Page 5 - OKF Online Magazin
P. 5

3

                                                     Te oda rohantál   kataSZtRÓFaVÉDElEM 2015. július-augusztus
                                                     teljes szívvel és
 Egy jó ember távozott                                          lélekkel. És ekkor
                                                     mindenki tudta,
M éltósággal viselt, súlyos betegség következtében                            hogy azon a ka­
    július huszonegyedikén elhunyt Bujdosó János                           tasztrófa sújtotta,
    tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavé­                          veszélyeztetett
delmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központjának                            területen, ahol Te
igazgatóhelyettese. A barátok, a család, a pályatársak,                         irányítod a logisz­
kollégák, tisztelők július harmincegyedikén kísérték                           tikai munkálato­
utolsó útjára. Bujdosó János ötvenkét éves volt, egy kis­                        kat, ott erőkben,
lány édesapja…                                              eszközökben és
                                                     védekezési anya­
  A rákospalotai temetőben a katasztrófavédelem je­                           gokban soha nem
lenlegi és korábbi vezetői, egykori és mostani kollégák,                         lesz hiány. És
barátok, ismerősök rótták le kegyeletüket. A néhai igaz­                         mindeközben az
gatóhelyettes ravatalánál, a Gazdasági Ellátó Központ je­                        izzadságos és ve­
lenlegi igazgatója mondott beszédet. A katasztrófavéde­                         szélyes munkála­
lem állománya nevében Csóka                                       tokat körbeölelte
Antal tű. ezredes köszönt el a               csillapíthatatlan jókedved szele.” A két korábbi elöljárót
végső útra indult kollégától,               követően Rácz István százados, római katolikus tábori
akinek pályáját követendő                 lelkész Bujdosó Jánost, a magánembert búcsúztatta. A
példaként állította minden­                sportért lelkesedő fiatalt, a testnevelés­földrajz szakos
ki elé. A közeli kollégák és                tanárt, az érettségi­elnököt, a mindig vidám, családjáért
barátok nevében dr. Demény                 élő apát, férjet.
Ádám tű. ezredes, az egy­                   A beszédek után a temetési díszmenet elindult a né­
ség előző vezetője személyes                hai igazgatóhelyettes végső nyughelye felé. Bujdosó Já­
hangú beszédben köszönt el                 nos hamvait szirénaszó mellett helyezték végső nyuga­
Bujdosó János tűzoltó ezre­                lomra, utoljára pedig felcsendültek az Il silenzio hangjai.
destől, vagy ahogy mindenki                Fényképét dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy, országos ka­
ismerte – Bujditól. „Kiváló lo­              tasztrófavédelmi főigazgató, sisakját pedig Csóka Antal
gisztikus, szervező és tűzoltó               adta át az özvegynek.
voltál. A Te munkaeszközöd
és munkahelyed nem a papír
és az iroda volt, Te a terepen
érezted magad otthon. Ahon­
nan mások elmenekültek,
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10