Page 5 - magazin-június
P. 5

Ennél fontosabbnak tartom                       megszervezni és így már a
     azonban, hogy egy városi ala-                     gyermekeik is idejárhatnak.
     pítványnak  is  az  elnöke
     vagyok, amelynek célja az                       l Mire vagy kire vagy a leg-
     egészség megőrzése.                          büszkébb?

     l Mit tartasz a legnagyobb                       l A ranglétra aljáról indultam
     eredménynek? Mi az, ami a leg-                     és 2001-ben értem fel a máso-
     szembetűnőbb a Jogar Hotel és                     dik emeleti igazgatói irodába.
     Balatonföldvár „háza táján” a                     A kezdettől fogva büszke
     korábbi évekhez képest?                        vagyok rá, hogy részese lehet-
                                        tem ennek a harmincöt évnek,
     l A legnagyobb eredmény                        amelyet értékteremtő munká-
     maga a szálloda, amely har-                      val lehetett eltölteni, és veze-
     mincöt  éve  nyitott  meg.                     tőként sikerült folyamatosan
     Nemcsak megőrizni, hanem                        biztosítani húsz-harminc csa-
     továbbfejleszteni is sikerült.                     lád megélhetését a munkahe-
     Kitűnő szervezeti kultúrát ala-                    lyek révén.
     kítottunk ki, többségében olyan
     emberek dolgoztak itt, akik                      l Min dolgozol most, milyen
     értik és szeretik a munkájukat,                    terveid vannak a közeljö-
     munkahelyüket megőrzendő                        vőre?
     értéknek tartják, s e tulajdonsá-
                                        l  A koronavírus-járvány
                                        okozta kényszerű leállás utáni
                                     újraindításon dolgozunk. A járvány
                                     anyagi kihatásai miatt a szálloda fej-
                                     lesztésére vonatkozó terveinket is át
                                     kellett dolgozni. Kifestettük az összes
                                     szállodai szobát, folyosót, lépcsőhá-
                                     zat, raktárakat, kerítést, földalatti
                                     komposztálókat     létesítettünk.
                                     Vendégeink számára saját erőből sze-
                                     retnénk egy belső parkolót kialakíta-
                                     ni, mert a környékünkön szinte min-
                                     den utcán fizetős lesz a parkolás.


                                     l Sohasem fáradsz el? Mivel foglal-
                                     kozol szívesen szabadidődben és
               Fotók: Kissné Papp Timea, Szőke Péter, GEK, dr. Kissné Perjés Éva archívum
                                    min nevettél hangosan utoljára?
     gok birtokában szeretik és tisztelik a vendéget.
     „Barátságos szállodánkban Ön a legfontosabb” –    l Nagyon szégyellném, ha látszana a fáradtság!
     ez nemcsak a szlogenünk, hanem a hitvallásunk    Imádok főzni, és sütni is természetesen.
     is. Szeretném, ha továbbra is sok munkatársunk    Legalább egy könyvet mindig olvasok. A
     jönne a Jogarba, mert a kollégák a legjobb, a leg-  Jogarban mindig jó hangulat van, itt a nevetés is
     kedvesebb vendégeink! Büszkék vagyunk rá,      mindig szívből jön.
     hogy tavaly először sikerült a gyermektábort


                       2020. JÚNIUS                             3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10