóján különleges feladatot                     Címlapunkon:
kaptak a megyei szóvivők – Fortuna keze párokba rendezte őket és                    Többnapos oltás
egymásról készítettek villámportrét. Ők egyébként is naponta adják               a Kiskunsági Nemzeti Parkban
az arcukat a testületi hírekhez, tűrik a kritikát, a támadásokat, most            Fotó: Kovács Andrea tű. főhadnagy,
megkapták a lehetőséget, hogy megmutathassák „otthoni” arcukat…                     Bács-Kiskun MKI
                                              www.katasztrofavedelem.hu
  Bár nem közvetlenül, de a múlt emlékeit gyűjtő kiállításokról szó­
ló írások is az embert mutatják be: a születésnapos központi múze­
um Bécsben vendégszereplő kiállítása a császárváros érdeklődő kö­
zönsége elé tárja a magyar tűzoltóság történetét, egy magángyűjtő
szeghalmi tárlatán pedig a délszláv háborúból származó relikviák
szemléltetik az akkor történteket.

  Mint mindennek, a mostani témának is van árnyékos oldala –
ismét veszteség érte a katasztrófavédelmet. Elhunyt Szabolcs­Szat­
már­Bereg megye igazgatója és a Gazdasági Ellátó Központ helyettes
vezetője, mindketten teljes erővel küzdöttek a betegséggel szemben,
de elvesztették a csatát. Tőlük is búcsúzunk.

  Nem hiányozhatnak természetesen a szakmai írások sem, a má­
sodik negyedévre készített prognózis beválásáról szóló értekezés
mellett a júliusi helyszínelői képzés apropóján a tűzvizsgálatról is
szó esik. Nemrégiben mutatkozott be a hazai tűzoltóautó­gyártás
újabb darabja, a modellt, annak műszaki jellemzőit, tudását is az ol­
vasók elé tárjuk.

                                   A szerkesztőség
   1   2   3   4   5   6   7   8