Page 4 - OKF Online Magazin
P. 4

2

halottaink Ötven szál fehér rózsa…

      C sepely Zsigmond tű­                          vezetői, mellettük Lengyelország­
         zoltó dandártábor­                         ból, Szlovákiából és Romániából
         nokot, a Szabolcs-                         is érkeztek kollégák. A református
      Szatm­­ ár-Bereg Megyei                         szertartást Sajtos Szilárd százados,
      Katasztrófavédelmi Igaz­                        református tábori lelkész mutat­
      gatóság igazgatóját tűz­                        ta be. A hivatásos katasztrófavé­
      oltói tiszteletadás mellett                       delem nevében dr. Tollár Tibor tű.
      református szertartás sze­                       vezérőrnagy, megbízott országos
      rint helyezték végső nyu­                        katasztrófavédelmi főigazgató bú­
      galomra július másodikán                        csúzott Csepely Zsigmondtól. Fel­
      lakóhelye, Cégénydányád                         idézte a néhai igazgató szakmai
      temetőjében. Utolsó útjára                       útját, mint mondta, a tábornok
      a család és a barátok mel­                       távoztával egy életpálya tört ketté,
      lett a katasztrófavédelem                        egy kivételes emberrel lettünk sze­
      és a társszervek vezetői                        gényebbek.
      kísérték el. A néhai igaz­
      gató életének negyvenötö­                         A beszédet követően a gyász­
      dik évében rövid, súlyos                        menet elindult Csepely Zsigmond
      betegség következtében                         nyughelye felé. Ahogy az a tűz­
      június huszonnegyedikén                         oltótemetéseken lenni szokott, a
      hunyt el, két gyermeket                         néhai igazgató koporsóját a tűzol­
      hagyott maga után. Sírjá­                        tóautók szirénájának hangja mel­
      ba ötven szál fehér rózsát                       lett helyezték végső nyugalomra.
      helyeztek…                               Sírjába a családtagok vörös, a kol­
                                          légák fehér rózsát dobtak. Sisakját
        A Fehérgyarmattól négy,                       az Il silenzio kíséretében adták át
      a román határtól nagyjából tizen­ tak a tűzoltószerekkel a laktanyák  családjának.
      öt kilométerre lévő, alig több mint elé és szirénaszóval vettek búcsút
      hétszáz lelkes település temetőjét Csepely Zsigmondtól. Ravatalá­
      megtöltötték a gyászolók. A teme­ nál kegyeleti díszőrséget álltak a
      tés kezdetekor országszerte kiáll­ katasztrófavédelem, a társszervek
   1   2   3   4   5   6   7   8   9