Page 10 - magazin-június
P. 10

Időszerű kérdések


      Dr. Sárkány Sándor tűzoltó alezredes

      A TŰZOLTÓI MUNKA


      NEM EGYÉNI HŐSÖKET, HANEM


      CSAPATMUNKÁT IGÉNYEL

      – Péter Tamás az év tűzoltója Pécsen         2020-ban Péter Tamás címzetes tűzoltó törzszászlós lett Pécs legjobb tűz-
         oltója. Az Év tűzoltója kitüntető címet Pécs Megyei Jogú Város

         Közgyűlése minden év májusában ítéli oda az arra leginkább érdemesnek.      Péter Tamás épületvillamossági szerelőként vég-
      zett, és hét éven keresztül karbantartó villany-
      szerelőként dolgozott. Tűzoltó rokona és isme-
      rősei biztatására jelentkezett a szervezethez,
      majd 1999. május 1-jén beosztott tűzoltóként
      kezdte meg a hivatásos szolgálatot Pécs Megyei
      Jogú  Város   Hivatásos   Önkormányzati
      Tűzoltóságán. Munkáját azóta élethivatásának
      tekinti.
       Húszéves pályafutása alatt számos jelentős
      káresemény felszámolásában vett részt beosztott
      tűzoltóként és irányítóként egyaránt. Volt, hogy
                                                Fotók: Péter Tamás archívum
      egy vonat alá szorult embert kellett kiszabadíta-
      ni, vagy éppen egy idős nőt kihúzni egy mély      Az önkormányzat elismerő díjára nem számí-
      kútból.                       tott, meglepődött, hogy irányítóként őt válasz-
       A törzszászlós 2008-ig beosztott tűzoltóként   tották, de nagyon jó érzéssel töltötte el, hogy
      dolgozott, majd különböző szerparancsnoki      méltányolták a munkáját.
      beosztásba nevezték ki, mind a mai napig ezt a     Úgy gondolja, az lehet jó tűzoltó, akiben van
      feladatot látja el. Kiemelkedő szakmai tudá-     alázat, nem fél a kétkezi munkától, és tud csa-
      sával, a feladatok körültekintő, lelkiismeretes   patban dolgozni. Meglátása szerint a tűzoltói
      ellátásával és megbízhatóságával kivívta kollé-   munka nem az egyéni ambíciókról, hanem a csa-
      gái és elöljárói megbecsülését. Szolgálati cso-   patmunkáról szól. Egy ma már nyugdíjban lévő
      portjában szakmaiságával, mentalitásával pozi-    tűzoltó kollégájának szavait idézi szívesen
      tív példaként szolgál nemcsak a fiatal tűzoltók,   ennek kapcsán: „Igazán abból lesz jó tűzoltó, aki
      hanem idősebb kollégái számára is.          gyakorlatias szakember”.
       Tamás nyugodt és megfontolt természetű, a      Mindezzel együtt Péter Tamás nem szakadt el
      számára meghatározott feladatokat kiválóan      eredeti szakmájától sem, villanyszerelői tudását
      oldja meg, gyakran tesz előremutató, szakmai-    is kamatoztatja. Magánéletéről szűkszavúan
      lag megalapozott javaslatokat. Szaktudását alá-   szól, de annyit elárult, hogy nős, és egy kilencé-
      támasztják elméleti és gyakorlati vizsgákon elért  ves kislány édesapja.
      kiváló eredményei is.


   8                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15