Page 7 - OKF Online Magazin
P. 7

5

miben kell fejlődnie, és abban segítjük őt. Alapvető­    tem szem elől, ő sem engem, minden erőmmel a tűzA felvételt Horváth Péter bocsátotta a BM OKF rendelkezésére.
en kíváncsiak vagyunk rá, hiszen innentől kezdve a      oltására koncentráltam.”
társunk lesz, akiben bíznunk kell, akire számítunk.                                               kataSZtRÓFaVÉDElEM 2015. július-augusztus
A terepen ez élet­halál kérdése, sohasem veszítjük       A szolnoki hivatásos tűzoltó­parancsnokság frissen
egymást szem előtt, megvan, hogy ki kire figyel, min­    kinevezett tűzoltója két kisfiú édesapja. Mostanában
denkinek a mozgását vigyázzuk, hiszen egymásért       minden változásban van körülötte, erről nem is szíve­
is felelősséggel tartozunk.”                 sen beszél, arról viszont annál inkább, hogy úgy tervezi,
                               visszatér a hobbijához, azaz a különleges madarak tar­
  Ezt Kocsmár őrmester is megerősíti. „Az egyik       tásához. Takaros kenderesi háza udvarán korábban egy
hétvégén ott találtam magam egy túrkevei szabad­       tavat létesített, amit karolin és mandarin récék, díszka­
téri tűz kellős közepén, kezemben egy szikracsapó­      csák, pávák és hattyúk is birtokoltak. A szépségük, tar­
val, hátamon egy puttonyfecskendővel, és keserve­      kaságuk nyűgözte le kollégánkat, akivel háromnegyed
sen küzdöttem az első fél órában. Aztán a légzésem      év alatt nagyot fordult a világ, de ő maga nem változott,
helyreállt, a hőséget elviseltem, és az első gyilkos     Csak közelebb került az álmaihoz… és a tűzhöz is.
fél óra után megnyugodva tettem a dolgom, mint a
többiek. A társamat figyeltem, soha nem tévesztet­              Kép és szöveg: S. Tóth Anikó tű. főhadnagy

Ifjú százados Németországban
H orváth Péter tűzoltó századossal, a Zala Megyei Ka­
    tasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító tiszt­
    jével beszélgettünk, aki munka mellett a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Védelmi Igazgatás szakán szerzett

(MSC) diplomát. Péter egyedüli európai uniós tanulóként

vehetett részt egy ösztöndíjas képzésben Németországban.

Az élményeiről, tapasztalatairól beszélt nekünk.

• Mivel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanulok, adó­

dott a lehetőség, hogy Erasmus­ösztöndíjasként eltöltsek

pár hónapot Németországban. 2011­ben már jártam az or­

szágban, akkor szintén tanulási céllal, de abban az időben

még a BSc diplomám megszerzésének útján voltam. Négy

évvel ezelőtt Eisenhüttenstadtban jártam, az ottani tűzoltó

szakiskolában töltöttem el három hónapot, ahol a szakmai

ismereteimet bővítettem. Másodszorra tavaly október­

től idén áprilisig a Brandenburg tartománybeli, Berlintől

negyven kilométerre található városban, Oranienburgban

tanulhattam az ottani rendőrtiszti főiskolán.        • Ha jól veszem ki a szavaidból, a rendvédelmi feladatok végre-

Az ottani képzés más felépítésű, mint a magyar. Én hajtását ott is igyekeznek egy egységes belügyi szervként kezelni?

úgynevezett moduláris képzésre jártam, összesen öt ál­ • Németországban több területen hajtják végre, amit

talános és két speciális modult is teljesítettem az intéz­ mi egy egységes szervezeten belül végzünk. Erre jó

ményben. Olyan ismeretekkel találkoztam, olyan szitu­ példa, hogy a közúti ellenőrzéseket túlnyomó részt a

ációkban avatkozhattam be, amelyekre itthon nem lett rendőrség végzi. A tűzoltóságok csak tűzoltással és

volna lehetőségem. Az egyik legemlékezetesebb – és műszaki mentéssel foglalkoznak, a hatósági munkát

egyben az egyik az általam teljesített különleges modul pedig egy harmadik hatósági szerv végzi.

– a speciális helyzetben végzett tűzoltás. Ez alatt azt kell • Sikerült felkeresni a régi képzési helyet, az akkori oktatókat?

érteni, hogy tömeg­ és sportrendezvényeken, zavargások • Igen, a hat hónap alatt volt lehetőségem felkeresni

esetén, milyen tűzoltói tevékenységeket kell végrehajtani. azokat a tűzoltóságokat, amelyekkel a négy évvel ez­

Ha például egy focimeccs után a feldühödött szurkolók előtti látogatásom alatt remek kapcsolatot építettem

Molotov­koktélt dobálnak a rendőrök közé, ebben az eset­ ki. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy az első

ben ott mindig van egy tűzoltási végzettséggel rendel­ nap a főiskolán a tartományi belügyminiszter fogadott

kező ember a bevetésen lévő készenléti rendőrök között, az évnyitón és a félév lezárultával a belügyminiszter

aki szakszerűen be tud avatkozni, így a sérülésveszélyt államtitkára búcsúztatott el.

a minimálisra csökkentve. Egyik vizsgafeladatom volt

egy ilyen szituáció szimulálásának levezetése.        Cseresznyés Dániel tű. főhadnagy
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12